Издавање на патна исправа

 

 

 

  ТЕЛЕФОНСКОТО ЗАКАЖУВАЊЕ ПРЕКУ  ТЕЛЕФОНСКИ БРОЈ 072 92 92 92  и на 0800 192 92 (само од фиксен телефон) 

ЕЛЕКТРОНСКО ЗАКАЖУВАЊЕ ЗА ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ  http://termin.mvr.gov.mk/

 

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПАСОШ ЗА ДЕЦА ДО 4 ГОДИНИ
Лично присуство на детето.
Извод на родените – може постар или фотокопија. ( Извод на родените се набавува и по службена должност)

 Присуство на родителот/родителите или старателот со важечка лична карта или друга јавна исправа за идентификација.
Барање:
1500,00 денари за образецот (уплатница или уплата преку ПОС терминал)
100,00 денари административна такса (уплатница или уплата преку ПОС терминал)
Стариот пасош доколку е во важност.

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПАСОШ ЗА ЛИЦА ОД 4 ДО 18 ГОДИНИ
Лично присуство на детето.
Извод на родените – може постар или фотокопија. ( Извод на родените се набавува и по службена должност)
Присуство на родителот/родителите или старателот со важечка лична карта или друга јавна исправа за идентификација.
Барање:
1500,00 денари за образецот (уплатница или уплата преку ПОС терминал)
200,00 денари административна такса (уплатница или уплата преку ПОС терминал)
Стариот пасош доколку е во важност.

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПАСОШ ЗА ЛИЦА ОД 18 ДО 27 ГОДИНИ
Лично присуство со важечка лична карта или друга јавна исправа за идентификација.
Барање:
1500,00 денари за образецот (уплатница или уплата преку ПОС терминал)
200,00 денари административна такса (уплатница или уплата преку ПОС терминал)
Стариот пасош доколку е во важност.

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПАСОШ ЗА ЛИЦА НАД 27 ГОДИНИ
Лично присуство со важечка лична карта или друга јавна исправа за идентификација.
Барање:
2000,00 денари за образецот (уплатница или уплата преку ПОС терминал)
300,00 денари административна такса (уплатница или уплата преку ПОС терминал)
Стариот пасош доколку е во важност.

Патната исправа во редовна постапка, се издава во рок од 15 дена од денот на поднесувањето на барањето.


ИЗДАВАЊЕ НА ПАТНА ИСПРАВА ВО ИТНА ПОСТАПКА
ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПАСОШ ЗА ДЕЦА ДО 4 ГОДИНИ
Лично присуство на детето.
Извод на родените – може постар или фотокопија. ( Извод на родените се набавува и по службена должност)
Присуство на родителот/родителите или старателот со важечка лична карта или друга јавна исправа за идентификација.
Барање.
6100,00 денари за образецот (уплатница или уплата преку ПОС терминал)
100,00 денари административна такса (уплатница или уплата преку ПОС терминал)
Стариот пасош доколку е во важност.

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИТЕН ПАСОШ ЗА ЛИЦА ОД 4 ДО 18 ГОДИНИ
Лично присуство на детето.
Извод на родените – може постар или фотокопија. ( Извод на родените се набавува и по службена должност)
Присуство на родителот/родителите или старателот со важечка лична карта или друга јавна исправа за идентификација.
Барање.
6100,00 денари за образецот (уплатница или уплата преку ПОС терминал)
200,00 денари административна такса (уплатница или уплата преку ПОС терминал)
Стариот пасош доколку е во важност.

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИТЕН ПАСОШ ЗА ЛИЦА ОД 18 ДО 27 ГОДИНИ
Лично присуство со важечка лична карта или друга јавна исправа за идентификација.
Барање.
6100,00 денари за образецот (уплатница или уплата преку ПОС терминал)
200,00 денари административна такса (уплатница или уплата преку ПОС терминал)
Стариот пасош доколку е во важност.

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИТЕН ПАСОШ ЗА ЛИЦА НАД 27 ГОДИНИ
Лично присуство со важечка лична карта или друга јавна исправа за идентификација.
Барање.
6100,00 денари за образецот (уплатница или уплата преку ПОС терминал)
300,00 денари административна такса (уплатница или уплата преку ПОС терминал)
Стариот пасош доколку е во важност.

Патната исправа во итна постапка, се издава најдоцна во рок од 48 часа од часот на поднесувањето на барањето за издавање на пасош.


ИЗДАВАЊЕ НА ИЗГУБЕНА ПАТНА ИСПРАВА
ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПАСОШ ЗА ДЕЦА ДО 4 ГОДИНИ
Лично присуство на детето.
Извод на родените – може постар или фотокопија. ( Извод на родените се набавува и по службена должност)
Присуство на родителот/родителите или старателот со важечка лична карта или друга јавна исправа за идентификација.
Барање.
Изјава.
1500,00 денари за образецот во редовна постапка ( 6100 ,00 денари во итна постапка) (уплатница или уплата преку ПОС терминал)
100,00 денари административна такса (уплатница или уплата преку ПОС терминал)
75,00 денари за објавување на изгубена патна исправа во „Службен весник на Република Македонија“ (уплатница или уплата преку ПОС терминал)

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПАСОШ ЗА ЛИЦА ОД 4 ДО 18 ГОДИНИ
Лично присуство на детето.
Извод на родените – може постар или фотокопија. ( Извод на родените се набавува и по службена должност)
Присуство на родителот/родителите или старателот со важечка лична карта или друга јавна исправа за идентификација.
Барање.
Изјава.
1500,00 денари за образецот во редовна постапка ( 6100 ,00 денари во итна постапка) (уплатница или уплата преку ПОС терминал)
200,00 денари административна такса (уплатница или уплата преку ПОС терминал)
75,00 денари за објавување на изгубена патна исправа во „Службен весник на Република Македонија“ (уплатница или уплата преку ПОС терминал)

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПАСОШ ЗА ЛИЦА ОД 18 ДО 27 ГОДИНИ
Лично присуство со важечка лична карта или друга јавна исправа за идентификација.
Барање.
Изјава.
1500,00 денари за образецот во редовна постапка ( 6100 ,00 денари во итна постапка) (уплатница или уплата преку ПОС терминал)
200,00 денари административна такса (уплатница или уплата преку ПОС терминал)
75,00 денари за објавување на изгубена патна исправа (уплатница или уплата преку ПОС терминал)

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПАСОШ ЗА ЛИЦА НАД 27 ГОДИНИ
Лично присуство со важечка лична карта или друга јавна исправа за идентификација.
Барање.
Изјава.
2000,00 денари за образецот во редовна постапка ( 6100 ,00 денари во итна постапка) (уплатница или уплата преку ПОС терминал)
300,00 денари административна такса (уплатница или уплата преку ПОС терминал)
75,00 денари за објавување на изгубена патна исправа (уплатница или уплата преку ПОС терминал)