Замена на возачка дозвола поради измината важност

 ТЕЛЕФОНСКОТО ЗАКАЖУВАЊЕ ПРЕКУ БЕСПЛАТНИОТ ТЕЛЕФОНСКИ БРОЈ

0800 192 92 (само од фиксен телефон) и 072 92 92 92

ЕЛЕКТРОНСКО ЗАКАЖУВАЊЕ ЗА ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ  http://termin.mvr.gov.mk/


 
1.5 ЗАМЕНА НА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА (поради измината важност)

    Барање.
    Возачка дозвола
    Важечка лична карта на увид.
410,00 денари за образецот или 1230 денари за образецот доколку е во итна постапка (уплатница или уплата преку ПОС терминал)
    170,00 денари административна такса (уплатница или уплата преку ПОС терминал)

НАПОМЕНА
Лекарско уверение за телесна и душевна способност од овластена здравствена организација е потребно и во следниве случаи:

    доколку возачот има навршено 75 години
    доколку возачот има Ц1, Ц1Е, Ц, ЦЕ, Д1, Д1Е, Д, ДЕ и Т категорија
    доколку возачот има ограничување на важноста на возачката дозвола поради здравствена состојба