Замена на возачка дозвола поради дотраеност или оштетеност

 ТЕЛЕФОНСКОТО ЗАКАЖУВАЊЕ ПРЕКУ  ТЕЛЕФОНСКИОТ БРОЈ  072 92 92 92 и 0800 192 92 (само од фиксен телефон) 

ЕЛЕКТРОНСКО ЗАКАЖУВАЊЕ ЗА ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ  http://termin.mvr.gov.mk/ЗАМЕНА НА ВАЖЕЧКА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА(поради дотраеност или оштетеност)

   
Барање.
    Возачка дозвола
    Важечка лична карта на увид.
    280,00 денари за образецот или 840 денари за образецот доколку е во итна постапка (уплатница или уплата преку ПОС терминал)
    110,00 денари административна такса (уплатница или уплата преку ПОС терминал)


НАПОМЕНА:  Со барaњето за возачка дозвола задолжително се поднесува и пријавата за издавање на возачка книшка за кое е потребно:

    * пријава за возачка книшка
    * уплатница од 100 ден
    * фотокопија од лична карта
    * фотокопија од возачка дозвола
    *  2 фотографии до димензија 3,5 X 4,5 смм

НАПОМЕНА:   Барањето за издавање возачка дозвола се поднесува до Министерството за внатрешни работи според местото на живеење.
   
ОЗВОЛА.

Контакт информации
Ибраим Беќири  помошник министер во Оддел за граѓански работи   
         
Стандард за доставување (Временски рок)      
15 дена


НАПОМЕНА:Полињата во уплатницата означени со XXX се пополнуваат со кодот на Вашата општина.