Документи

Издавање на возачка книшка

 

2.ИЗДАВАЊЕ НА ВОЗАЧКА КНИШКА

Со барање за издавање на возачка дозвола задолжително се поднесува и барање за издавање на возачка книшка

 

  Барање
  100,00 денари за образецот (уплатница или уплата преку ПОС терминал)

  2 фотографии со димензии 3,5 х 4,5 cm

 

НАПОМЕНА

Возачка книшка не се заменува со нова во следниве случаи

-Замена на возачка дозвола поради истек на рокот на важење

-заверка на нова категорија

-запишување на ограничување од здравствени причини

-запишување на забрана за управување со моторно возило

Во сите останати постапки за издавање на возачка дозвола се поднесува и барање за издавање на возачка книшка