Издавање на прва возачка дозвола

 


 

 
1.1 ИЗДАВАЊЕ НА ПРВА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА


Барање.
Важечка лична карта на увид.
Лекарско уверение.
Уверение за положен возачки испит
410,00 денари за образецот или 1230 денари за образецот доколку е во итна постапка (уплатница или уплата преку ПОС терминал)
110,00 денари административна такса (уплатница или уплата преку ПОС терминал)