Пријавување промена на место на живеење на возачот

ТЕЛЕФОНСКОТО ЗАКАЖУВАЊЕ ПРЕКУ  ТЕЛЕФОНСКИОТ БРОЈ  072 92 92 92 и 0800 192 92 (само од фиксен телефон) 

ЕЛЕКТРОНСКО ЗАКАЖУВАЊЕ ЗА ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ  http://termin.mvr.gov.mk/

 

 


.8 ПРИЈАВУВАЊЕ ПРОМЕНА НА МЕСТО НА ЖИВЕЕЊЕ НА ВОЗАЧОТ


Возач кој ќе го промени местото на живеење е должен во рок од 15 дена да ја пријави промената на местото на живеење за да се запише во евиденцијата на возачите според новото живеалиште. Барање за пријава на промена на местото на живеење се поднесува лично. Кон барањето се поднесуваат:

Барање.
Возачка дозвола

Лична карта на увид.

60,00 денари административна такса (уплатница или уплата преку ПОС терминал)
       
НАПОМЕНА: Барањето за издавање возачка дозвола се поднесува до Министерството за внатрешни работи според местото на живеење.

СИТЕ ПРОМЕНИ МОРА ДА СЕ ПРИЈАВАТ ВО РОК 0Д 15 ДЕНА. АКО ВОЗАЧКАТА ДОЗВОЛА СЕ ЗАГУБИ ИЛИ ОШТЕТИ, СЕ ПОДНЕСУВА БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДУПЛИКАТ ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА ИЛИ ЗАМЕНА НА ОШТЕТЕНАТА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА.