Издавање на сообраќајни дозволи

  1. ИЗДАВАЊЕ НА СООБРАЌАЈНА ДОЗВОЛА
 

Сообраќајна дозвола се издава во следните случаи

-доколку има промена на податоците кои се однесуваат   на :

*технички промени на возилото,

* промена на сопственоста,

*промена на адреса на живеење,

*изгубена сообраќајна дозвола,

*оштетена на начин што оневозможува нејзино користење,

*одјавување на возилото   и сл.

Имено сопственикот е должен во рок од 15 дена од денот на настанување на промената да ја пријави во Министерството за внатрешни работи според местото на регистрација на возилото или според живеалиштето , односно седиштето на сопственикот.

Кон Барањето за промена, сопственикот на регистрираното возило е должен да приложи и доказ со кои ја докажува настанатата промена.    

*За изгубената сообраќајна дозвола се издава дупликат согласно   со податоците содржани во евиденциите на Министерството за внатрешни работи.  

 

 

 

  1. ОДЈАВА НА ВОЗИЛО
 

Сопственикот   на возилото е должен да го одјави своето возило кај органот што го регистрирал во следите случаи

*возилото е уништено, односно има статус на искористено возило

*возилото трајно е изнесено надвор од територија на РСМ ,

*возилото ќе се регистрира во странство   заради преселба на сопственикот на возилото , односно од други причини,

*возилото е украдено,

*важењето на сообраќајната дозвола истекло повеќе од 30 дена , односно пред повеќе од една година за мопеди, велосипед со мотор, мотоцикли, лесни трицикли , трицикли, лесни четирицикли, четирицикли, возила за домување , приколки за домување и олдтајмери,

*во време на важење на сообраќајната дозвола престанало да важи задолжителното осигурување,

*извршена промена на регистарационото    подрачје.

ОДЈАВА на возилото освен сопственикот кој е евидентиран во сообраќајната дозвола може да изврши и новиот сопственик на возилото ако приложи соодветен документ со кој ја докажува сопственоста .