Помошник министер за општи и заеднички работи

АНДРИЈАНА САВЕСКА

Датум и место на раѓање: 19.03.1981

Образование:

 ВСС. Дипломиран економист (отсек Финансиски менаџмент на УКИМ Скопје)
Магистрант по Економски науки, отсек Економски развој и меѓународни финансии на УКИМ Скопје.

- Certificate of Appreciation – International Consequence Management Exercise ,,Nort Macedonie 2021’’- NATO International Staff
- Certificate of Appreciation for participation in the Training ,,Public Procurement and Security Procurement’’, coorganized by the Ministry of Interior and the Centre for Integrity in the Defence Sector of Norway
- Водечки аудитори ISO 9001:2015 CQI-IRCA – Институт за стандардизација РСМ
- Современи пристапи, методи и информатичка технологија во наставата – ЈИЕ
- Училишна медијација – OSCE
- Примена на стандардите за оценување – УСАИД
- Современи методи во настава, активно вклучување на учениците и поттикнување на нивната креативност во средните училишта – ЦЕС
- Активни за демократијата – гласаме – МОСТ
- Тетово град на мирот- општина Тетово
- Примена на Едубунту во наставата – ФОН Универзитет
- Меѓуетничка интеграција во образованието – УСАИД
- Образовно рандеву – УСАИД
- Подобрување на училишното оценување – УСАИД

Завршени курсеви во областа на:
- компјутерските вештини
- англиски јазик,
- лиценциран агент за продажба на осигурителни производи,
- педагошка доквалификација

 

 

Работно искуство:

 Вработена во МВР на РСМ, помошник на Министерот на Оддел за општи и заеднички работи
- Началник на Сектор за набавки, менаџмент и логистика во Оддел за општи и заеднички работи во МВР
- Самостоен советник за меѓународна соработка во Кабинет на Министерот во МВР

Вработена во ОСЕУ „8-ми Септември“ – Тетово, Професор по економски предмети

 - Интереси од област економски раст и развој, ЕУ
- Феноменологија на економските кризи
- СДИ, штедење и домашни инвестиции
- Менаџмент организациски способности
- Мултиетничко учество на ногу ревиални спортски натпревари
- Планински велосипедизам
- Автомобилизам
- Спорт и еко заштита на природата
- Внатрешен дизајн и уредување
- Сликање
- Хортикултура
- Фотографија и постер
- Моден дизајн и уметност
- Англиски јазик
- Бугарски јазик
- Српско-хрватски јазик
- Албански јазик