Упатство и постапка за одделни права (барања) на странците


Се известуваат сите физички и правни лица (државјани на странски држави, државјани на Р.С.Македонија, даватели на услуги за сместување на странци, образовни институции,  органи на државната управа, стопански, културни и други субјекти) дека на 5 јуни 2019 година отпочна со примена новиот Закон за странци, со кој се уредуваат условите за влез, излез, напуштање, регулирање привремен и постојан престој, враќање на странци со незаконски престој, како и правата и должностите на странците во Р.С.Македонија. Наскоро се очекува донесување на новиот Правилник за странци и други подзаконски прописи во кои подетално ќе се разработат начините и постапките за одобрување и одбивање на влез, одобрување и продолжување привремен престој, одобрување постојан престој, откажување и одземање на престој, враќање, протерување и отстранување на странец, како и пријавување и одјавување живеалиште и престојувалиште на странец. Тука ќе бидат содржани и обрасците за различни видови решенија, барања и потврди. 
Истовремено, ве известуваме дека за прашањата на странци во поглед на влез, излез, престој и враќање на странци со незаконски престој во Република Северна Македонија, во Министерството за внатрешни работи (МВР) надлежен е Одделот за гранични работи и миграции, ул.Димче Мирчев бр.9, 1000 Скопје и инспекторатите за странци и реадмисија и граничните премини во состав на четирите регионални центри за гранични работи. Во Скопје, надлежен е Отсек за странци и реадмисија во Одделението за прекуграничен криминал, миграции, странци и реадмисија – Регионален центар за гранични работи „Север“, бул.Гоце Делчев бб (зграда на МРТВ, 9 кат).
Важечките законски и подзаконски прописи од оваа област (вклучително и Законот за странци на англиски јазик), може да се најдат на веб страната на Министерството за внатрешни работи, во делот - Легислатива: www.mvr.gov.mk  
Со цел благовремено информирање за измените и дополнувањата на важечките прописи во оваа област, важно е да се следат информациите на наведената веб страна, особено пред планираните патувања или престој во С.Македонија и доколку е потребно, да се комуницира со горенаведените служби или со Одделот надлежен за односи со јавноста, на следните електронски адреси: kontakt@moi.gov.mk или mvrjavnost@gmail.com   
 

LAJMËRIM PËR PUBLIKUN

Informohen te gjithë personat fizik dhe juridik (shtetas të shteteve të huaja,shtetas të Republikës së Maqedonisë së Veriut,  dhënes të shërbimeve për strehim të të huajve, instuticione arsimore,organe të administrates shtetërore, ekonomike, kultorore dhe subjekte tjera) se me 5 Qershor 2019-së ka filluar zbatimi I Ligjit të ri per te huaj,me të cilën rregullohen kushtet për hyrje,dalje, lëshim,  rregullim të vendqëndrimt të përkohshem dhe të përhershëm, kthimi I te huajve me lejeqëndrim jashtligjor ,si dhe të drejtat dhe detyrimet e të huajve në rregulloren nënligjore në të cilën me detalisht do të përpunohen menyrat dhe procedurat për aprovim dhe refuzim te hyrjes,aprovim dhe vazhdim të lejeqendrimit të përkohshem,aprovim të lejeqendrimit të përhershem,dorheqjen dhe marrjen e lejeqëndrimit,kthim,deportim dhe largimin e të huajit si dhe lajmërim dhe clajmrim të vendbanimit dhe vendqëndrimit e te huajit.Këtu do të mbahen edhe format e të gjitha llojeve te vendimeve,kërkesave dhe vërtetimeve.
        Njëkohesisht ju informojme se për pyetjet e shtetasve të huaj lidhur me hyrjen, daljen, vendqëndrimin dhe kthimin e të huajve me qëndrim të paligjshëm në Republikën e Maqedonisë së Veriut, është kompetente Departamenti për Çështje të Kufirit dhe Migracionit pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme (MPB), rruga Dimçe Mirçev nr.9, 1000 Shkup dhe inspektoratët për të huaj dhe riatdhesim dhe vendkalimeve kufitare në kuadër të katër qendrave rajonale për çështje kufitare. Në Shkup, kompetente është Njësia për të Huaj dhe Riatdhesim pranë Seksionit për Krime Ndërkufitare, Migracion, të Huaj dhe Riatdhesim – Qendra Rajonale për Çështje Kufitare “Veri”, blvd. Goce Dellçev pn (godina e TVM, kati 9)
Aktet e zbatueshme ligjore dhe nënligjore të kësaj fushe(si dhe Ligjin per te Huaj ne gjuhen angleze) mund të gjenden në faqen e internetit të Ministrisë së Punëve të Brendshme, në pjesën e Legjislacionit:  www.mvr.gov.mk
Me qëllim të informimit në kohë rreth ndryshimeve dhe plotësimeve të akteve të zbatueshme në këtë fushë është me rëndësi të përcillen informacionet në veb faqet e lartëpërmendura, në veçanti para planifikimit të udhëtimit ose qëndrimit në Maqedoninë e Veriut dhe në qoftë se është e nevojshme, të komunikohet me departamentin përkatës për marrëdhënie me publikun, në adresat e mëposhtme:  kontakt@moi.gov.mk  ose  mvrjavnost@gmail.com   
 


PRESS RELEASE

We inform all natural and legal entities  (foreigners, citizens of the Republic of North Macedonia, providers of accommodation services for foreigners, educational institutions, state administration bodies, economic, cultural and other entities) that application of the new Law on Foreigners started on 5 June 2019, which regulates the conditions for entry, exit, departure, regulation of temporary and permanent residence, return of foreigners with illegal residence, as well as the rights and duties of foreigners in the Republic of North Macedonia. The adoption of the new Rulebook on Foreigners and other by-laws is expected very soon, in which the methods and procedures for approval and refusal of entry, approval and extension of temporary residence, approval of permanent residence, cancellation and deprivation of residence, return, expulsion and removal to a foreigner, as well as registering and checking out the residence and stay of a foreigner will be more precise regulated. It will also contain forms for different types of decisions, requests and confirmations.
At the same time, we are informing you that the Ministry of the Interior, i.e. the Department for border affairs and migrations, at street Dimche Mirchev No. 9, 1000 Skopje as well as sections for foreigners and readmission and the border crossing points within the four regional centres for border affairs are in charge of matters related to entry, exit, stay and return of foreigners who illegally stay in the Republic of North Macedonia. In Skopje, these matters are under the competence of the Department for foreigners and readmission within the Sector for cross-border crime, migrations, foreigners and readmission – Regional centre for border affairs “North”, at bul. Goce Delchev bb (building of MRTV, 9 floor) in Skopje.
The applicable primary and secondary legislation in this area (including the Law on Foreigners in English language) can be found on the website of the Ministry of Interior, at the following e-mail addresses: https://mvr.gov.mk/zakon/21  
In order to timely inform about the amendments to the applicable regulations in this area, it is important to follow the information on the stated website, especially before the planned trips or stay in the Republic of North Macedonia and, if necessary, communicate with the above services or with the Department responsible for public relations, at the following e-mail addresses: kontakt@moi.gov.mk or mvrjavnost@gmail.com