Документи

Листа на активни регистри

ЛИСТА НА РЕГИСТРИ/ЕВИДЕНЦИИ-ОГР
 
 
     Физички лица
 
1. Евиденција на матичен број;
 
2. Регистар на државјаните на Република Македонија;
 
3. Евиденција за државјаните на Република Македонија кои стекнале државјанство на Република Македонија односно на кои им престанало државјанството на Република Македонија;
 
4.. Регистар на примени барања за издавање на лична карта;
 
5. Регистар на издадени лични карти; 
 
6. Eвиденцијата за живеалиште и промена на адреса на станот се води во регистарот за издадени лични карти;
 
7. Регистар за примени пријави и одјави на живеалиште;
 
8. Картотека за престојувалиште на граѓаните;
 
9. Регистар, картотека и азбучник на граѓаните кои пријавиле заминување во странство;
 
10. Регистар на барања за издавање на патни исправи и за издавање на визи;
 
11. Регистар на одбиени барања за издавање на патни исправи и визи;
 
12. Регистар на одземени патни исправи и поништени визи;
 
13. Регистар на исчезнати, изгубени и погрешни патни исправи;
 
14. Евиденција на издадени  меѓународна возачки дозволи;
 
15. Евиденција на издадени возачки дозволи;
 
16. Евиденција на издадени  возачки книшки;
 
17. Евиденција на издадени  и одземени лиценци на возач инструктор, предавач по наставната програма од сообраќајните правила и прописи (теоретски дел) и предавач по наставна програма управување со моторно возило (практичен дел) во автошкола;
 
18. Евиденција на издадени  и одземени лиценци на контролор, испитувач по наставната програма од сообраќајните правила и прописи (теоретски дел) и испитувач по наставна програма управување со моторно возило (практичен дел) во испитниот центар;
 
19. Евиденција на матичен број на странецот;
 
20. Евиденција на издадени дозволи за оружје;
 
21. Евиденција на издадени дозволи за носење на оружје;
 
22. Евиденција на издадени потврди за поседување на оружје;
 
23. Евиденција на одобренија за набавување на колекционерско оружје;
 
24. Евиденција на поднесени барања за регистрирање на  колекционерско оружје;
 
25. Евиденција на дозволи за колекционерско оружје; 
 
26. Евиденција на колекционери;
 
27. Евиденција на детективи на кои им е издадена лиценца за вршење на детективска дејност; 
              
              28. Евиденција за лица баратели на право на азил, признаен бегалец и лице под супсидијарна заштита;  
               
 
   Физички и правни лица
 
29. Евиденција на регистрирани возила (согласно член 73 од Законот за возила);
 
30. Евиденција на регистрирани возила;
 
31. Евиденција за издадени одобренија за набавување на оружје, делови на оружје и муниција;
 
32. Евиденција за поднесени барања за регистрирање на оружје;
 
33. Евиденција на барања за заменување на постојните дозволи за оружје;
 
34. Евиденција на пријавено оружје од категорија Д;
 
35. Евиденција на одземено, пронајдено, предадено оружје и муниција;
 
36. Евиденција на издадени потврди за поседување на оружје кое е привремено онеспособено (деактивирано) за употреба;
 
 
Правни лица
 
37. Евиденција на издадени и одземени лиценци на автошколи  и испитни центри;
 
38. Издадени одобренија за производство на oружје/муниција и поправање на оружје;
 
39. Издадени одобренија за промет со оружје/муниција и делови за оружје;
 
40. Издадени одобренија за пренесување (трансфер) оружје/муниција;
 
41. Издадени одобренија за превоз при увоз/извоз на оружје/муниција;
 
42. Издадени одобренија за основање на цивилни стрелишта;
 
43. Издадени одобренија за превоз  при транзит на оружје/муниција;
 
44. Издадени одобренија за пренесување (трансфер) при транзит на оружје/муниција;
 
45. Евиденција на издадени дозволи за поседување на оружје; 
 
46. Евиденција на издадени потврди за поседување на оружје за заменување на дозволи за поседување на оружје;
 
47. Евиденција за издадени и одземени дозволи за приватно обезбедување