Потраги

 • img

  ИСЕНОВ ЕНСАР

  ИСЕНОВ ЕНСАР татко Идрис мајка Ремзије род.11.03.1998 год. во Скопје каде и живее на ул„Бајрам Шабани“ бр.34, Чаир. Се бара по распишана меѓународна потерница од ОЈО за ГОКК-Скопје со Наредба КО БР.15/24 од 27.01.2024 год .Лицето е под истрага за сторено кривично дело по чл. 215 ст.3 од КЗ на РСМ.

   

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  ЧАЈАНИ МУХАМЕД


  ЧАЈАНИ МУХАМЕД татко Фадмир мајка Наиље род.23.10.1996 год. во Скопје, каде и живее на ул„.Жртвите на Блаце“ бр.4, Чаир. Се бара по распишана меѓународна потерница од ОЈО за ГОКК-Скопје со Наредба КО БР.15/24 од 30.01.2024 год .Лицето е под истрага за сторено кривично дело по чл.215 ст.3, од КЗ на РСМ.

   

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  СУЛЕЈМАНИ СЕФЕДИН


  СУЛЕЈМАНИ СЕФЕДИН татко Абедин мајка Хабибе род.09.03.1987 год. во Скопје, живее на ул„.2“ бр.9/А с.Арнакија општина Сарај. Се бара по распишана меѓународна потерница од ОЈО за ГОКК-Скопје со Наредба КО БР.15/24 од 30.01.2024 год .Лицето е под истрага за сторено кривично дело по чл.215 ст.3, од КЗ на РСМ.
   

   

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  МУАРЕМИ ШЕВАЉ


  МУАРЕМИ ШЕВАЉ татко Азби мајка Азбије род.18.11.1977 год. во Скопје, живее на ул„.5“ бр.1 с.Грчец општина Сарај. Се бара по распишана меѓународна потерница од ОЈО за ГОКК-Скопје со Наредба КО БР.15/24 од 30.01.2024 год .Лицето е под истрага за сторено кривично дело по чл.123 ст.2, чл.394 ст.3 и чл.215 ст.3 од КЗ на РСМ.

   

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА
   

 • img

  БАЈРАМИ ШАКИР


  БАЈРАМИ ШАКИР татко Сали мајка Нерџиван род.12.07.2003 год. во Скопје каде и живее на ул„.Хоџа А.Куртиши Ата“ бр.96, Чаир. Се бара по распишана меѓународна потерница од ОЈО за ГОКК-Скопје со Наредба КО БР.15/24 од 30.01.2024 год .Лицето е под истрага за сторено кривично дело по чл. 215 ст.3 од КЗ на РСМ.

   

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА
   

 • img

  ИБИШИ ДРИТОН


  ИБИШИ ДРИТОН татко Џемаиљ мајка Шинѓиле род.03.04.1973 год. во Скопје каде и живее на ул„.Смилевска“ бр.10/А, Ѓорче Петров. Се бара по распишана меѓународна потерница од ОЈО за ГОКК-Скопје со Наредба КО БР.15/24 од 30.01.2024 год .Лицето е под истрага за сторено кривично дело по чл. 215 ст.3 од КЗ на РСМ.

   


  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  АСАНИ ШУКРИ


  АСАНИ ШУКРИ татко Азир мајка Руфије род.13.05.1996 год. во Скопје каде и живее на ул.„3“ бр.27, Сарај Се бара по распишана меѓународна потерница од ОЈО за ГОКК-Скопје со Наредба КО БР.15/24 од 30.01.2024 год .Лицето е под истрага за сторено кривично дело по чл. 215 ст.3 од КЗ на РСМ.
   

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  ДАЛИПИ МЕХМЕД


  ДАЛИПИ МЕХМЕД татко Исљам мајка Саиде род.12.01.1982 год. во Скопје каде и живее на ул„.Дижонска“ бр.11/Б, Чаир. Се бара по распишана меѓународна потерница од ОЈО за ГОКК-Скопје со Наредба КО БР.15/24 од 30.01.2024 год .Лицето е под истрага за сторено кривично дело по чл. 123 ст.2 в.в чл.19 и чл.394 ст.3 од КЗ на РСМ.
   

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  АСАНИ БЕСИМ


  АСАНИ БЕСИМ татко Нефаил мајка Вахиде род.29.09.1979 год. во Скопје каде и живее на ул.„Хусеин Бајрам бр.21, Чаир. Се бара по распишана меѓународна потерница од ОЈО за ГОКК-Скопје со Наредба КО БР.15/24 од 30.01.2024 год .Лицето е под истрага за сторено кривично дело по чл. 215 ст.3 од КЗ на РСМ.

   

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  GARWEG Burkhard


  GARWEG Burkhard род.01.09.1968 год. во Бон – С.Р.Германија.Висина 180 см, очи плави, 

  Се бара по распишани Меѓународни потерници бр.1993/27493, 1991/15958 и 1994/12066 под истрага за сторено кривично дело„Тероризам и насилни деликти“ казниво согласно кривичниот закон на С.Р.Германија.

   

   


  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Гури Исмет

  ГУРИ ИСМЕТ татко Рамадан мајка Михане род.30.03.1964 год. во Скопје каде и живее на ул.Серава бр.79, Чаир. Се бара по распишана потерница од ОС Скопје со Наредба бр.КИОК-КС 3/24 од 05.01.2024 год. 

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА 

 • img

  Мемети Беким

   
   Мемети Беким род.30.01.1986 год. во Тетово, каде и живее на ул.„115“ бр.8, кој се бара за бегство од КПУ Идризово за сторено кривично дело по чл. 123, чл.396 и чл.215 од КЗ на РСМ

   

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

   

 • img

  Миленковска Валентина

   

  Миленковска Валентина од т.Александар м.Петра, родена 16.06.1965 година во Битола, каде и живее на бул.„1-ви Мај“ бр.357-а. Се бара со наредба КУИКП бр.9/18 издадена од Основен суд Битола за сторено кривично дело по чл.247 од КЗ на РСМ за издржување на казна затвор во траење од 6 години.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Али Шефки

   Али Шефки од т.Исмет м.Зекија роден 12.01.1947 година во с.Крани-Ресен, а живее во Битола на ул.„Срем“ бр.15. Се бара со наредба КУИКП бр.108/17 издадена од Основен суд Битола за сторено кривично дело по чл.247 од КЗ на РСМ за издржување на казна затвор во траење од 6 години,  наредба КУИКП бр.89/18 издадена од Основен Суд Битола за сторено кривично дело по чл.247од КЗ на РСМ за издржување на казна затвор од 2 години и наредба КУИКП бр.107/20 издадена од Основен Суд Битола за сторено кривично дело по чл.247 од КЗ на РСМ за издржување на казна затвор од 2 години.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  KLETTE Daniela

   

  KLETTE Daniela род.05.11.1958 год. во Карлсруе – С.Р.Германија. Висина 165 см, Очи Кафеави, има бемки на лицето.

  Се бара по распишани Меѓународни потерници бр.1993/27493, 1991/15958 и 1994/12066 под истрага за сторено кривично дело„Тероризам и насилни деликти“ казниво согласно кривичниот закон на С.Р.Германија.

   

   

   МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Шлаку Ерол

   

  Шлаку Ерол од т. Џеват м.Филда, роден 19.06.1966 година во Скопје каде и живее  на бул.„Крсте Мисирков “  57/2-4. Се бара со Наредба КО2 бр.888/2006 издадена од Основно јавно Обвинителство Скопје. Лицето е под истрага  за основано сомнение за сторени кривични дела по чл.244 ст.1 и чл.247 ст.4 в.в чл. 45 од КЗ на РСМ .

   

   

  MЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Рогачи Исмаил

   

  Рогачи Исмаил, од т.Насер м.Мируше, роден 08.03.1993 година во Скопје, каде и живее на ул.„Ордан Чопела“ бр.75-а.  Се бара со наредба КО бр.22/21 издадена од ОЈО-ГОКК-Скопје за  основано сомнение дека сторил кривично дело по чл.215 од КЗ на РСМ .

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Љатифи Бесир

   

  Љатифи Бесир, од т.Вазул м.Назире, роден 30.09.1991 година во Скопје, а живее во с.Грчец-Скопје на ул.„6“ бр.4. Се бара со наредба КО бр.22/21 издадена од ОЈО-ГОКК-Скопје за  основано сомнение дека сторил кривично дело по чл.215 од КЗ на РСМ .

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА 

 • img

  Сехат Рамадани

  Рамадани Сехат од т.Емрула м.Садете роден 11.09.1984 година во Фрауенфелд, а живее во с.Кондово – Скопје ул.1 бб. Се  бара за бегство од затвор со наредба број М.бр.82/2013 од КПУ затвор Штип за сторени кривични дела по член 292, 288 и 123 од КЗМ, за доиздржување на казна затвор од 3 години и 3 месеци. 

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Агим Красничи

  Красничи Aгим од т.Незир м.Мирадие роден 15.09.1979 година во Скопје, а живее во с.Кондово – Скопје ул.2 бр.4. Се бара за бегство од затвор со наредба број М.бр.80/2013 од КПУ затвор Штип за сторени кривични дела по член 292 , 288 и 123 од КЗМ, за доиздржување на казна затвор од 3 години и 3 месеци.

   

  МЕЃУНАРОДНА  ПОТЕРНИЦА

 • img

  Ќазимовски Рамазан

   

  Ќазимовски Рамазан од т.Ќемаљ м.Мисиде, роден 10.07.1981 година во Скопје, каде и живее на ул.„Кримска“ бр.40. Се бара со наредба КУИКП бр.706/16 издадена од Основен суд Скопје 1 за сторено кривично дело по чл.237 од КЗ на РСМ за издржување на казна затвор во траење од 6 години.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

   

 • img

  Кариманова Сибел

   

  Кариманова Сибел од т.Драги м.Мејсер, родена 30.04.1979 година во Велес, каде и живее на ул.„Маца Овчарова“ бр.69-а. Се бара со наредба КУИКП бр.106/2015 издадена од Основен суд Велес за сторено кривично дело по чл.200 од КЗ на РСМ за издржување на казна затвор во траење од 6 години.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Димовски Никола

   

  Димовски Никола од т.Блаже м.Снежана, роден 09.12.1984 година во Битола, каде и живее на ул.„Игњат Атанасовски“ бр.45-6. Се бара со наредба КУИКП бр.88/19 издадена од Основен суд Битола за сторено кривично дело по чл.237 од КЗ на РСМ за издржување на казна затвор во траење од 6 години, наредба КУИКП бр.141/18 издадена од Основен Суд Битола за сторено кривично дело по чл.215 од КЗ на РСМ за издржување на казна затвор од 1 година и 6 месеци и наредба КУИКП бр.133/18 издадена од Основен Суд Битола за сторено кривично дело по чл.236 од КЗ на РСМ за издржување на казна затвор од 1 година и 3 месеци.

   

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Хисени Џемаиљ

   

  Хисени Џемаиљ од т.Даут м.Садије, роден 15.08.1958 година во Станевце-Србија, а живее во с.Лојане-Куманово. Се бара со наредба КУИКП бр.666/14 издадена од Основен суд Куманово за сторено кривично дело по чл.396 и чл.371 од КЗ на РСМ за издржување на казна затвор во траење од 7 години.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Рамиз Неше

   

  Рамиз Неше од т.Ибраим м.Анкица, родена 23.05.1984 година во Гњилане-Србија, а живее во Скопје на ул.„Петре Георгиев“ бр.85. Се бара со наредба КУИКП бр.655/2013 издадена од Основен суд Скопје 1 за сторено кривично дело по чл.394, чл.353 и чл.273 од КЗ на РСМ за издржување на казна затвор во траење од 7 години.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Меџити Салајдин

   

  Меџити Салајдин од т.Екрем м.Гулсиме, роден 07.01.1979 година во Тетово, а живее во Мала Речица - Тетово на ул.„167“ бр.64. Се бара со наредба КУИКП бр.102/12 издадена од Основен суд Тетово за сторено кривично дело по чл.123 во врска со чл.19 од КЗ на РСМ за издржување на казна затвор во траење од 6 години.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Петров Стефан

   

  Петров Стефан од т.Евтим м.Илинка, роден 28.12.1963 година во Босилеград-Србија, а живее во Велес на ул.„АСНОМ“ бр.7. Се бара со наредба КУИКП бр.108/12 издадена од Основен суд Велес за  сторено  кривично дело по чл.273 од КЗ на РСМ за издржување на казна затвор во траење од 7 години.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Ибрахими Рамадан

   

   Ибрахими Рамадан од т.Емин м.Алије, роден 09.10.1949 година во Гњилане-Косово а живее во Скопје на ул.„Желево“ бр.5-3. Се бара со наредба КУИКП бр.658/13 издадена од Основен суд Скопје 1 за сторено кривично дело по чл.279 од КЗ на РСМ за издржување на казна затвор во траење од 7 години.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Гергиќ Адис

   

  Гергиќ Адис од т.Хусо м.Хава, роден 02.02.1978 година во Тузла-БиХ, а живее во Скопје на ул.„Димитрие Чуповски“ бр.19/1-1. Се бара со наредба КУИКП бр.1329/17 издадена од Основен суд Скопје 1 за  сторено  кривично дело по чл.353 од КЗ на РСМ за издржување на казна затвор во траење од 7 години.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Атанасоски Рокан

   

  Атанасоски Рокан од т.Стеван м.Виолета, роден 06.05.1958 година во Прилеп а живее во Скопје на бул.„Партизански Одреди“ бр.18/2-7. Се бара со наредба КУИКП бр.1931/07 издадена од Основен суд Скопје 1 за сторено кривично дело по чл.273 од КЗ на РСМ за издржување на казна затвор во траење од 7 години.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Адеми Арбен

   

  Адеми Арбен од т.Басри м.Елфете, роден 04.06.1981 година во Урошевац-Косово, а живее во с. Инџиково-Скопје на ул.„5“ бр.11. Се бара со наредба КУИКП бр.241/19 издадена од Основен суд Скопје 1 за сторени кривични дела по чл.238 и чл.396 од КЗ на РСМ за издржување на казна затвор во траење од 7 години и наредба КУИКП бр.864/20 издадена од Основен Суд Скопје 1 за сторени кривични дела по чл.235 и чл.242 од КЗ на РСМ за издржување на казна затвор од 1 година и 6 месеци.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Лимани Бајрам

   

  Лимани Бајрам од т.Лиман м.Рефиде, роден 10.11.1958 година во Илинце – Србија а живее во с.Лојане - Куманово. Се бара со наредба КУИКП бр.149/18 издадена од Основен суд Куманово за  сторено  кривично дело по чл.123 од КЗ на РСМ за издржување на казна затвор во траење од 7 години.

 • img

  Јовановски Дејан

   

  Јовановски Дејан од т.Велимир м.Олга, роден 02.05.1977 година во Тетово а живее во Скопје на ул.„Благоја Стефковски“ бр.4-33. Се бара со наредба КУИКП бр.1674/11 издадена од Основен суд Скопје 1 за  сторено  кривично дело по чл.131 од КЗ на РСМ за издржување на казна затвор во траење од 7 години.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Васиќ Мирослав

   

  Васиќ Мирослав од т.Михајло м.Олга, роден 10.03.1950 година во Медвеџа- Србија а живее во Скопје на ул.„Чедомир Миндеровиќ“ бр.39. Се бара со наредба КУИКП бр.335/08 издадена од Основен суд Скопје 1  за  сторено  кривично дело по чл.396 од КЗ на РСМ за издржување на казна затвор во траење од 7 години.


  MEЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Сулијмани Ниметула

   

  Сулијмани Ниметула од т.Муарем м.Ќевсер, роден 20.11.1968 година во с.Студеничани-Скопје каде и живее на ул.„5“ бр.69. Се бара со наредба КУИКП бр.992/14 издадена од Основен суд Скопје 1 за  сторено  кривично дело по чл.396 од КЗ на РСМ за издржување на казна затвор во траење од 7 години и 2 месеци и наредба КУИКП бр.2211/15 издадена од Основен суд Скопје 1 за  сторено  кривично дело по чл.378 од КЗ на РСМ за издржување на казна затвор од 2 години и 6 месеци.


  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Ѓорѓиев Ивица

   

  Ѓорѓиев Ивица од т.Радослав м.Милица, роден 01.11.1981 година во Виница каде и живее на ул.„Страшо Пинџур“ бр.2/1-13. Се бара со наредба КУИКП бр.38/14 издадена од Основен суд Виница за  сторено  кривично дело по чл.300 од КЗ на РСМ за издржување на казна затвор во траење од 7 години и 6 месеци.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Акиевски Стојко

   

  Акиевски Стојко од т.Џовани м.Илетица, роден 03.01.1993 година во Сомбор-Србија, а живее во Крива Паланка на ул.„Свети Јоаким Осоговски“ бб. Се бара со наредба КУИКП бр.22/17 издадена од Основен суд Крива Паланка за сторено  кривично дело по чл.215 и чл.216 од КЗ на РСМ за издржување на казна затвор во траење од 7 години и 2 месеци.

   


  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Цветаноски Ѓорѓи

   

  Цветаноски Ѓорѓи од т.Неде м.Благица, роден 30.11.1979 година во с.Враништа-Струга, каде и живее. Се бара со наредба КУИКП бр.27/18 издадена од Основен суд Струга за  сторено  кривично дело по чл.396 од КЗ на РСМ за издржување на казна затвор во траење од 8 години.

   

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Мусли Исак

   

  Мусли Исак од т.Фадиљ м.Милихат, роден 12.04.1986 година во Скопје каде и живее на ул.Клинска Леса бр.19. Се бара со наредба КУИКП бр.1036/18 издадена од Основен суд Скопје 1 за  сторено  кривично дело по чл.123 вв со чл.19 од КЗ на РСМ за издржување на казна затвор во траење од 7 години и 6 месеци.

   

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

   

 • img

  Касамовски Булент

   

   Касамовски Булент од т.Реџеп м.Џеве, роден 24.09.1993 година во с.Бузалково-Велес, каде и живее. Се бара со наредба КУИКП бр.214/19 издадена од Основен суд Скопје 1 за  сторено  кривично дело по чл.418 и чл.215 од КЗ на РСМ за издржување на казна затвор во траење од 8 години.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Атанасоска Маријана

   

  Атанасоска Маријана од т.Никола м.Вера, роден 18.10.1958 година во Битола а живее во Скопје на бул. Партизански одреди бр.18/2-7. Се бара со наредба НУИ бр.1932/07 издадена од Основен суд Скопје 1 за  сторено  кривично дело по чл.353 од КЗ на РСМ за издржување на казна затвор во траење од 8 години.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Фазлиев Даим

   

  Фазлиев Даим од т.Фазли м.Севдије, роден 22.07.1980 година во с.Кондово-Скопје каде и живее на ул.„2“ бр.49.  Се бара за извршени кривични дела по чл.396, чл.313, чл.292,  и чл.288 од КЗ на РСМ со 5 наредби издадени од Основен суд Скопје 1 за издржување на вкупна казна затвор од 29 години.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Лазаров Ангелче

   

  Лазаров Ангелче од т.Марко м.Олга, роден 19.01.1964 година во Скопје, каде и живее на бул. Јане Сандански бр.25/2-16. Се бара со наредба КУИКП бр.22/18 издадена од Основен суд Скопје 1 за  сторено  кривично дело по чл.247 од КЗ на РСМ за издржување на казна затвор во траење од 8 години.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Величковски Ненад

   

  Величковски Ненад од т.Часлав м.Елизабета, роден 01.02.1984 година во Куманово, каде и живее на ул.Моша пијаде бр.218/1-1. Се бара со наредба КУИКП бр.65/20 издадена од Основен суд Куманово за  сторено  кривично дело по чл.237 од КЗ на РСМ за издржување на казна затвор во траење од 8 години.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Котуровиќ Мишо

   

  Котуровиќ Мишо од т.Миленко м.Васка, роден 23.08.1976 година во с.Доњи Дубац – Србија а живее во Струмица  на ул.„Елка Јанкова“ бр.001А-7.  Се бара за извршени кривични дела по чл.236 и чл.237 од КЗ на РСМ со 5 наредби издадени од Основен суд Струмица за издржување на вкупна казна затвор од 19 години.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Бајрамов Гелхан

   

  Бајрамов Гелхан од т.Кашиф м.Алиде, роден 20.09.1991 година во Радовиш, каде и живее на ул.Мирче Ацев бр.4. Се бара со наредба КУИКП бр.16/18 издадена од Основен суд Радовиш за  сторено  кривично дело по чл.187 од КЗ на РСМ за издржување на казна затвор во траење од 8 години.

   

  MEЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Танев Ангелов Евгени

   

  Танев Ангелов Евгени  роден 22.10.1952 година во Софија-Р. Бугарија, каде и живее . Се бара со наредба КУИКП бр.1687/2013 издадена од Основен суд Скопје за  сторено  кривично дело по чл.215 од КЗ на РСМ за издржување на казна затвор во траење од 9 години.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Бајрамова Лејла

   

  Бајрамова Лејла од т.Сафет м.Разије, родена 08.08.1986 година во Велес каде и живее на ул.Стеван Богоев бр.43 . Се бара со наредба КУИКП бр.157/2015 издадена од Основен суд Велес за  сторено  кривично дело по чл.200 од КЗ на РСМ за издржување на казна затвор во траење од 9 години.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Ајети Бујар

   

  Ајети Бујар од т.Вели м.Хуме, роден 20.07.1971 година во Кукс Р. Албанија, каде и живее .    Се бара за бегство од затвор со наредба бр.08-8185 од КПУ Затвор Идризово за сторено кривично дело по чл.215 од КЗ на РСМ за доиздржување на казна затвор од 7 години  и 8 месеци.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Мицевски Дарко

   

  Мицевски Дарко од т.Злате м.Зорица, роден 18.05.1985 година во Скопје, каде и живее на бул.„АСНОМ“ бр.24/4-1. Се бара со наредба ПК бр.41/2011 издадена од Основен суд Скопје I за  сторени  кривични дела по чл.236 и чл.237 од КЗ на РСМ за издржување на казна затвор во траење од 10 години.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Дергути Садет

   

  Дергути Садет од т.Сабри м.Зејна, роден 10.02.1984 година во Скопје, каде и живее на ул.„Серава“ бр.61-б. Се бара со наредба КУИКП бр.1839/09 издадена од Основен суд Скопје I за  сторено  кривично дело по чл.396 од КЗ на РСМ за издржување на казна затвор во траење од 10 години.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Дура Мухамет

   

  Дура Мухамет од т.Кујтим, роден 17.02.1994 година во Бузмад-Фиер-Албанија, каде и живее . Се бара со наредба КУИКП бр.238/17 издадена од Основен суд Тетово за  сторено  кривично дело по чл.237 од КЗ на РСМ за издржување на казна затвор во траење од 10 години.

   

   МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Џика Зуљкарни

   

  Џика Зуљкарни од т.Шеваљ м.Ремзије, роден 15.05.1976 година во Скопје, каде и живее на ул.„4“ бр.49. Се бара за бегство од затвор со наредба М бр.163/2014 од КПУ Затвор Штип за сторено кривично дело по чл.123 од КЗ на РСМ за доиздржување на казна затвор од 6 години  и 2 месеци.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Синаноски Расим

   

  Синаноски Расим од т.Аќив м.Бедрије, роден 19.09.1958 година во Прилеп, а живее во с.Големо Коњари- Прилеп. Се бара со наредба КУИКП бр.63/19 издадена од Основен суд Прилеп за  сторено  кривично дело по чл.418 од КЗ на РСМ за издржување на казна затвор во траење од 11 години.

   

   МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

   

 • img

  Мусљиу Џенгиз

   

  Мусљиу Џенгиз од т.Ќенан м.Мендуха, роден 11.01.1990 година во Куманово, каде и живее на ул.„Д-р Рибар“ бр.120. Се бара со наредба КУИКП бр.6/17 издадена од Основен суд Куманово за  сторено  кривично дело по чл.386 од КЗ на РСМ за издржување на казна затвор во траење од 11 години и наредба КУИКП бр.524/14 од Основен суд Куманово за сторено кривично дело по чл.215 од КЗ на РСМ за издржување на казна затвор во траење од 4 години.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА 

   

 • img

  Арифи Ариф

   

  Арифи Ариф од т.Јусуф м.Салије, роден 20.04.1971 година во с.Блаце-Скопје, каде и живее на ул.„4“ бр.26. Се бара за бегство од затвор со наредба бр.09-1710/1 од КПУ Затвор Идризово за сторени кривични дела по чл.215, чл.378 и чл.396 од КЗ на РСМ за доиздржување на казна затвор од 6 години  и 2 месеци.

   

  MEЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Арсиќ Дарко

   

  Арсиќ Дарко од т.Драган м.Благица, роден 25.08.1991 година во Лесковац-Србија, а живее во с.Кадино-Скопје на ул.„11“ бр.5. Се бара за бегство од затвор со наредба бр.09-6622/1 од КПУ Затвор Идризово за сторени кривични дела по чл.188 и чл.194 од КЗ на РСМ за доиздржување на казна затвор од 5 години  и 3 месеци.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Угреновиќ Бојан

   

  Угреновиќ Бојан од т.Томислав м.Нада, роден 22.09.1987 година во Краљево-Србија а живее во с.Конарево-Краљево-Србија. Се бара со наредба КУИКП бр.10/20 издадена од Основен суд Охрид за  сторено  кривично дело по чл.123 од  КЗ на РСМ за издржување на казна затвор во траење од 16 години.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

   

   

 • img

  Селмановиќ Хасиб

   

  Селмановиќ Хасиб од т.Фериз м.Беќира, роден 08.06.1960 година во Гурдијеље-Тутин-Србија, а живее во Скопје на ул.„Џон Кенеди“ бр.15-А. Се бара за бегство од затвор со наредба М бр.23/2013 од Затвор Штип за сторено кривично дело по чл.123 за доиздржување на казна затвор од 5 години  и 10 месеци.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Димитриевски Горанчо

   

  Димитриевски Горанчо од т.Светислав м.Вукица, роден 13.11.1969 година во Скопје каде и живее на ул.„50-та Дивизија“ бр.1/1/-15.  Се бара за извршени кривични дела по чл.396, чл.394, чл.353 и чл.279 од КЗ на РСМ со 5 наредби издадени од Основен суд Скопје 1 за издржување на вкупна казна затвор од 25 години и 8 месеци.

   

  MEЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Михаилов Симеон

   

  Михаилов Симеон од т.Горги м.Роска, роден 29.04.1979 година во Штип, а живее во Кочани на ул.„Борис Трајковски“ бр.57. Се бара со наредба КУИКП бр.23/18 издадена од Основен суд Кочани за сторени кривични дела по чл.394, чл.386 и чл.123 од КЗ на РСМ за издржување на казна затвор од 12 години и 6 месеци.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Горански Игор

   

  Горански Игор од т.Јован м.Вера, роден 08.11.1969 година во Штип, а живее во Виница на ул.„Славчо Стоименски“ бр.32. Се бара со наредба ПК бр.2/19 од Основен суд Виница, за  сторени  кривични дела по чл.394, чл.123 в.в. со чл.19 и чл.260 од КЗ на РСМ за издржување на казна затвор од 13 години и 6 месеци.

   


  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Булиќ Латиф

   

  Булиќ Латиф од т.Сејфија м.Саја, роден 17.05.1950 година во Паљево-Србија, а живее во с.Батинци-Скопје бр.138. Се бара со наредба НУИ бр.799/06 издадена од Основен суд Скопје 2 за сторено кривично дело по чл.123 од  КЗ на РСМ за издржување на казна затвор од 20 години.

   

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Бобески Мурат

   

  Бобески Мурат, од т.Реџеп м.Сабија, роден 11.08.1961 година во Кичево каде и живее  на ул.„Исеин Акиоски“ бр.181/0А. Се бара за бегство од затвор со наредба бр.09-10367/1 од КПУ Затвор Идризово за сторени кривични дела по чл.123 во врска со чл.19 и чл.396 за доиздржување на казна затвор од 6 години  и 6 месеци.

   

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Никола Војминовски

  Никола Војминовски, од татко Раде и мајка Сенка, роден на 26.04.1978 во Гостивар, со живеалиште на Борис  Сарафов 45-3 бр.1/2 во Скопје,  се бара по наредба за распишување на потерница на Основен суд Скопје 1 Скопје КС-КР бр.55/19 од 16.01.2019, а врз основа на решение на Кривичниот совет на судот со кое му е определена мерка притвор,  поради постоење на основано сомневање дека сторил кривично дело- Убиство од чл. 123 ст.1 в.в. чл. 19 в.в. чл. 22 од КЗ.
   
  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА 
   

 • img

  Јусуфовски Рами

   

  ЈУСУФОВСКИ РАМИ од т.Бајрам м.Нафије, роден 10.04.1982 година во с.Долно Свиларе -Скопје каде и живее .  Се бара со наредба НУИ  бр.1560/08 издадена од Основно суд Скопје 1 за  сторено  кривично дело по чл.237 од  КЗ на РСМ за издржување на казна затвор од 8 години и наредба КУИКП бр.1251/08 од Основно суд Скопје 1 за  сторено  кривично дело по чл.237 од  КЗ на РСМ за издржување на казна затвор од 6 години.

   

  MEЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Никола Груевски

   

  Никола Груевски, од татко Тало и мајка Надежда, роден на 31.08.1970 во Скопје се бара за пронаоѓање и приведување заради извршување на казната затвор во траење од две години за сторено кривично дело- примање награда за противзаконито влијание од чл. 359 ст.2 од Кривичниот законик. Никола Груевски се бара и по определена мерка притвор во траење од 30 дена за кривично дело „Терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста“ член 313 од Кривичниот законик.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

   

 • img

  Мамудоски Бајрам

  Мамудоски Бајрам од м.Перјан роден 03.06.1978 година во Прилеп, со место на живеење на ул: „Нико Доага“ број 35 Крушево, се бара со наредба КУИКП бр.88/16 издадена од Основен суд Битола за сторено К.Д. по член „394“ член „143“ и чл.„279“ од КЗ на РМ за издржување казна затвор од 12 години и 6 месеци.

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Каја Ајрула

  Каја Ајрула од т.Фадил м.Заиде роден 20.09.1971 година во Дебар, каде и живее на ул: „Екрем Зенго“ број 20, се бара со наредба КУИКП бр.6/08 издадена од Основен суд Дебар за сторено К.Д. по член „418-б“ и член „418-в“ од КЗ на РМ за издржување казна затвор од 12 години.

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

   

 • img

  Климоски Климент

  Климоски Климент од т.Благоја м.Мирјана роден 16.12.1980 година во Охрид, каде и живее на ул: „Даме Груев“ број 137, се бара со наредба КУИКП бр.61/15 издадена од Основен суд Охрид за сторено К.Д. по член „394“ и член „279“ од КЗ на РМ за издржување казна затвор од 12 години и 6 месеци.

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

   

 • img

  Тахири Авдиљ

     Тахири Авдиљ од т.Ганија роден 09.01.1978 година во Скопје каде и живее на ул.Серава бр 28б се бара со наредба КУИКП бр.1160/10 издадена од Основен суд Скопје за сторено кривично дело по член“237“ и “292“ од КЗ на РМ за издржување казна затвор од 11години.

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Али Енвер

  Али Енвер, од т.Шабил м.Фатиме, роден 08.06.1956 година во Скопје, каде и живее на ул.„Вергино“ бр.134. Се бара со наредба КУИКП бр.1044/12 издадена од Основен суд Скопје I за сторено кд по чл.215 од КЗ на РМ за издржување на казна затвор од 10 години. 

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Авдији Хајрула

  Авдији Хајрула, од т.Локман м.Дрита, роден 26.06.1977 година во Врање-Србија, а живее во Куманово на ул.„Страшко Симонов“ бб. Се бара со наредба КУИКП бр.362/12 издадена од Основен суд Куманово за сторено кд по чл.258 од КЗ на РМ за издржување на казна затвор од 10 години. 


  MEЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Бесир Алији

  Алији Бесир од т. Реџеп м.Неврије, роден 05.01.1984 година во Тетово каде и живее на ул.„Димо Гавроски Кара“ бр.65.Се бара со наредба КУИКП бр.85/11 од Основен суд Тетово за сторено кд по чл.123 од КЗ на РСМ за издржување на казна затвор од 10 години.

    

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  АЛИ ФУРКАН

   АЛИ ФУРКАН од т.Ерхан м.Саније, роден 07.08.1992 година во Скопје каде и живее на ул.„Христофор Жефаровиќ “ бр.28. Се бара со наредба 18КО бр.1692/19 издадена од Основно јавно обвинителство - Скопје за сторено кривично дело по чл.123 ст.1 вв со чл.22 од КЗ на РСМ .

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Сењур Рашитовски

   Рашитовски Сењур, од т. Тахир м.Хајкуне, роден 23.12.1996 година во Куманово каде и живее 

  на ул.„Средорек“ бр.130. Се бара со наредба КУИКП бр.72/16 од Основен суд Куманово за сторено кд по чл.237 од КЗ на РСМ за издржување на казна затвор од 15 години.


  MEЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

   

 • img

  Ферати Африм

  Ферати Африм, од т.Иљмихат м.Хасиме, роден 28.01.1979 година во с.Кондово-Скопје, а живее во с.Сарај-Скопје на ул.„Пат за Кондово“ бб. Се бара со наредба КУИКП бр.787/16 издадена од Основен суд Скопје I за сторено кд по чл.292 од КЗ на РМ за издржување на казна затвор од 8 години и наредба КУИКП бр.1125/15 издадена од Основен суд Скопје I за сторено кд по чл.383 од КЗ на РМ за издржување на казна затвор од 4 години и 6 месеци. 

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  СТОИМЕНОВ ДРАГАНЧО

   

  СТОИМЕНОВ ДРАГАНЧО

  т.Јован род.25.11.1978 година во Кочани каде и живее. “Се бара со наредба КУИКП бр.84/19 издадена од Основен суд Кочани за сторено кривично дело по  чл.123 вв со чл.19 од КЗ на РСМ за издржување на казна затвор од 7 години.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

                 

 • img

  Точи Фадил

  Точи Фадил од т.Бајруш м.Јалдаза роден 08.04.1983 година во Скопје и живее на ул„1“ бр.64, Кондово. Се бара за извршени кривични дела по член„382“, „396“, „235“, 386“, „288“, „292“,„131“,„326“, „313“ и 383“ од КЗ на РМ по Наредби издадени од Основен суд Скопје 1 за издржување на вкупна казна од 41 години и 7 месеци.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Гампер Волфганг

  Гампер Волфганг од татко Фридрих, мајка Хедвиг роден 01.08.1945 година во Виена - Австрија, каде и живее  се бара со  наредба КО бр.30/18 издадена од ОЈО- ГОКК Скопје за сторено К.Д. по член „353“ од КЗ на РМ.  

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Стојчов Сашко

  Стојчов Сашко од т.Венко м.Цвета роден 17.01.1980 година во Кочани каде и живее на ул: „Наум Н. Борче“ бр.25, се бара со број на наредба КУИКП бр 21/15 издадена од Основен суд Кочани за сторено К.Д. по член „123“,„394“ и „247“ од КЗ на РМ, за издржување казна затвор од 20 години.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Давидовски Дејан

  Давидовски Дејан од татко Стоимен, мајка Нада, роден 26.12.1980 година во Скопје, каде и живее на ул: „1“,бр.113, Илинден се бара со број на наредба КО бр.66/17 издадена од ОЈО Скопје за сторено К.Д. по член „313“ од КЗ на РМ.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Ковачи Бедри

   
    Ковачи Бедри од т.Амет м.Мине роден 16.03.1969 година во Скопје, каде и живее на ул: „1“,бр.100,с. Рашче-Сарај, се бара со број на наредба КПУ Идризово,    за сторено К.Д. по член „396“ и „215“од КЗ на РМ, за доиздржување казна затвор од 14 години, 3 месеци и 17 дена.
   
  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Бислими Ридван

  Бислими Ридван од т.Илми м.Ајше роден 15.07.1986 година во Скопје, каде и живее на ул: „1“,бр.8,с.Света Петка-Скопје, се бара со број на наредба КУИКП бр.2003/12 издадена од Основен суд Скопје 1 за сторено К.Д. по член „123“ од КЗ на РМ, за издржување казна затвор од 13 години.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Никола Бошкоски

   Никола Бошкоски т. Киро р. 18.02.1982 во Скопје каде и живее. Се бара по Наредба на Апелационен Суд Скопје во врска со истрага за кривични дела „Злоупотреба на службена положба и овластување“ чл. 353 ст. 5 в.в. ст.1 в.в. чл. 24 и , „Фалсификување службена исправа“ чл. 361 ст. 2 в.в. ст. 1. Никола Бошкоски се бара и по определена мерка притвор во траење од 30 дена за кривично дело „Терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста“ член 313 од Кривичниот законик.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Горан Грујeвски

   Грујевски Горан т. Радивој р. 13.10.1966 во Бихаќ, БиХ, живее во Скопје. Се бара по Наредба на Апелационен Суд Скопје во врска со истрага за кривични дела „Злосторничко здружување“ чл. 394 ст. 1, „Злоупотреба на службена положба и овластување“ чл. 353 ст. 5 в.в. ст.1 в.в. чл. 22, „Фалсификување службена исправа“ чл. 361 ст. 1 в.в. чл. 23 и  „Фалсификување службена исправа“ чл. 361 ст. 1

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Рамковски Хеди

   

  Рамковски Хеди од т.Велија м.Мазес, роден 20.07.1974 година во Скопје, каде и живее на ул.„Бојмија“ бр.1/1-5. Се бара со наредба КУИКП бр.651/13 издадена од Основен суд Скопје 1 за сторено кривично дело по чл.394 од КЗ на РСМ за издржување на казна затвор во траење од 7 години.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Сефери Наим

  СЕФЕРИ НАИМ т.Евзија род.04.02.1972 год. Во Куманово каде и живее. Се бара по наредба на Основен Суд Куманово, за сторено к.д.„Злоупотреба на службената положба и овластување“ по чл. 353 од КЗ на РМ за издржување казна затвор од 15 години.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Шерифи Бесим

  ШЕРИФИ БЕСИМ т.Митат род.20.05.1974 год. во с.Копаница-Скопје каде и живее. Се бара по наредба на Основен Суд Скопје 1, за сторено к.д.„Убиство“ по чл. 123 од КЗ на РМ.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА
   

 • img

  Мустафа Фаредин

  МУСТАФА ФАРЕДИН т. Бејзат род.21.04.1969 год. воСкопје каде и живее. Се бара по наредба на Основен Суд Скопје 1, за сторено к.д.„Неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурози“ по чл. 215 од КЗ на РМ, за издржување казна затвор од 15 години.
   

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Речи Африм

  РЕЧИ АФРИМ т. Кемаил род.29.05.1979 год. во Скопје каде и живее.Се бара по наредба на Основен Суд Скопје 1, за сторено к.д.„Неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурози“ по чл. 215 од КЗ на РМ, за издржување казна затвор од 13 години.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА
   

 • img

  Николоски Жарко

  НИКОЛОСКИ ЖАРКО т.Милосав род.15.12.1969 год. во Скопје каде и живее. Се бара по наредба на Основен Суд Скопје 1, за сторено к.д.„Разбојништво“ по чл. 237 од КЗ на РМ, за издржување казна затвор од 13 години.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Ајрули Авни

  АЈРУЛИ АВНИ т.Асан род.02.06.1973 год. во с.Руница-Липково а живее во Куманово. Се бара по наредба на Основен Суд Куманово, за сторено к.д.„Убиство“ по чл. 123 од КЗ на РМ, за издржување казна затвор од 12 години.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Африм Исмаиловиќ

  Африм Исмаиловиќ роден 1980 во Скопје, се бара врз основа на наредба на Oсновниот суд Скопје I, за сторено кривично дело “Тероризам” предвидено по член 394 од Кривичен закон на Република Македонија, во врска со петкратното грозоморно убиство кај Смиљковското езеро. На истиот му е изречена мерка притвор во траење од 30 дена.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

   

 • img

  Алил Демири

  Алил Демири роден 1985 год во Скопје, се бара врз основа на наредба на Oсновниот суд Скопје I, за сторено кривично дело “Тероризам” предвидено по член 394 од Кривичен закон на Република Македонија, во врска со петкратното грозоморно убиство кај Смиљковското езеро. На истиот му е изречена мерка притвор во траење од 30 дена.

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Хисени Џељадин

  ХИСЕНИ ЏЕЉАДИН т.Даут род.13.03.1972 год. во с.Лојане,Куманово каде и живее. Се бара по наредба на Основен Суд-Куманово за сторено К.Д.,,Убиство,, по чл.123 од КЗ на РМ за издржување на казна доживотен затвор.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

   

 • img

  Бајрами Башким

  БАЈРАМИ БАШКИМ т.Исен род.10.05.1979 год.Скопје каде и живее. Се бара по наредба на Основен Суд-Скопје I за сторено К.Д.,,Убиство,, по чл.123 од КЗ на РМ за издржување на казна затвор од 20 години.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

   

 • img

  Јусуф Фуат

  ЈУСУФ ФУАТ т.Нухи род.02.07.1979 год во Скопје каде и живее. Се бара по наредба на Основен Суд-Скопје I за сторено К.Д.,,Разбојништво,, по чл.237 од КЗ на РМ за издржување на казна затвор од 15 години.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Љика Рамадан

  ЉИКА РАМАДАН т.Сами род.08.01.1982 год во Тетово каде и живее. Се бара по наредба на Основен Суд-Тетово  за сторено К.Д.,,Убиство,, по чл.123 од КЗ на РМ за издржување на казна затвор од 15 години.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Трајковски Петар

  ТРАЈКОВСКИ ПЕТАР т.Јовче род.28.06.1947 год во с.Никодин-Прилеп а живее во Кочани. Се бара по наредба на Основен Суд-Кочани  за сторено К.Д.,,Полов напад врз дете,, по чл.188 од КЗ на РМ за издржување на казна затвор од 15 години.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Ристески Бобан

  РИСТЕСКИ БОБАН т.Киро род.03.03.1979 год во Прилеп каде и живее. Се бара по наредба на КПУ затвор Идризово,заради бегство од затвор, каде издржувал казна затвор за сторено К.Д.,,Тешка кражба,, по чл.236 од КЗ на РМ во време траење од 14 години. Именуваниот треба да ја доиздржи казната затвор во времетрање од 7 години.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Ѓурчиноски Гоце

  ЃУРЧИНОСКИ ГОЦЕ т.Ѓурчин род.07.10.1974 год во с.Кукуречани-Битола каде и живее. Се бара по наредба на КПУ затвор Идризово,заради бегство од затвор, каде издржувал казна затвор за сторено К.Д.,,Тешка кражба,, по чл.236 од КЗ на РМ во време траење од 14 години. Именуваниот треба да ја доиздржи казната затвор во времетрање од 6 години.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

   

 • img

  Живковиќ Оливер

  ЖИВКОВИЌ ОЛИВЕР т.Стојан род.29.06.1984 год во Скопје каде и живее.Се бара по наредба на КПУ затвор Идризово,заради бегство од затвор, каде издржувал казна затвор за сторено К.Д.,,Убиство,, по чл.123 од КЗ на РМ во време траење од 14 години. Именуваниот треба да ја доиздржи казната затвор во времетрање од 5 години.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

   

 • img

  Петровски Душан

  Се бара по наредба на Основен Суд Скопје 2 за сторено кривично дело »Убиство« по член 123 од КЗ на РМ, за кое дело му е изречена казна затвор во времетраење од 12 (дванаесет) години.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Ибраими Сабедин

  I СЕ БАРА ПО НАРЕДБА:1.Основен суд Куманово од 14.04.2000 година за кривично дело по член 123 (убиство) од КЗ на РМ.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Боцевски Ацо

  БОЦЕВСКИ АЦО викан “Циган”. Се бара по наредба на Основен суд Скопје І од 30.06.1998 година за издржување казна затвор во траење од 15 години за извршено кривично дело по член 123 (убиство) од КЗ на РМ.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Бајрамовски Хамди

  БАЈРАМОВСКИ ХАМДИ викан »КОМАНДАНТ БРЕЗА«. Се бара по наредба од Основен суд Скопје –ІІ од 21.09.2003 година за сторено кривично дело по чл.237 од КЗ на РМ и други кривични дела.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Имеровски Фатих

  Се бара по наредба на Основен Суд Битола , поради сторено кривично дело „Убиство” по член 123 од КЗ , за што е осуден на казна затвор во траење од 10 години.

   

  НАЦИОНАЛНА ПОТЕРНИЦА