02 март 2021

Излезе третиот број од меѓународното списание БЕЗБЕДНОСТ 

Почитувани припадници на МВР,
Почитувани читатели,
 
Со особено задоволство Ве информираме дека е објавен третиот број од возобновеното Меѓународно научно списание "Безбедност" на Министерството за внатрешни работи. 
Списанието има за цел да ги поттикне научните работници од земјата и странство, со своите научни резултати да ги претстават современите трендови во безбедносните, полициските, криминалистичките, правните и други науки од значење за развојот на полицијата.
Од друга страна, се надеваме дека припадниците на МВР и полицијата ќе ги користат резултатите од научните трудови во секојдневнито работење и унапредување на полициската професија. Стручната јавност и пошироката читателска публика ќе имаат можност одблизу да се запознаат со значајните прашања на полициското постапување и со полицијата воопшто.
 
Со почит,
Проф. д-р Никола Дујовски
Главен и одговрен уредник на МНС "Безбедност"


Dear members of the Ministry of Interior,

Dear readers,  
 
With a particular pleasure, we inform you that the third edition of the recently renewed International Scientific Journal “SECURITY” of the Ministry of Interior has been published.
The aim of the journal is to encourage scientific workers from the country and abroad, with their scientific results, to develop and present the modern trends in security, police, criminalistic and legal sciences which are significant for the development of the police. 
On the other side, we hope that the members of the Police and the Ministry of Interior will implement the results of the scientific work in the everyday work and promotion of the police occupation. 
The expert public and the wide reading audience will have the opportunity to get acquainted with the significant issues of the police acting and the Police in general. 
Sincerely yours
 
Prof. d-r Nikola Dujovski
Editor-in-Chief