Документи

Тарифници за надоместоци за издавање на реални и управни акти

ТАРИФНИК

 

 

 

УСЛУГИ/ДОКУМЕНТ

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА – СМЕТКА БУЏЕТ НА РМ

 

 

ЦЕНА НА ЧИНЕЊЕ НА ОБРАЗЕЦ- СМЕТКА МВР

 

 

Поднесоци,  молби, барања за издавање потврди / уверенија од евиденциите на Министерството

 

 

50

0

 

 

Давање лични податоци од евиденциите на Министерството на физички, правни лица и вршители на јавни овластувања

 

 

правни лица -  150

физички лица - 100

вршители на јавни овластувања  - 150

0

 

 

Решенија во управни постапки за кои не е пропишана посебна такса

 

 

250

0

 

 

Лична карта

 

 

0

190

 

 

Патна исправа во редовна постапка

 

100, 200 или 300

1500

 

 

Патна исправа во итна постапка

 

 

100, 200 или 300

4500

 

 

Заедничка патна исправа

 

 

50 за секое лице

2000

 

 

Пропусница за албанската граница премин – малогранична пропусница

 

 

50

600

 

 

Уверение за државјанство

 

 

100

50

 

 

Решение за утврдување  државјанство на Република Македонија

 

 

150

0

 

 

Постапка за стекнување на државјанство на Република Северна   Македонија со природување

 

 

20 евра во денарска противвредност

0

 

 

Решение за стекнување на државјанство на Република Северна   Македонија

 

 

80 евра во денарска противвредност

0

 

 

Постапка за отпуст од државјанство на Република Северна   Македонија

 

 

 

 

100 евра во денарска противвредност

 

 

0

 

 

Издавање сообраќајна дозвола за возила

 

 

 

 

5 0

 

 

 

 

200

 

 

 

 

Регистарска таблица на моторно возило

 

 

 

 

50

 

 

 

 

1200

 

 

 

 

Регистарска таблица за приклучно возило и за мотор

 

 

 

 

50

 

 

 

 

600

 

 

 

 

Малогабаритна регистарска таблица

 

 

 

 

50

 

 

 

 

1300

 

 

 

 

Регистарска таблица за трактор

 

 

 

 

50

 

 

 

 

1500

 

 

 

 

Регистарска таблица по избор од тековна серија

 

50

7 500

 

 

Регистарска таблица по избор од наредна серија

 

 

50

15 000

 

 

 

 

Регистарска таблица со натпис по избор

 

 

 

50

 

 

1200 евра во денарска противвредност

 

 

 

 

Возачка дозвола за прв пат, замена на странска возачка за македонска, замена заради промена на место на живеење, истечена важност или запишување на нова категорија

 

 

110

280

 

 

Замена на возачка дозвола поради истек на рокот на важност и запишување на нова категорија, запишување на ограничување на возачот од здравствени причини

 

 

170

280

 

 

Замена на возачка дозвола кога истата е изгубена, уништена или оштетена кога возачката дозвола е важечка

 

 

50

280

 

 

Замена на возачка дозвола заради запишување забрана за управување со моторно возило

 

 

 

 

110 кога е важечка дозволата, 170 за дозвола со изминат рок

 

 

 

 

 

 

280

 

 

 

 

Возачка дозвола во итна постапка

 

 

110 (за прв пат) , 170 (продолжување)

 

 

840

 

 

Возачка книшка за казнени поени

 

 

0

 

 

100

 

 

 

 

Пробен тест за проверка на знаеење на кандидат за возач

 

 

0

100

 

 

Дозвола за возач инструктор

 

 

50

 

 

300

 

 

 

 

Лиценца за автошкола

 

 

50

 

 

6 000

 

 

 

 

Лиценца за автошкола издадена за одземена категорија

 

 

 

 

0

 

 

 

 

250

 

 

 

 

Лиценца за испитен центар

 

 

50

 

 

30 000

 

 

 

 

Лиценца за работа на стручни работници за извршување на работи на технички преглед на возила

 

 

50

250

 

 

Одобрение за промет со оружје, муниција и делови за оружје

 

 

1500

0

 

 

Одобрение за производство и поправка на оружје и муниција

 

 

1 000

0

 

 

Одобрение за набавување на оружје, делови за оружје и муниција

 

 

200

 

 

0

 

 

 

 

Потврда (сертификат) за краен корисник ( end user certificate) за оружје, муниција и делови за оружје

 

 

 

 

1100

 

 

 

 

0

 

 

 

 

Регистрирање на оружје

 

 

 

 

200

 

 

 

 

0

 

 

 

 

Дозвола за поседување на оружје

 

 

1000

0

 

 

Потврда за поседување на оружје

 

 

 

 

200

 

 

 

 

0

 

 

 

 

Дозвола за оружје

 

 

 

 

300

 

 

 

 

200

 

 

 

 

Дозвола за носење на оружје

 

 

 

 

700

 

 

 

 

250

 

 

 

 

Одобрение за набавување на колекционерско оружје

 

 

200

0

 

 

Дозвола за колекционерско оружје

 

 

 

 

300

 

 

 

 

250

 

 

 

 

Потврда за пријавување оружје од Д-категорија

 

 

 

 

200

 

 

 

 

150

 

 

 

 

Одобрение за пренесување (трансфер) на оружје и муниција и делови за оружје при извоз

 

 

600

0

 

 

Одобрение за пренесување (трансфер) на оружје, муниција и делови за оружје при увоз

 

 

600

0

 

 

Одобрение за пренесување (трансфер) на оружје и муниција и делови за оружје при транзит

 

 

 

 

 

 

600

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

Одобрение за превоз на оружје и муниција делови за оружје при извоз

 

 

 

 

600

 

 

 

 

0

 

 

 

 

Одобрение за превоз на оружје, муниција и делови за оружје при увоз

 

 

600

0

 

 

Одобрение за превоз на оружје и муниција и делови за оружје при транзит

 

 

 

 

600

 

 

 

 

0

 

 

 

 

Согласност за локација на објекти за производство, поправка и складирање на оружје, муниција и делови за оружје

 

 

 

 

600

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

Согласност на мерки за заштита и безбедност на објекти за производство, поправка и складирање на оружје, муниција и делови за оружје

 

 

600

0

 

 

Одобрение за основање на цивилни стрелишта

 

 

1000

 

 

0

 

 

 

 

Одобрение за набавување и изнесување на оружје и муниција (Одобрение за пренесување на оружје)

 

 

600

 

 

0

 

 

 

 

Одобрение за промет со експлозивни материи

 

 

 

 

1500

 

 

 

 

0

 

 

 

 

Одобрение за производство на експлозивни материи

 

 

1500

0

 

 

Гаранција за увоз на експлозивни материи

 

 

 

 

1100

 

 

 

 

0

 

 

 

 

Одобрение за набавка (трансфер) на експлозивни материи при увоз

 

 

600

0

 

 

Одобрение за превоз на експлозивни материи при извоз

 

 

600

0

 

 

Одобрение за превоз на експлозивни материи при увоз

 

 

600

0

 

 

Одобрение за превоз на експлозивни материи  при транзит

 

 

 

 

600

 

 

 

 

0

 

 

 

 

Одобрение за пуштање во промет на експлозивни материи на територија на Република Северна   Македонија

 

 

600

0

 

 

Согласност за локација за објекти за производство и складирање на експлозивни материи

 

 

 

 

600

 

 

0

 

 

Согласност за мерки за заштита и безбедност на објекти за производство и складирање на експлозивни материи

 

 

 

 

 

 

600

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

Согласност за локација за објекти за складирање на запални течности и гасови

 

 

600

0

 

 

Согласност за мерки за заштита и безбедност на објекти за складирање на запални течности и гасови

 

 

 

 

600

 

 

 

 

0

 

 

 

 

Дозвола за приватно обезбедување

 

 

 

 

1 000

 

 

 

 

0

 

 

 

 

Лиценца за вршење на детективска дејност

 

 

 

 

50

 

 

 

 

30 000

 

 

 

 

Легитимација за вршење на детективска дејност

 

 

50

6 000

 

 

Лична карта за признаен бегалец

 

 

 

 

310

 

 

 

 

50

 

 

 

 

Лична карта за лице под супсидијарна заштита

 

 

 

 

310

 

 

 

 

50

 

 

 

 

Патна исправа за признаен бегалец

 

 

 

 

615

 

 

 

 

200

 

 

 

 

ТАРИФНИК

за наплата на парична обврска кон Службен весник за изгубени документи

 

 

 

ДОКУМЕНТ

 

 

 

 

ЦЕНА НА ЧИНЕЊЕ

 

 

 

 

лична карта

 

 

60

 

 

патна исправа

 

 

75

 

 

возачка дозвола

 

 

75

 

 

сообраќајна дозвола

 

 

75

 

 

Меѓународна возачка дозвола

 

250,00 денари

Лиценца за предавач по наставна програма, сообраќајни правила и прописи во автошкола

600,00 денари

Лиценца за возач-инструктор во автошкола

600,00 денари

Лиценца за контролор во испитен центар

3.000,00 денари

Лиценца за испитувач по наставна програма сообраќајни правила и прописи (теоретски дел)

3.000,00 денари

 

 Лиценца за испитувач по наставна програма управување со возила (практичен дел)

3.000,00 денари