Помошник министер за информатика и телекомуникаии

МАРЈАН ЗДРАВСКОВСКИ

Датум и место на раѓање: Роден 19.08.1972 година во Скопје

Образование:

 Основно и средно образование завршува во Скопје

Дипломира на Електротехнички факултет при Универзитететот „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје

Работно искуство:

  Прво вработување во 1999 година во ЈП „Водовод“ – Скопје

Во Министерството за внатрешни работи е од 2002 година и досега ги извршува следните работни места:
- Виш инспектор по општ криминал во Криминалистичка полиција во СВР-Скопје
- Самостоен аналитичар во СВР – Скопје
- Виш соработник во Одделот за граѓански работи
- Виш советник во Одделот за граѓански работи
- Заменик на директорот во Управата за безбедност и контраразузнавање
- Државен советник во Кабинетот на Министерот за внатрешни работи
- Помошник на министерот во Одделот за информатика и телекомуникации

 Развојот на технологијата има значајна улога во подобрувањето на ефективноста и ефикасноста на службите за спроведување на законот. Одделот за информатика и телекомуникации во МВР преку постојано следење на модерните технолошки трендови и анализа на потребите на корисниците во министерството, ги идентификува начините на кои современите информациско-телекомуникациски решенија ќе го подобрат извршувањето на задачите во доменот на полициското работење. Одделот за информатика и телекомуникации ги врши работите од областа на информатичката технологија, телекомуникациите, информациската безбедност и криптозаштита.

Во рамките на Одделот за информатика и телекомуникации фунционираат два сектора:
- Сектор за информатичка технологија, а во неговиот состав:
- Одделение за развој на информациски системи
- Одделение за системска и техничка поддршка
- Одделение за поддршка на корисници и експлоатација
- Отсек за персонализација на документи

- Сектор за телекомуникации, со ;
- Одделение за телефонски и преносни мрежи
- Одделение за експлоатација, криптообработка и видео надзор
- Одделение за радио-комуникациски мрежи и напојување

Во состав на одделот се издвоените објекти: Центар за опоравување од катастрофи во Прилеп и објектот на Солунска глава.