Вести

19 декември 2017

РЕГИСТРИРАНИ ПАТНИ МОТОРНИ И ПРИКЛУЧНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ВО 2010- Одговор на барање за слободен пристап до информации од јавен карактер

 

РЕГИСТРИРАНИ ПАТНИ МОТОРНИ И ПРИКЛУЧНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ВО 2010
  Видови превозни средства 
  моторцикли патнички автомобили автобуси товарни автомобили специјални возила влечни возила трактори работни возила приклучни возила вкупно
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 7761 310231 2695 13744 15051 4505 567 577 5658 360789
Скопје 3653 130703 926 5236 6872 1513 29 284 1903
Берово 23 2118 41 134 77 42 6 0 46
Битола 593 19763 193 595 782 285 11 55 360
Брод 27 1056 20 41 37 1 0 1 3
Валандово 24 1396 28 84 89 31 38 0 34
Виница 74 2360 16 108 111 59 47 3 72
Гевгелија 332 6376 70 334 311 351 18 16 387
Гостивар 209 11845 121 562 588 90 48 30 139
Дебар 7 1744 23 78 56 21 3 0 33
Делчево 27 2944 23 83 69 15 9 1 23
Демир Хисар 23 1610 9 92 85 43 0 0 49
Кавадарци 15 6225 55 448 351 333 1 8 410
Кичево 80 6941 37 258 168 19 3 8 26
Кочани 124 5419 70 236 387 89 18 14 100
Кратово 10 1038 13 53 38 3 0 0 13
Крива Паланка 8 2614 15 106 70 13 3 0 16
Крушево 0 1226 24 63 42 5 3 0 10
Куманово 117 13117 144 564 489 207 15 24 240
Неготино 131 2612 29 164 158 78 6 4 87
Охрид 594 12610 103 498 490 105 10 26 140
Прилеп 61 9689 98 366 443 127 1 7 148
Пробиштип 26 1733 32 46 58 48 4 0 55
Радовиш 168 3612 45 267 251 181 33 4 217
Ресен 50 3218 13 124 118 72 1 5 38
Свети Николе 87 2489 29 96 114 35 54 4 49
Струга 64 8769 113 376 299 38 11 9 54
Струмица 208 10464 114 1162 838 142 10 13 215
Тетово 182 20643 128 916 753 166 20 32 251
Велес 592 7808 77 350 441 166 89 10 242
Штип 252 8089 86 304 466 227 76 19 298