Помошник министер во Сектор за општи и заеднички работи

Датум и место на раѓање:

Образование:

Работно искуство:

Секторот се состои од седум одделенија:

·         Одделение за јавни набавки и менаџмент

·         Одделение за магацинско работење

·         Одделение за адмистративни и заеднички работи

·         Одделение за имот, одржување и изградба

·         Одделение за возен парк, возила и механичарски работи

·         Одделение за контрола и квалитет

·         Одделение за примена на стандарди