Документи

EXIM - Едношалтерски систем за дозволи за увоз, извоз и транзит на стоки и тарифни квоти

EXIM (Едношалтерски систем за дозволи за увоз, извоз и транзит на стоки и тарифни квоти) овозможува електронско поднесување на барањата за дозволи за увоз, извоз и транзит од страна на деловната заедница, како и електронско издавање на дозволите од страна на надлежните институции.

Електронско поднесување на барање за дозвола во надлежност на Министерството за внатрешни работи  се врши преку EXIM системот со избор на следниот линк  www.exim.gov.mk. На истиот линк се објавуваат и потребните информации за условите и правила за регистрација на економските оператори во EXIM, каде можат да се најдат и прирачниците за негово користење.

Регулатива за примена на ЕХИМ

Закон за оружјето и подзаконски акти

Закон за заштита од експлозивни материи и подзаконски акти

Закон за прометот на експлозивни материи и подзаконски акти

Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за воспоставување и начинот користење на информациониот систем за обработка на податоци во електронски облик и електронски потпис при увоз, извоз и транзит на стоки.(Сл. Весник 13/2011)

Уредба за воспоставувањето и начинот на користење на информациониот систем за обработка на податоци во електронски облик и електронски потпис при постапки за увоз, извоз и транзит - неофицијален пречистен текст

Обрасци за поднесување на барање за дозвола во хартиена форма

  Барање одобрение за набавка и превоз на експлозивни материи

    Барање одобрение за превоз на експлозивни материи при увоз (I034) образец 1
    Барање одобрение за превоз на експлозивни материи при извоз (E0240 образец 3
    Барање одобрение за превоз на експлозивни материи при транзит (T005) образец 5
    Барање одобрение за набавка на експлозивни материи при увоз (I033) образец 7

  Барање одобрение за превоз и трансфер на оружје и муниција

   Барање одобрение за превоз на оружје и муниција при увоз (I032) образец 1
   Барање одобрение за превоз на оружје и муниција при извоз (E022) образец 3
   Барање одобрение за пренесување ( трансфер ) на оружје и муниција при увоз (I031) образец 5
   Барање одобрение за пренесување ( трансфер ) на оружје и муниција при извоз (E021) образец 7
   Барање одобрение за пренесување ( трансфер ) на оружје и муниција при транзит (T002) образец 9
   Барање одобрение за превоз на оружје и муниција при транзит (T003) образец 11

Упатства за примена на ЕХИМ

Упатство за примена на алтернативна хартиена процедура во случај на технички проблем во EXIM

Упатство за начин на плаќање на административнио такси за увозни, извозни и транзитни дозволи опфатени во EXIM

Дозволи кои се издаваат преку ЕХИМ

Табела со дозволи во надлежност на МВР кои се издаваат преку ЕХИМ

Административни такси, уплатница, рокови за одобрување и времетраење на дозволите во надлежност на МВР

Квартален извештај на издадени дозволи и просечно време на издавање

 

Aдминистративна подршка

Лидија – Петрова – Мојсовска    LIDIJA_PETROVA @ moi.gov.mk,
Живко Коцев                Zivko_Kocev@moi.gov.mk
Раман Мифтари           Raman_Miftari@moi.gov.mk
Дејан Најдовски           Dejan_Najdovski@moi.gov.mk
 

 

Tехничка подршка

Мирко Камиловски         Mirko_Kamilovski@moi.gov.mk         02 3142 386

Оливер Трајчев             Oliver_Trajcev@moi.gov.mk              02 3142 587

Контакт за подршка на ЕХИМ во Царинска управа 

exim@customs.gov.mk                                                       02 3293 916

Пристап и регистрација во ЕХИМ систем