Документи

Е-наплата-тарифник поединечни услуги

Е-наплата-тарифник поединечни услуги
Сектор за управно надзорни работи

ЛИЧНА КАРТА

1. Лична карта
•    310 денари за образецот
•        0 денари административна такса
ВКУПНО 310 денари

2. Лична карта изгубена
•    310 денари  за образецот
•        0 денари административна такса
•      60 денари  за Службен Весник
ВКУПНО 370 денари

 ПАТНА ИСПРАВА

1. Патна исправа во редовна постапка за дете до 4 години возраст
•    1500 денари за образецот
•      100 денари административна такса
ВКУПНО 1600 денари

2. Патна исправа во редовна постапка од 4 до 27 години возраст
•     1500 денари за образецот
•      200 денари административна такса
ВКУПНО 1700 денари

3. Патна исправа во редовна постапка над 27 години возраст
•     2000 денари за образецот
•      300 денари административна такса
ВКУПНО 2300 денари

4. Патна исправа изгубена за дете до 4 години возраст
•    1500 денари  за образецот
•       100 денари административна такса
•         75 денари  за Службен Весник
ВКУПНО 1675 денари

5. Патна исправа изгубена за дете   од 4 до 27 години возраст
•    1500 денари  за образецот
•       200 денари административна такса
•         75 денари  за Службен Весник
ВКУПНО 1775 денари

6. Патна исправа изгубена над 27 години возраст
•    2000 денари  за образецот
•       300 денари административна такса
•         75 денари  за Службен Весник
ВКУПНО 2375 денари

7. Патна исправа во итна  постапка за дете до 4 години возраст
•    6100 денари за образецот
•      100 денари административна такса
ВКУПНО 6200 денари

8. Патна исправа во итна постапка од 4 до 27 години возраст
•     6100денари за образецот
•      200 денари административна такса
ВКУПНО 6300 денари

9. Патна исправа во итна постапка над 27 години возраст
•     6100 денари за образецот
•      300 денари административна такса
ВКУПНО 6400 денари

10. Патна исправа изгубена, во итна постапка за дете до 4 години
       6100 денари  за образецот
•       100 денари административна такса
•         75 денари  за Службен Весник
 ВКУПНО 6275 денари

11. Патна исправа изгубена, во итна постапка за дете  од 4 до 27
      години возраст
•   6100 денари  за образецот
•       200 денари административна такса
•         75 денари  за Службен Весник
•    ВКУПНО 6375 денари


12. Патна исправа изгубена, во итна постапка над 27 години
       возраст
•    6100 денари  за образецот
•       300 денари административна такса
•         75 денари  за Службен Весник
ВКУПНО 6475 денари

13. Пропусница за малограничен премин
•    600 денари  за образецот
•       50 денари  административна такса
ВКУПНО 650 денари

14. Заедничка патна исправа
•    2000 денари  за образецот
•        50 денари административна такса (за секое пријавено лице)
ВКУПНО 2000 + административна такса зависи од од бројката на пријавени лица
            
ВОЗАЧИ

1.    Возачка дозвола во редовна постапка:
 - прв пат;
- замена на странска возачка дозвола за македонска;
-  издавање на возачка дозвола за велосипед со мотор;
- замена на возачка дозвола заради промена на место на живеење или поради    
   промена на лични податоци;
- запишување на нова категорија;
- запишување на ограничување на возачот од здравствени причини;
- запишување забрана за управување со моторно возило;
•    410денари за образецот
•    110 денари административна такса
ВКУПНО 520 денари

2.    Возачка дозвола во редовна постапка, кога дозволата не е важечка:
- замена на возачка дозвола поради истек на рокот на важност;
- замена на возачка дозвола заради промена на место на живеење или поради    
   промена на лични податоци;

- запишување на   нова категорија;
- запишување на ограничување на возачот од здравствени причини;
- запишување забрана за управување со моторно  возило;
•    410 денари за образецот
•    170 денари административна такса
ВКУПНО 580 денари  


3.    Замена на возачка дозвола кога истата е уништена или
оштетена во редовна постапка;

•    410 денари за образецот
•    150 денари административна такса
ВКУПНО 560 денари  

4.    Возачка дозвола изгубена, во редовна постапка:
 - замена на возачка дозвола кога истата е изгубена;
- замена на возачка дозвола заради промена на место на живеење или поради    
   промена на лични податоци;
- запишување на нова категорија;
- замена на возачка дозвола заради запишување забрана за управување со
   моторно возило;
- запишување на ограничување на возачот од здравствени причини;
•    410 денари за образецот
•    150 денари административна такса
•      75 денари за Службен весник
ВКУПНО 635 денари

5.    Возачка дозвола во итна постапка:
 - прв пат;
- замена на странска возачка дозвола за македонска;
- издавање на возачка дозвола за велосипед со мотор;
- замена на возачка дозвола заради промена на место на живеење или поради    
   промена на лични податоци;
- запишување на нова категорија;
- запишување забрана за управување со моторно возило;
- запишување на ограничување на возачот од здравствени причини;
•    1230денари за образецот
•    110 денари административна такса
ВКУПНО 1340 денари

6.    Возачка дозвола во итна постапка, кога дозволата не е важечка:
- замена на возачка дозвола поради истек на рокот на важност;
- запишување на   нова категорија;
- запишување на ограничување на возачот од здравствени причини;
- запишување забрана за управување со моторно  возило;
•    1230 денари за образецот
•    170 денари административна такса
ВКУПНО 1400 денари

7.    Замена на возачка дозвола кога истата е уништена или
оштетена во итна постапка;

•    1230денари за образецот
•    150 денари административна такса
ВКУПНО1380 денари  

8.    Возачка дозвола изгубена, во итна постапка:
 - замена на возачка дозвола кога истата е изгубена, а возачката дозвола е
   важечка
 - издавање на возачка дозвола за велосипед со мотор;
- замена на возачка дозвола заради промена на место на живеење или поради    
  промена на лични податоци;
- запишување на нова категорија;
- запишување забрана за управување со моторно возило;
•   1230 денари за образецот
•    110 денари административна такса
•      75 денари за Службен весник
ВКУПНО 1415 денари

  9.  Возачка книшка за казнени поени
•    100 денари за образецот
ВКУПНО:  100 денари

 10. Дозвола за возач-инструктор
•    300 денари за образецот
•      50 денари административна такса
ВКУПНО: 350 денари


 11. Пробен тест за проверка на знаење на кандидат за возач
•    100 денари за образец

12.Лиценца за автошкола
•    6 000 денари за образецот
•         50 денари административна такса
ВКУПНО: 6 050 денари

 13. Лиценца за испитен центар
•    30 000 денари за образецот
•             50 денари административна такса
ВКУПНО: 30 050 денари

 14. Лиценца за автошкола за одземена категорија
•    250 денари за образецот
•    50 денари административна такса
ВКУПНО: 300 денари

                                              ВОЗИЛА

1. Сообраќајна дозвола
•    200 денари за образецот
•    110 денари административна такса
       ВКУПНО: 310 денари

2. Сообраќајна дозвола кога истата е изгубена
•    200 денари за образецот
•    150 денари административна такса
•      75 денари за Службен Весник
         ВКУПНО: 425 денари

      3. Налепница за извршена регистрација
•    60 денари за образец
      ВКУПНО: 60 денари

4. Потврда за пробно возење
•    200 денари за образецот
•    110 денари административна такса
       ВКУПНО: 310 денари

5. Регистарски таблици за моторно возило
- регистарски таблици за привремено регистрирано моторно возило;
- регистарски таблици за возила на странци кои имаат дозвола за привремен
  или постојан престој во Република Северна Македонија;
- регистарски таблици за возила што се одвезуваат од Република  Северна  Македонија 

  по завршен престој на странски државјани и за возила купени во Република  Северна
  Македонија што ќе се регистрираат во друга земја;
- регистраски таблици за возила кои не ги исполнуваат законски   
  пропишаните услови во однос на димензиите (должина, ширина и висина)
  односно чија најголема дозволена маса е поголема од 40 тона односно чија
  сопствена маса е поголема од дозволените осни оптоварувања;
- регистарски таблици за возила постари од 35 години (историски возила);
- пробна метална годишна таблица за возила на правни лица кои вршат
  производство и/или пуштање на пазар на возила;
•    1200 денари за образецот
•    50 денари административна такса
         ВКУПНО: 1250 денари

      6.  Регистарска таблица за моторно возило
         - регистарска таблица за приклучно возило кое не ги исполнува законски
          пропишаните услови во однос на димензиите (должина, ширина и висина)
          односно чија најголема дозволена маса е од 40 тона односно чија сопствена
          маса е поголема од дозволените осни оптоварувања;
       - пробна метална годишна таблица за приклучно возило на правни лица кои
          вршат произвоство и/или пуштање на пазар на возило;
       - регистарска таблица за приклучно возило за трактор;
       - регистарска таблица за приклучно возило;
       - регистарска таблица за велосипед со помошен мотор и мопед;
       - регистарска таблица за мотоцикл, лесен трицикл,трицикл,лесенчетирицикл  
         и четирицикл;
       - регистарска таблица за привремено регистриран велосипед со помошен
         мотор, мопед и приклучно возило;
       - регистарска таблица за привремено регистриран  мотоцикл, лесен
         трицикл,трицикл,лесенчетирицикл и четирицикл;
       - регистарска таблица за велосипед со помошен мотор, мопед и приклучно
         возило на странец;
       - регистарска таблица за привремено регистриран  мотоцикл, лесен
         трицикл,трицикл,лесенчетирицикл и четирицикл на странец;
       -регистарска таблица за привремено регистриран велосипед со помошен
        мотор, мопед и приклучно возило што се одвезуват од Република
          Северна   Македонија по завршен престој на странски државјани и купени во 

         Република  Северна  Македонија што ке се регистрираат во друга земја;

       - регистарска таблица за привремено регистриран  мотоцикл, лесен
         трицикл,трицикл,лесенчетирицикл и четирицикл што се одвезуват од
         Република  Северна  Македонија по завршен престој на странски државјани и купени 

         во Република  Северна  Македонија што ке се регистрираат во друга земја;

       - регистарска таблица за мобилна машина и моторкултиватор;
       - регистарска таблица за велосипед со помошен мотор, мопед и приклучно
         возило на дипломатски и конзуларни претставништва и на мисси на        
         странски држави и меѓународни организации;
       - регистарска таблица за мотоцикл, лесен трицикл,трицикл,лесенчетирицикл
          и четирицикл на странец на дипломатски и конзуларни претставништва и
          на мисии на странски држави и меѓународни организации.    
•    600 денари за образецот
•    50 денари административна такса
      ВКУПНО: 650 денари

     7. Регистарски таблици за моторно возило
       - регистарски таблици за трактор кои можат да се прикачат на задниот дел на
         тракторот согласно со неговата конструкција;
      - регистарски таблици за моторно возило кои можат да се прикачат на
         задниот дел на моторното возило согласно со неговата конструкција;
      - регистарски таблици за привремено регистрирано моторно возило моторно
          возило кои можат да се прикачат на задниот дел на моторното возило
          согласно со неговата конструкција;
      - регистарски таблици за возила на странци на кои им е издадено одбрение за
          привремен престој или одобрение за постојан престој во Република  
           Северна  Македонија кои можат да се прикачат на задниот дел на возилото согласно 

         со неговата конструкција;
      - регистарски таблици за возила што се одвезуваат од Република  Северна  Македонија 

         по завршен престој на странски државјани и за возила купени о Република  Северна
         Македонија што ке се регистрираат во друга земја, кои можат да  се  
         прикачат на задниот дел на возилото согласно со неговата конструкција;
      - регистарски таблица за возила постари од 35 години (историски возила), кои
         можат да се прикачат на задниот дел на возилото согласно со  неговата  
         конструкција;
      - регистарски таблици за возила на дипломатски и конзуларни  
        претставништва и на мисии на странски држави и меѓународни организации.
•     1300 денари за образецот
•          50 денари административна такса
ВКУПНО 1350 денари


   8. Регистарски таблици за моторно возило
     - регистарски таблици за трактор,
     - регистарски таблици за возила на дипломатски и конзуларни  
       претставништва и на мисси на странски држави и меѓународни организации,  
       кои можат да се прикачат на предниот или задниот дел на моторното возило  
       согласно со неговата конструкција.
•    1500 денари за образецот
•        50 денари административна такса
ВКУПНО 1550 денари

9.    Регистарска таблица за моторни возила со содржина на броевите на регистраските таблици по барање на сопственикот
•    7 380 денари за образецот
•         50 денари административна такса
ВКУПНО 7 430 денари

    10. Регистарска таблица по барање на сопственикот на возилото
           за моторни возила и за велосипед со помошен мотор, мопед,  
           мотоцикл, лесентрицикл, трицикл и лесен четирицикл кои  
           содржат комбинација од било кои броеви од бројот нула до
           бројот девет и комбинација и било кои две букви од буквата
           А до буквата Z
•    15 000 денари за образецот
•            50 денари административна такса
ВКУПНО 15 050 денари


11.  Регистарска таблица за велосипед со помошен мотор,  
       мопед, мотоцикл, лесентрицикл, трицикл и лесен               
       четирицикл со содржина на броевите на регистарските  
       таблици по барање на сопстевникот
•    3 690 денари за образецот
•           50 денари административна такса
ВКУПНО 3 740 денари     12. Регистарска таблица за моторни возила означена на
           поинаков начин по барање на сопственикот

•    73 800 денари за образецот
•             50 денари административна такса
ВКУПНО 73 850 денари

    13. Лиценца за работа на стручни работници за извршување на
          работи на технички преглед на возила

•    250 денари за образецот
•       50 денари административна такса
ВКУПНО 300 денари

                                        ДРЖАВЈАНСТВО

     1. Уверение за државјанство
•    50 денари за образецот
•    100 денари административна такса
ВКУПНО 150 денари

    2. Постапка за отпуст од државјанство на Република  
       
    Северна  Македонија

•    100 евра во денарска противвредност административна такса
ВКУПНО 100 евра во денарска противвредност

    3. Постапка за стекнување на државјанство на Република
         
    Северна Македонија со природување

•    20 евра во денарска противвредност административна такса
ВКУПНО 20 евра во денарска противвредност

     4. Решение за стекнување на државјанство на Република
          
    Северна Македонија

•    80 евра во денарска противвредност административна такса
ВКУПНО 80 евра во денарска противвредност

      5. Решение за утврдување  државјанство на Република
           
    Северна Македонија

•    150 денари административна такса
ВКУПНО 150 денари
                ОСТАНАТО ВО СИТЕ ПОСТАПКИ

      1. Решенија во управни постапки за кои не е пропишана
           посебна такса

•    250 денари административна такса
ВКУПНО 250 денари

       2. Поднесоци,  молби, барања за издавање потврди / уверенија од евиденциите на Министерството
•    50 денари административна такса
ВКУПНО 50 денари

       3. Давање лични податоци од евиденциите на Министерството на физички, правни лица и вршители на јавни овластувања
•    150 денари административна такса
ВКУПНО 150 денари