Издавање на патна исправа ако е изгубена или исчезната

 ТЕЛЕФОНСКОТО ЗАКАЖУВАЊЕ ПРЕКУ ТЕЛЕФОНСКИОТ  БРОЈ 072 92 92 92 и 0800 192 92 (само од фиксен телефон) 

ЕЛЕКТРОНСКО ЗАКАЖУВАЊЕ ЗА ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ  http://termin.mvr.gov.mk/

 


ИЗДАВАЊЕ НА ИЗГУБЕНА ПАТНА ИСПРАВА
ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПАСОШ ЗА ДЕЦА ДО 4 ГОДИНИ

    Лично присуство на детето.
    Извод на родените – може постар или фотокопија.
    Присуство на родителот/родителите или старателот со важечка лична карта или друга јавна исправа за идентификација.
    Барање.
    Изјава.
    1500,00 денари за образецот во редовна постапка (4500,00 денари во итна постапка) (уплатница или уплата преку ПОС терминал)
    100,00 денари административна такса (уплатница или уплата преку ПОС терминал)
    75,00 денари за објавување на изгубена патна исправа во  (уплатница или уплата преку ПОС терминал)


ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПАСОШ ЗА ЛИЦА ОД 4 ДО 18 ГОДИНИ

    Лично присуство на детето.
    Извод на родените – може постар или фотокопија.
    Присуство на родителот/родителите или старателот со важечка лична карта или друга јавна исправа за идентификација.
    Барање.
    Изјава.
    1500,00 денари за образецот во редовна постапка (4500,00 денари во итна постапка) (уплатница или уплата преку ПОС терминал)
    200,00 денари административна такса (уплатница или уплата преку ПОС терминал)
    75,00 денари за објавување на изгубена патна исправа  (уплатница или уплата преку ПОС терминал)


ПОСЕБНА НАПОМЕНА:
Во уплатницата делот означен со XXX се пополнува со кодот на Вашата општина.


Стандард за доставување (Временски рок)
15 дена, доколку не постојат законски и оперативни пречки;