Издавање на возачка дозвола за велосипед со мотор

 

 ТЕЛЕФОНСКОТО ЗАКАЖУВАЊЕ ПРЕКУ  ТЕЛЕФОНСКИОТ БРОЈ 072 92 92 92 и 0800 192 92 (само од фиксен телефон) 

ЕЛЕКТРОНСКО ЗАКАЖУВАЊЕ ЗА ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ  http://termin.mvr.gov.mk/

 

 

1.2 ИЗДАВАЊЕ НА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА ЗА ВЕЛОСИПЕД СО МОТОР

    Барање.
    Важечка лична карта на увид (доколку поседува), извод од МК на родени, ученичка книшка или лична на родител

    Важечка лична карта од родител на увид
    Согласност од родител (старател), доколку лицето не е полнолетно
    Уверение за положен возачки испит
  410,00 денари за образецот или 1230 денари за образецот доколку е во итна постапка (уплатница или уплата преку ПОС терминал)
    110,00 денари административна такса (уплатница или уплата преку ПОС терминал)