Регистрација на возила

  Управниот дел на сообраќајот спаѓа во делокругот на работата на Одделението за сообраќај. Помеѓу останатото, Одделението за сообраќај ги решава поднесените барања од областа на регистрација на возилата и издавањето на возачките дозволи. Во тие рамки, потребно е да се знае дека при регистрација на возило или издавање на возачка дозвола се поднесуваат одредени писмени докази со кои се докажува исполнетоста на условите пропишани со прописите.


Пооделно, во секоја од постапките, потребно е да се поднесат следните писмени докази:

   1. РЕГИСТРАЦИЈА НА НОВО МОТОРНО ИЛИ ПРИКЛУЧНО ВОЗИЛО

      Барање за регистрација се поднесува лично, до Министерството за внатрешни работи според местото на живеење на сопственикот, односно седиштето на правното лице.
      Покрај личната карта, односно известувањето за распоредување на правното лице, се приложува:
                       
          * фактура за новокупеното возило;                     
          * доказ за регулирани царински  и даночни обврски за возилото, полиса за задолжитено осигурување и докази за подмирени други  давачки при регистрацијата (надоместок за користење на јавните патишта, комунална такса,  административнa таксa и и др.)                       
          * доказ за сообразност на возилото со хомологациските прописи за возила кои важат во Р Македонија и                      
          * доказ за техничка исправност на возилото.

Доколку возилото технички е исправно, овластените контролори барањето за регистрација на возилото го потпишуваат и заверуваат во делот за извршениот технички преглед и со целокупната документација се упатува на шалтерот за регистрација на моторни и приклучни возила каде што  ќе  издадат сообраќајна дозвола и регистарски таблици за возилото.

ВНИМАВАЈ:  Доказот за техничка исправност на возилото не може да биде постар од 30 дена.
Сообраќајна дозвола чини    200,00 денари
Регистарските таблици      1.200,00  денари

СООБРАЌАЈНАТА ДОЗВОЛА ВАЖИ 1 ГОДИНА

ВНИМАВАЈ: Ако во рок од 30 дена од денот на истекот на важењето на сообраќајната дозвола не се поднесе барање за продолжување на регистрацијата, возилото се брише од евиденцијата на регистрираните возила, а регистарските таблици се одземаат, односно истите му  се враќаат на органот кој возилото го регистрирал.

   2. РЕГИСТРАЦИЈА НА УПОТРЕБУВАНОМОТОРНО ВОЗИЛО НАБАВЕНО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА


        Барањето за регистрација лично сопственикот го поднесува на еден од шалтерите во станиците за технички преглед на возила каде има  деташиран референт од МВР при што треба да се приложи:
          * лична карта, односно известување за распоредување, ако новиот сопственик  на возилото е правно лице;
          * сообраќајна дозвола за возилото, договор за купопродажба склучен со лицето кое фигурира на сообраќајната дозвола  заверен од нотар или друга соодветна исправа со која се докажува извршената промена на сопственоста;
          * доказ за извршена одјава на возилото кај органот кој претходно го регистрирал;
          * ќе се платат пропишаните такси и цената на чинењето на новата сообраќајна дозвола, а ако на возилото му истекнала важноста на регистрацијата, и износите на име технички преглед на возилото, осигурување, надоместоци и други пропишани давачки при регистрација.


ВНИМАВАЈ ВАЖНО Е ДА  СЕ ЗНАЕ:
СИТЕ ПРОМЕНИ НА ВОЗИЛОТО ИЛИ ПРОМЕНИ НА ЗАПИШАНИТЕ  ПОДАТОЦИ ВО СООБРАЌАЈНАТА ДОЗВОЛА МОРА ДА СЕ ПРИЈАВАТ ВО РОК ОД 15 ДЕНА ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ  СПОРЕД ЖИВЕАЛИШТЕТО, ОДНОСНО СЕДИШТЕТО

   3. РЕГИСТРАЦИЈА НА УПОТРЕБУВАНО МОТОРНО ИЛИ ПРИКЛУЧНО ВОЗИЛО НАБАВЕНО ВО СТРАНСТВО


       Барањето за регистрација лично сопственикот го поднесува на еден од шалтерите во станиците за технички преглед на возила каде има  деташиран референт од МВР при што треба да се приложи:
          * лична карта, односно известување за распоредување ако возилото е сопственост на правно лице;
          * странска сообраќајна дозвола за возилото и писмен доказ за извршена одјава на возилото во земјата во која предходно било регистирано;
          * договор за купопродажба на возилото или друга соодветна исправа со која  се докажува извршената  промена на сопственоста;
          * доказ за регулирани царински и даночни обврски за возилото;
          * доказ за сообразност на возилото со хомологациските прописи за возила кои важат во Р  Северна  Македонија;

          * доказ за техничка исправност на возилото кој не може да биде постар од 30 дена;
          * ќе се платат пропишаните такси и надоместоци, за регистрација на возило како и износот на име цена на чинење на образецот на сообраќајната дозвола и регистарските таблици.