Замена на странска возачка дозвола

 ТЕЛЕФОНСКОТО ЗАКАЖУВАЊЕ ПРЕКУ БЕСПЛАТНИОТ ТЕЛЕФОНСКИ БРОЈ

0800 192 92 (само од фиксен телефон) и 072 92 92 92

ЕЛЕКТРОНСКО ЗАКАЖУВАЊЕ ЗА ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ  http://termin.mvr.gov.mk/ЗАМЕНА НА СТРАНСКА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА ЗА МАКЕДОНСКА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА

   
Барање.
    Важечка лична карта на увид.
    Оригинална важечка странска возачка дозвола со извршен превод на македонски јазик и нотарска заверка
    Доказ за престој подолг од шест месеци пред денот на издавање на странската возачка дозвола
    Доколку во странската возачка дозвола неможе да се утврдат категориите за кои моторни возила може да управува возачот потребно е да се достави и исправа издадена од органот што ја издал дозволата од која се гледа со кои моторни возила може да управува
    Лекарско уверение
    280,00 денари за образецот или 840 денари за образецот доколку е во итна постапка (уплатница или уплата преку ПОС терминал)
    170,00 денари административна такса (уплатница или уплата преку ПОС терминал)


      
      НАПОМЕНА 

За  лица со навршени 70 години во било која постапка за издавање на возачка дозвола потребно е да поседуваат лекарско уверение издадено од овластена лекарска комисија .

ВАЖНО: Странска возачка дозвола може да се замени за македонска, само на лица државјани на Република  Северна Македонија или на лица со постојан престој во Р.  Северна Македонија. 


        
Стандард за доставување (Временски рок)    
 најдоцна 15 дена


НАПОМЕНА:Полињата во уплатницата означени со XXX се пополнуваат со кодот на Вашата општина.