Издавање на возачка дозвола за велосипед со помошен мотор

 

 ТЕЛЕФОНСКОТО ЗАКАЖУВАЊЕ ПРЕКУ  ТЕЛЕФОНСКИОТ БРОЈ 072 92 92 92 и 0800 192 92 (само од фиксен телефон) 

ЕЛЕКТРОНСКО ЗАКАЖУВАЊЕ ЗА ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ  http://termin.mvr.gov.mk/

 

 


ИЗДАВАЊЕ НА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА ЗА ВЕЛОСИПЕД СО МОТОР

    Барање.
    Важечка лична карта на увид (доколку поседува), извод од МК на родени, ученичка книшка или лична на родител
    Согласност од родител (старател), доколку лицето не е полнолетно
    Уверение за положен возачки испит
    280,00 денари за образецот или 840 денари за образецот доколку е во итна постапка (уплатница или уплата преку ПОС терминал)
    110,00 денари административна такса (уплатница или уплата преку ПОС терминал)
 

НАПОМЕНА: 
Барањето за издавање возачка дозвола се поднесува до Министерството за внатрешни работи според местото на живеење.


Стандард за доставување (Временски рок)
15 дена


НАПОМЕНА:Полињата во уплатницата означени со XXX се пополнуваат со кодот на Вашата општина.