Замена на возачка дозвола со измината важност

 ТЕЛЕФОНСКОТО ЗАКАЖУВАЊЕ ПРЕКУ БЕСПЛАТНИОТ ТЕЛЕФОНСКИ БРОЈ

0800 192 92 (само од фиксен телефон) и 072 92 92 92

ЕЛЕКТРОНСКО ЗАКАЖУВАЊЕ ЗА ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ  http://termin.mvr.gov.mk/


 

ЗАМЕНА НА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА (поради измината важност)

    Барање.
    Возачка дозвола
    Важечка лична карта на увид.
    280,00 денари за образецот или 840 денари за образецот доколку е во итна постапка (уплатница или уплата преку ПОС терминал)
    170,00 денари административна такса (уплатница или уплата преку ПОС терминал)

     
НАПОМЕНА: 
Лекарското уверение за телесна идушевна способност од овластена здравствена организација е потребно во следниве случаи-доколку возачот има навршено 70 годишна возраст-возаш кој има “ Д ” категорија во возачката дозвола-ако возачот има ограничување на важноста за возачката дозвола. Во постапката се продолжува единствено важност на возачка дозвола со истечен рок, односно најрано месец дена пред истекот на нејзината важност.

 НАПОМЕНА: Со барењето за возачка дозвола задолжително се поднесува и пријавата за издавање на возачка книшка за кое е потребно:

    *пријава за возачка книшка
      
    *уплатница од 100 ден
      
    *фотокопија од лична карта
      
    *фотокопија од возачка дозвола
      
    *2 фотографии до димензија 3,5 X 4,5 см
      

    *Барањето за издавање возачка дозвола се поднесува до Министерството за внатрешни работи според местото на живеење.   

 

НАПОМЕНА :

Лекарско уверение за телесна и душевна способност од овластена здравствена организација е потребно во следните случаи –доколку возачот има навршено 70 годишна возраст- возач кој има: Ц1, Ц1Е, Ц, ЦЕ, Д1, Д1Е, Д, ДЕ и Т категорија во возачката дозвола- ако возачот има ограничувања на важноста на возачката дозвола. Во постапката се продолжува единствено важност на возачката дозвола со истечен рок, односно најрано месец дена пред истекот на нејзината важност.        
Стандард за доставување (Временски рок)    
15 дена