Упатство и постапка за одделни права (барања) на странците

I.   Влез на странец во Република Македонија

II.  Одобрување на привремен престој

III.  Постапка по жалба на решението за одобрување на привремен престој и решението за престанок на одобрениот привремен престој

IV.  Одобрување на  постојан престој

V.  Пасош за странец и патен лист за странец

VI.  Стекнување на македонско државјанство

VII.  Термините во Законот и Правилниците  на англиски јазик

VIII.  Список на докази, потврди, уверенија на македонски и  англиски јазик