Замена на возачка дозвола поради дотраеност или оштетеност

 ТЕЛЕФОНСКОТО ЗАКАЖУВАЊЕ ПРЕКУ  ТЕЛЕФОНСКИОТ БРОЈ  072 92 92 92 и 0800 192 92 (само од фиксен телефон) 

ЕЛЕКТРОНСКО ЗАКАЖУВАЊЕ ЗА ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ  http://termin.mvr.gov.mk/1.4 ЗАМЕНА НА ВАЖЕЧКА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА (поради дотраеност или оштетеност)


    Барање.
    Возачка дозвола
    Важечка лична карта на увид.
410,00 денари за образецот или 1230,00 денари за образецот доколку е во итна постапка (уплатница или уплата преку ПОС терминал)
    110,00 денари административна такса (уплатница или уплата преку ПОС терминал)

 

НАПОМЕНА
Лекарско уверение за телесна и душевна способност од овластена здравствена организација е потребно и во следниве случаи:

    доколку возачот има навршено 75 години
    доколку возачот има Ц1, Ц1Е, Ц, ЦЕ, Д1, Д1Е, Д, ДЕ и Т категорија
    доколку возачот има ограничување на важноста на возачката дозвола поради здравствена состојба