Издавање на лична карта

  ТЕЛЕФОНСКОТО ЗАКАЖУВАЊЕ ПРЕКУ  ТЕЛЕФОНСКИ БРОЈ 072 92 92 92 и 0800 192 92 (само од фиксен телефон) 

 
ЕЛЕКТРОНСКО ЗАКАЖУВАЊЕ ЗА ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ  http://termin.mvr.gov.mk/
 
Лична карта е јавна исправа со која се докажува идентитетот, државјанството, живеалиштето и адресата на граѓанинот на Република Северна Македонија.
 
  
Прва лична карта за полнолетни лица
Барање
Уплатница 310,00 денари
Или преку Пос терминал уплата од310,00 денари
Лична карта од еден родител

Прва лична карта за малолетно лице (15 до 18 години возраст)
Барање
Уплатница310,00 денари
Или преку Пос терминал уплата од 310,00 денари
потребно е лично присуство на двајцата родители со документ за идентификација
Извод од матична книга на родените – оригинал или копија

Замена на лична карта
Барање
Уплатница  310 ,00 денари
Или преку Пос терминал уплата од  310 ,00 денари
На увид старата лична карта

Изгубена или украдена лична карта
Барање
Изјава
Уплатница  310 ,00 денари

Или преку Пос терминал уплата од  310 ,00 денари
Уплатница 60.00 денари за Службен Весник
Или преку Пос терминал уплата од 60,00 денари
Дупликат л.карта која не е во важност не треба да се огласи

Замена на лична карта по основ на склучен брак
Барање
Уплатница  310 ,00 денари

Или преку Пос терминал уплата од  310 ,00 денари
Извод од матична книга на родените со новото презиме со склучен брак или извод од матичната книга на венчаните
Старата лична карта
Важечка л.карта од сопругот или сопругата

Замена на лична карта со промена на адреса
Барање
Уплатница  310 ,00 денари

Или преку Пос терминал уплата од  310 ,00 денари
Имотен лист или договор за закуп
Старата лична карта

Личните карти се изработуваат во рок од 15 дена од денот на поднесување на молбеното барање