Вести

19 декември 2017

Правни лица кои вршат приватно обезбедување во вид на давање на услуги за техничко обезбедување-Одговор на барање за слободен пристап до информации од јавен карактер од 29.11.2017

Правни лица кои вршат приватно обезбедување во вид на давање на услуги за техничко обезбедување

Ред.
број
 
 

Назив на правното лице

 
 
1
 
 

МДН ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

 
 
2
 
 

КРЕМАК – М

 
 
3
 
 

ОСА Бранко

 
 
4
 
 
БЕНТЕН-ПАН
 
 
5
 
 

ДИМАЛ СЕКЈУРИТИ

 
 
6
 
 

НИКОМ ГРУП ЛТД

 
 
7
 
 

ВИДЕО АЛАРМ

 
 
8
 
 

РОЈАЛ СЕКЈУРИТИ

 
 
9
 
 

СЕКУРИТАС - М

 
 
10
 
 

ДИНАМИК СИСТЕМИ

 
 
11
 
 
ВЕЗОПРОМ  Весна
 
 
12
 
 

ВИЗАРД СИСТЕМИ

 
 
13
 
 
ПАНТХЕРА
 
 
14
 
 
СЕКТРОН
 
 
15
 
 

АРХИПРО МАКЕДОНИЈА

 
 
16
 
 

НИК СИСТЕМИ

 
 
17
 
 

ГЛОБАЛ СЕКЈУРИТИ

 
 
18
 
 
БРИГАДА
 
 
19
 
 
ПИТОН
 
 
20
 
 

МУЛТИГРАФ КОМПЈУТЕРИ ЈТД

 
 
21
 
 
НИКОБ
 
 
22
 
 

СЕКЈУРИТИ ГРУП СЕРВИСИС

 
 
23
 
 

ДЕЛУКС КОМПЈУТЕРИ

 
 
24
 
 

ИТЕК СИСТЕМС

 
 
25
 
 

АРМОР СЕКЈУРИТИ

 
 
26
 
 
ХЕЛИУМ
 
 
27
 
 
2 СС
 
 
28
 
 

МАКСИПРИНТ КОПЈУТЕРИ ЛТД

 
 
29
 
 
ГЕОТЕК
 
 
30
 
 
СЕНСОР
 
 
31
 
 

АЛАЈАНС СЕКЈУРИТИ

 
 
32
 
 

МАК АЛАРМ СЕРВИС

 
 
 
33
 
 

ГЕО – СИСТЕМС

 
 
 
 
34
 
 
ЏУМКАР
 
 
35
 
 

БОСИМ ИНЖЕНЕРИНГ

 
 
36
 
 
ГОТАС
 
 
37
 
 

МИНИМАКС СИСТЕМИ

 
 
38
 
 

ХАС ИНЖЕНЕРИНГ ЛТД

 
 
39
 
 
ГАРДА
 
 
40
 
 

ПЕРПЕТУУМОБИЛЕ СЕКЈУРИТИ увоз-извоз Скопје

 
 
41
 
 

ШКРЕКО ДООЕЛ Битола

 
 
42
 
 

ИДС – КОМ ДООЕЛ Експорт Импорт Куманово

 
 
43
 
 

АРКТЕК ДООЕЛ СКОПЈЕ

 
 
44
 
 

КОБРА МОНИТОРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово

 
 
45
 
 

ЦАД Дејан Дооел увоз-извоз Скопје

 
 
46
 
 

Б.Н.С.-КОМПАНИ увоз извоз ДООЕЛ Кичево

 
 
47
 
 

МАКПЕТРОЛ – ТЕАС Скопје

 
 
48
 
 

AЛЕКС СИСТЕМИ ДООЕЛ

 
 
49
 
 

СЕКЈУРИТЕК ДООЕЛ Скопје

 
 
50
 
 

TAMA KOM Љубомир  ДООЕЛ увоз извозСкопје

 
 
51
 
 

ФЕЛИКС – НЕТ ДОО Гевгелија

 
 
52
 
 

ЕНИГМА-КОМПЈУТЕРИ ДОО Кочани

 
 
53
 
 

ТЕХНОИНСПЕКТ ДОО Скопје

 
 
54
 
 

УНА ДООЕЛ Скопје

 
 
55
 
 

ИСГ БРАНИТЕЛ ДООЕЛ Скопје

 
 
56
 
 

КУАТТРО Дооел експорт импорт Тетово

 
 
57
 
 

ИНФЕРНО ДОО увоз извоз Кочани

 
 
58
 
 

ДПТУ ЕСКОН ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Струмица

 
 
59
 
 

ДПТУ Анел-компјутери Доо увоз-извоз Штип

 
 
60
 
 

Агенција за обез.на лица и имот Карпатија Дооел Битола