Издавање на патна исправа за малолетни лица

 ТЕЛЕФОНСКОТО ЗАКАЖУВАЊЕ ПРЕКУ БЕСПЛАТНИОТ ТЕЛЕФОНСКИ БРОЈ 0800 192 92 (само од фиксен телефон) 

ЕЛЕКТРОНСКО ЗАКАЖУВАЊЕ ЗА ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ  http://termin.mvr.gov.mk/

 

ИЗДАВАЊЕ НА ПАТНА ИСПРАВА ВО РЕДОВНА ПОСТАПКА
ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПАСОШ ЗА ДЕЦА ДО 4 ГОДИНИ

    Лично присуство на детето.
    Извод на родените – може постар или фотокопија.
    Присуство на родителот/родителите или старателот со важечка лична карта или друга јавна исправа за идентификација.
    Барање:
    1500,00 денари за образецот (уплатница или уплата преку ПОС терминал)
    100,00 денари административна такса (уплатница или уплата преку ПОС терминал)
    Стариот пасош доколку е во важност.


ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПАСОШ ЗА ЛИЦА ОД 4 ДО 18 ГОДИНИ

    Лично присуство на детето.
    Извод на родените – може постар или фотокопија.
    Присуство на родителот/родителите или старателот со важечка лична карта или друга јавна исправа за идентификација.
    Барање:
    1500,00 денари за образецот (уплатница или уплата преку ПОС терминал)
    200,00 денари административна такса (уплатница или уплата преку ПОС терминал)

Стариот пасош доколку е во важност.

ИЗДАВАЊЕ НА ПАТНА ИСПРАВА ВО ИТНА ПОСТАПКА
ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПАСОШ ЗА ДЕЦА ДО 4 ГОДИНИ


    Лично присуство на детето.
    Извод на родените – може постар или фотокопија.
    Присуство на родителот/родителите или старателот со важечка лична карта или друга јавна исправа за идентификација.
    Барање.
    6100,00 денари за образецот (уплатница или уплата преку ПОС терминал)
    100,00 денари административна такса (уплатница или уплата преку ПОС терминал)
    Стариот пасош доколку е во важност.


ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПАTНА ИСПРАВА ВО ИТНА ПОСТАПКА ЗА ЛИЦА ОД 4 ДО 18 ГОДИНИ

    Лично присуство на детето.
    Извод на родените – може постар или фотокопија.
    Присуство на родителот/родителите или старателот со важечка лична карта или друга јавна исправа за идентификација.
    Барање.
    6100,00 денари за образецот (уплатница или уплата преку ПОС терминал)
    200,00 денари административна такса (уплатница или уплата преку ПОС терминал)
    Стариот пасош доколку е во важност.Стандард за доставување (Временски рок) најдоцна 15 дена