Документи

Издавање итна возачка дозвола

 ТЕЛЕФОНСКОТО ЗАКАЖУВАЊЕ ПРЕКУ БЕСПЛАТНИОТ ТЕЛЕФОНСКИ БРОЈ 0800 192 92 (само од фиксен телефон) 

ЕЛЕКТРОНСКО ЗАКАЖУВАЊЕ ЗА ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ  http://termin.mvr.gov.mk/

 Итната возачка дозвола се издава 48 часа по поднесувањето на барањето за издавање на возачка дозвола.

НАПОМЕНА: За овој тип на возачка дозвола уплатница од наместо 280,00 ден се приложува уплатница од 840,00 ден

НАПОМЕНА: Со барaњето за возачка дозвола задолжително се поднесува и пријавата за издавање на возачка книшка


   - пријава за возачка книшка
   -  уплатница од 100,00 ден
   - фотокопија од лична карта
   - фотокопија од возачка дозвола
   -  2 фотографии до димензија 3,5 X 4,5 смм
Стандард за доставување (Временски рок)

2 дена

НАПОМЕНА:Полињата во уплатницата означени со XXX се пополнуваат со кодот на Вашата општина.