Потраги

 • img

  Мифтари Раиф

   
   Мифтари Раиф, од татко  Емин и мајка Радифе, роден 14.11.1981 година во Скопје, каде и живее на улица Клинска Леса. Се бара со наредба број 5 КО.БР.1126/21 од  09.04.2021 година од ОЈО Скопје, за основано сомнение дека сторил кривично дело по член 353 од КЗ на РСМ.
   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

   

 • img

  Рогачи Исмаил

   

  Рогачи Исмаил, од т.Насер м.Мируше, роден 08.03.1993 година во Скопје, каде и живее на ул.„Ордан Чопела“ бр.75-а.  Се бара со наредба КО бр.22/21 издадена од ОЈО-ГОКК-Скопје за  основано сомнение дека сторил кривично дело по чл.215 од КЗ на РСМ .

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Муареми Иљаз

   

  Муареми Иљаз, од т.Беџет м.Фекрие, роден 01.09.1978 година во Скопје, а живее во с.Грчец-Скопје на ул.„5“ бр.3.  Се бара со наредба КО бр.22/21 издадена од ОЈО-ГОКК-Скопје за  основано сомнение дека сторил кривично дело по чл.215 од КЗ на РСМ .

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Љатифи Сенад

   

  Љатифи Сенад, од т.Вазул м.Назире, роден 14.07.1994 година во Скопје, а живее во с.Грчец-Скопје на у.„6“ бр.4.  Се бара со наредба КО бр.22/21 издадена од ОЈО-ГОКК-Скопје за  основано сомнение дека сторил кривично дело по чл.215 од КЗ на РСМ .

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Љатифи Бесир

   

  Љатифи Бесир, од т.Вазул м.Назире, роден 30.09.1991 година во Скопје, а живее во с.Грчец-Скопје на ул.„6“ бр.4. Се бара со наредба КО бр.22/21 издадена од ОЈО-ГОКК-Скопје за  основано сомнение дека сторил кривично дело по чл.215 од КЗ на РСМ .

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА 

 • img

  Зендели Егзон

   Зендели Егзон, од т.Муамер м.Зумрије, роден 10.09.2000 година во Скопје, а живее во с.Грчец-Скопје на ул.„5“ бр.21. Се бара со наредба КО бр.22/21 издадена од ОЈО-ГОКК-Скопје за  основано сомнение дека сторил кривично дело по чл.215 од КЗ на РСМ 

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Бајрами Седат

   

  Бајрами Седат, од т.Абдиљ м.Фазиле, роден 10.07.1989 година во Скопје, а живее во с.Грчец-Скопје на ул.„5“ бр.18. Се бара со наредба КО бр.22/21 издадена од ОЈО-ГОКК-Скопје за  основано сомнение дека сторил кривично дело по чл.215 од КЗ на РСМ .

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Сехат Рамадани

  Рамадани Сехат од т.Емрула м.Садете роден 11.09.1984 година во Фрауенфелд, а живее во с.Кондово – Скопје ул.1 бб. Се  бара за бегство од затвор со наредба број М.бр.82/2013 од КПУ затвор Штип за сторени кривични дела по член 292, 288 и 123 од КЗМ, за доиздржување на казна затвор од 3 години и 3 месеци. 

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Агим Красничи

  Красничи Aгим од т.Незир м.Мирадие роден 15.09.1979 година во Скопје, а живее во с.Кондово – Скопје ул.2 бр.4. Се бара за бегство од затвор со наредба број М.бр.80/2013 од КПУ затвор Штип за сторени кривични дела по член 292 , 288 и 123 од КЗМ, за доиздржување на казна затвор од 3 години и 3 месеци.

   

  МЕЃУНАРОДНА  ПОТЕРНИЦА

 • img

  Никола Војминовски

  Никола Војминовски, од татко Раде и мајка Сенка, роден на 26.04.1978 во Гостивар, со живеалиште на Борис  Сарафов 45-3 бр.1/2 во Скопје,  се бара по наредба за распишување на потерница на Основен суд Скопје 1 Скопје КС-КР бр.55/19 од 16.01.2019, а врз основа на решение на Кривичниот совет на судот со кое му е определена мерка притвор,  поради постоење на основано сомневање дека сторил кривично дело- Убиство од чл. 123 ст.1 в.в. чл. 19 в.в. чл. 22 од КЗ.
   
  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА 
   

 • img

  Тодоровски Михаило

   

  ТОДОРОВСКИ  МИХАИЛО од т.Славче м.Весна, роден 05.05.1975 година во Скопје каде и живее  на ул.„Рилски Конгрес “ бр.44а. Се бара со наредба НУИ бр.316/03 издадена од Основно суд Скопје 1 за  сторено  кривично дело по чл.418 ст.1  од  КЗ на РСМ за издржување на казна затвор од 6 години.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА 

 • img

  Јусуфовски Рами

   

  ЈУСУФОВСКИ РАМИ од т.Бајрам м.Нафије, роден 10.04.1982 година во с.Долно Свиларе -Скопје каде и живее .  Се бара со наредба НУИ  бр.1560/08 издадена од Основно суд Скопје 1 за  сторено  кривично дело по чл.237 од  КЗ на РСМ за издржување на казна затвор од 8 години и наредба КУИКП бр.1251/08 од Основно суд Скопје 1 за  сторено  кривично дело по чл.237 од  КЗ на РСМ за издржување на казна затвор од 6 години.

   

  MEЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Никола Груевски

   

  Никола Груевски, од татко Тало и мајка Надежда, роден на 31.08.1970 во Скопје се бара за пронаоѓање и приведување заради извршување на казната затвор во траење од две години за сторено кривично дело- примање награда за противзаконито влијание од чл. 359 ст.2 од Кривичниот законик. Никола Груевски се бара и по определена мерка притвор во траење од 30 дена за кривично дело „Терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста“ член 313 од Кривичниот законик.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

   

 • img

  Мамудоски Бајрам

  Мамудоски Бајрам од м.Перјан роден 03.06.1978 година во Прилеп, со место на живеење на ул: „Нико Доага“ број 35 Крушево, се бара со наредба КУИКП бр.88/16 издадена од Основен суд Битола за сторено К.Д. по член „394“ член „143“ и чл.„279“ од КЗ на РМ за издржување казна затвор од 12 години и 6 месеци.

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Каја Ајрула

  Каја Ајрула од т.Фадил м.Заиде роден 20.09.1971 година во Дебар, каде и живее на ул: „Екрем Зенго“ број 20, се бара со наредба КУИКП бр.6/08 издадена од Основен суд Дебар за сторено К.Д. по член „418-б“ и член „418-в“ од КЗ на РМ за издржување казна затвор од 12 години.

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

   

 • img

  Климоски Климент

  Климоски Климент од т.Благоја м.Мирјана роден 16.12.1980 година во Охрид, каде и живее на ул: „Даме Груев“ број 137, се бара со наредба КУИКП бр.61/15 издадена од Основен суд Охрид за сторено К.Д. по член „394“ и член „279“ од КЗ на РМ за издржување казна затвор од 12 години и 6 месеци.

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

   

 • img

  Усеин Шефкет

  Усеин Шефкет од т.Орфеј м.Бајрамша роден 28.05.1985 година во Скопје, каде и живее на ул: „364“ број 14, се бара за бегство од КПУ-Идризово со број на наредба 09-8983/1 за сторено К.Д. по член „236“ и член „237“ од КЗ на РМ за доиздржување казна затвор од 5 години и 1 месец.

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Тахири Авдиљ

     Тахири Авдиљ од т.Ганија роден 09.01.1978 година во Скопје каде и живее на ул.Серава бр 28б се бара со наредба КУИКП бр.1160/10 издадена од Основен суд Скопје за сторено кривично дело по член“237“ и “292“ од КЗ на РМ за издржување казна затвор од 11години.

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Али Енвер

  Али Енвер, од т.Шабил м.Фатиме, роден 08.06.1956 година во Скопје, каде и живее на ул.„Вергино“ бр.134. Се бара со наредба КУИКП бр.1044/12 издадена од Основен суд Скопје I за сторено кд по чл.215 од КЗ на РМ за издржување на казна затвор од 10 години. 

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Авдији Хајрула

  Авдији Хајрула, од т.Локман м.Дрита, роден 26.06.1977 година во Врање-Србија, а живее во Куманово на ул.„Страшко Симонов“ бб. Се бара со наредба КУИКП бр.362/12 издадена од Основен суд Куманово за сторено кд по чл.258 од КЗ на РМ за издржување на казна затвор од 10 години. 


  MEЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Бесир Алији

  Алији Бесир од т. Реџеп м.Неврије, роден 05.01.1984 година во Тетово каде и живее на ул.„Димо Гавроски Кара“ бр.65.Се бара со наредба КУИКП бр.85/11 од Основен суд Тетово за сторено кд по чл.123 од КЗ на РСМ за издржување на казна затвор од 10 години.

    

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  ЖЕЛЕЗАРСКИ ЖАН

  ЖЕЛЕЗАРСКИ ЖАН од т.Славчо м.Бранка, роден 02.12.1982 година во Кочани каде и живее на ул.„Рајко Жинзифов “ бр.48. Се бара со наредба ПК бр.2/18 издадена од Основен суд Кочани за сторени кривични дела по чл.394 ,чл.386 и чл.123 вв со чл.19 од КЗ на РСМ за издржување на казна затвор од 14 години. 

   

  НАЦИОНАЛНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  АЛИ ФУРКАН

   АЛИ ФУРКАН од т.Ерхан м.Саније, роден 07.08.1992 година во Скопје каде и живее на ул.„Христофор Жефаровиќ “ бр.28. Се бара со наредба 18КО бр.1692/19 издадена од Основно јавно обвинителство - Скопје за сторено кривично дело по чл.123 ст.1 вв со чл.22 од КЗ на РСМ .

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Насуфи Исеин

  Насуфи Исеин, од Хајрадин м.Сафије, роден 21.09.1967 година во с.Велешта-Струга, каде и живее. Се бара со наредба КУИКП бр.3/15 издадена од Основен суд Струга за сторено кд по чл.215 од КЗ на РМ за издржување на казна затвор од 13 години. 


  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Елвир Сакиповски

  Сакиповски Елвир, од т.Расим м.Меџидије, роден 09.10.1980 година во Скопје, каде и живее на ул.„383“ бр.24. Се бара со наредба КУИКП бр.1582/16 издадена од Основен суд Скопје I за сторено кд по чл.418-б и чл.418-в од КЗ на РСМ за издржување на казна затвор од 15 години.

      

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Сењур Рашитовски

   Рашитовски Сењур, од т. Тахир м.Хајкуне, роден 23.12.1996 година во Куманово каде и живее 

  на ул.„Средорек“ бр.130. Се бара со наредба КУИКП бр.72/16 од Основен суд Куманово за сторено кд по чл.237 од КЗ на РСМ за издржување на казна затвор од 15 години.


  MEЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

   

 • img

  Ферати Африм

  Ферати Африм, од т.Иљмихат м.Хасиме, роден 28.01.1979 година во с.Кондово-Скопје, а живее во с.Сарај-Скопје на ул.„Пат за Кондово“ бб. Се бара со наредба КУИКП бр.787/16 издадена од Основен суд Скопје I за сторено кд по чл.292 од КЗ на РМ за издржување на казна затвор од 8 години и наредба КУИКП бр.1125/15 издадена од Основен суд Скопје I за сторено кд по чл.383 од КЗ на РМ за издржување на казна затвор од 4 години и 6 месеци. 

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  СТОИМЕНОВ ДРАГАНЧО

   

  СТОИМЕНОВ ДРАГАНЧО

  т.Јован род.25.11.1978 година во Кочани каде и живее. “Се бара со наредба КУИКП бр.84/19 издадена од Основен суд Кочани за сторено кривично дело по  чл.123 вв со чл.19 од КЗ на РСМ за издржување на казна затвор од 7 години.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

                 

 • img

  Точи Фадил

  Точи Фадил од т.Бајруш м.Јалдаза роден 08.04.1983 година во Скопје и живее на ул„1“ бр.64, Кондово. Се бара за извршени кривични дела по член„382“, „396“, „235“, 386“, „288“, „292“,„131“,„326“, „313“ и 383“ од КЗ на РМ по Наредби издадени од Основен суд Скопје 1 за издржување на вкупна казна од 41 години и 7 месеци.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Гампер Волфганг

  Гампер Волфганг од татко Фридрих, мајка Хедвиг роден 01.08.1945 година во Виена - Австрија, каде и живее  се бара со  наредба КО бр.30/18 издадена од ОЈО- ГОКК Скопје за сторено К.Д. по член „353“ од КЗ на РМ.  

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Стојчов Сашко

  Стојчов Сашко од т.Венко м.Цвета роден 17.01.1980 година во Кочани каде и живее на ул: „Наум Н. Борче“ бр.25, се бара со број на наредба КУИКП бр 21/15 издадена од Основен суд Кочани за сторено К.Д. по член „123“,„394“ и „247“ од КЗ на РМ, за издржување казна затвор од 20 години.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Давидовски Дејан

  Давидовски Дејан од татко Стоимен, мајка Нада, роден 26.12.1980 година во Скопје, каде и живее на ул: „1“,бр.113, Илинден се бара со број на наредба КО бр.66/17 издадена од ОЈО Скопје за сторено К.Д. по член „313“ од КЗ на РМ.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Красничи Бесим

  Красничи Бесим од т.Незир м.Миродие роден 25.02.1982 година во Скопје каде и живее во с.Кондово ул„2“ бр.4

  Се бара за извршени кривични дела по член „288“, „292“, „235“,„237“,„386“, „326“, и„313“,од КЗ на РМ по Наредби издадени од Основен суд Скопје 1 за издржување на вкупна казна од 28 години и 6 месеци.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Ковачи Бедри

   
    Ковачи Бедри од т.Амет м.Мине роден 16.03.1969 година во Скопје, каде и живее на ул: „1“,бр.100,с. Рашче-Сарај, се бара со број на наредба КПУ Идризово,    за сторено К.Д. по член „396“ и „215“од КЗ на РМ, за доиздржување казна затвор од 14 години, 3 месеци и 17 дена.
   
  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Бислими Ридван

  Бислими Ридван од т.Илми м.Ајше роден 15.07.1986 година во Скопје, каде и живее на ул: „1“,бр.8,с.Света Петка-Скопје, се бара со број на наредба КУИКП бр.2003/12 издадена од Основен суд Скопје 1 за сторено К.Д. по член „123“ од КЗ на РМ, за издржување казна затвор од 13 години.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Бафтијев Џелал

  Бафтијев Џелал од т.Раиф м.Џула роден 03.06.1980 година во Скопје, каде и живее на ул: „Мак.Косовска Бригада 34“,бр.8а, се бара со број на наредба КУИКП бр.1434/09 издадена од Основен суд Скопје за сторено К.Д. по член „215“ од КЗ на РМ, за издржување казна затвор од 13 години.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

   

   

 • img

  Никола Бошкоски

   Никола Бошкоски т. Киро р. 18.02.1982 во Скопје каде и живее. Се бара по Наредба на Апелационен Суд Скопје во врска со истрага за кривични дела „Злоупотреба на службена положба и овластување“ чл. 353 ст. 5 в.в. ст.1 в.в. чл. 24 и , „Фалсификување службена исправа“ чл. 361 ст. 2 в.в. ст. 1. Никола Бошкоски се бара и по определена мерка притвор во траење од 30 дена за кривично дело „Терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста“ член 313 од Кривичниот законик.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Горан Грујeвски

   Грујевски Горан т. Радивој р. 13.10.1966 во Бихаќ, БиХ, живее во Скопје. Се бара по Наредба на Апелационен Суд Скопје во врска со истрага за кривични дела „Злосторничко здружување“ чл. 394 ст. 1, „Злоупотреба на службена положба и овластување“ чл. 353 ст. 5 в.в. ст.1 в.в. чл. 22, „Фалсификување службена исправа“ чл. 361 ст. 1 в.в. чл. 23 и  „Фалсификување службена исправа“ чл. 361 ст. 1

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Сефери Наим

  СЕФЕРИ НАИМ т.Евзија род.04.02.1972 год. Во Куманово каде и живее. Се бара по наредба на Основен Суд Куманово, за сторено к.д.„Злоупотреба на службената положба и овластување“ по чл. 353 од КЗ на РМ за издржување казна затвор од 15 години.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Бислими Мајдин

  БИСЛИМИ МАЈДИН т.Сабит род.25.05.1978 год. во с.Копаница-Скопје каде и живее. Се бара по наредба на Основен Суд Скопје 1, за сторено к.д.„Фалсификување исправа“ по чл. 378 од КЗ на РМ, за издржување казна затвор од 4 години.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Шерифи Бесим

  ШЕРИФИ БЕСИМ т.Митат род.20.05.1974 год. во с.Копаница-Скопје каде и живее. Се бара по наредба на Основен Суд Скопје 1, за сторено к.д.„Убиство“ по чл. 123 од КЗ на РМ.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА
   

 • img

  Мустафа Фаредин

  МУСТАФА ФАРЕДИН т. Бејзат род.21.04.1969 год. воСкопје каде и живее. Се бара по наредба на Основен Суд Скопје 1, за сторено к.д.„Неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурози“ по чл. 215 од КЗ на РМ, за издржување казна затвор од 15 години.
   

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Речи Африм

  РЕЧИ АФРИМ т. Кемаил род.29.05.1979 год. во Скопје каде и живее.Се бара по наредба на Основен Суд Скопје 1, за сторено к.д.„Неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурози“ по чл. 215 од КЗ на РМ, за издржување казна затвор од 13 години.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА
   

 • img

  Николоски Жарко

  НИКОЛОСКИ ЖАРКО т.Милосав род.15.12.1969 год. во Скопје каде и живее. Се бара по наредба на Основен Суд Скопје 1, за сторено к.д.„Разбојништво“ по чл. 237 од КЗ на РМ, за издржување казна затвор од 13 години.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Ајрули Авни

  АЈРУЛИ АВНИ т.Асан род.02.06.1973 год. во с.Руница-Липково а живее во Куманово. Се бара по наредба на Основен Суд Куманово, за сторено к.д.„Убиство“ по чл. 123 од КЗ на РМ, за издржување казна затвор од 12 години.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Трајковски Раде

  Трајковски Раде, 26.01.1984 во Скопје 

  По потерница на Основен суд - Скопје 1, наредба КУИКП-1533/18, 
  по член 131 став 1 во врска со член 22 од КЗ, за издржување на казна затвор 6 месеци. 
   

  МЕГУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Африм Исмаиловиќ

  Африм Исмаиловиќ роден 1980 во Скопје, се бара врз основа на наредба на Oсновниот суд Скопје I, за сторено кривично дело “Тероризам” предвидено по член 394 од Кривичен закон на Република Македонија, во врска со петкратното грозоморно убиство кај Смиљковското езеро. На истиот му е изречена мерка притвор во траење од 30 дена.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

   

 • img

  Алил Демири

  Алил Демири роден 1985 год во Скопје, се бара врз основа на наредба на Oсновниот суд Скопје I, за сторено кривично дело “Тероризам” предвидено по член 394 од Кривичен закон на Република Македонија, во врска со петкратното грозоморно убиство кај Смиљковското езеро. На истиот му е изречена мерка притвор во траење од 30 дена.

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Хисени Џељадин

  ХИСЕНИ ЏЕЉАДИН т.Даут род.13.03.1972 год. во с.Лојане,Куманово каде и живее. Се бара по наредба на Основен Суд-Куманово за сторено К.Д.,,Убиство,, по чл.123 од КЗ на РМ за издржување на казна доживотен затвор.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

   

 • img

  Бајрами Башким

  БАЈРАМИ БАШКИМ т.Исен род.10.05.1979 год.Скопје каде и живее. Се бара по наредба на Основен Суд-Скопје I за сторено К.Д.,,Убиство,, по чл.123 од КЗ на РМ за издржување на казна затвор од 20 години.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

   

 • img

  Јусуф Фуат

  ЈУСУФ ФУАТ т.Нухи род.02.07.1979 год во Скопје каде и живее. Се бара по наредба на Основен Суд-Скопје I за сторено К.Д.,,Разбојништво,, по чл.237 од КЗ на РМ за издржување на казна затвор од 15 години.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Љика Рамадан

  ЉИКА РАМАДАН т.Сами род.08.01.1982 год во Тетово каде и живее. Се бара по наредба на Основен Суд-Тетово  за сторено К.Д.,,Убиство,, по чл.123 од КЗ на РМ за издржување на казна затвор од 15 години.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Трајковски Петар

  ТРАЈКОВСКИ ПЕТАР т.Јовче род.28.06.1947 год во с.Никодин-Прилеп а живее во Кочани. Се бара по наредба на Основен Суд-Кочани  за сторено К.Д.,,Полов напад врз дете,, по чл.188 од КЗ на РМ за издржување на казна затвор од 15 години.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Ристески Бобан

  РИСТЕСКИ БОБАН т.Киро род.03.03.1979 год во Прилеп каде и живее. Се бара по наредба на КПУ затвор Идризово,заради бегство од затвор, каде издржувал казна затвор за сторено К.Д.,,Тешка кражба,, по чл.236 од КЗ на РМ во време траење од 14 години. Именуваниот треба да ја доиздржи казната затвор во времетрање од 7 години.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Ѓурчиноски Гоце

  ЃУРЧИНОСКИ ГОЦЕ т.Ѓурчин род.07.10.1974 год во с.Кукуречани-Битола каде и живее. Се бара по наредба на КПУ затвор Идризово,заради бегство од затвор, каде издржувал казна затвор за сторено К.Д.,,Тешка кражба,, по чл.236 од КЗ на РМ во време траење од 14 години. Именуваниот треба да ја доиздржи казната затвор во времетрање од 6 години.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

   

 • img

  Живковиќ Оливер

  ЖИВКОВИЌ ОЛИВЕР т.Стојан род.29.06.1984 год во Скопје каде и живее.Се бара по наредба на КПУ затвор Идризово,заради бегство од затвор, каде издржувал казна затвор за сторено К.Д.,,Убиство,, по чл.123 од КЗ на РМ во време траење од 14 години. Именуваниот треба да ја доиздржи казната затвор во времетрање од 5 години.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

   

 • img

  Петровски Душан

  Се бара по наредба на Основен Суд Скопје 2 за сторено кривично дело »Убиство« по член 123 од КЗ на РМ, за кое дело му е изречена казна затвор во времетраење од 12 (дванаесет) години.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Стојанов Марјан

  Се бара по наредба на Основен Суд Скопје 2 за сторено кривично дело »Убиство« по член 123 од КЗ на РМ, за кое дело му е изречена казна затвор во времетраење од 12 (дванаесет) години.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Даравелски Драган

  Се бара по наредба на Основен суд Скопје за сторено кривично дело “злоупотреба на службена положба и овластување” по член 353 КЗ на РМ.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Мурати Зија

  I СЕ БАРА ПО НАРЕДБА на Основен суд Куманово од 27.02.2002 година за кривично дело по член 418 (засновање ропски однос и превоз на лица во ропски однос) од КЗ на РМ.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Чаиљи Хисни

  I СЕ БАРА ПО НАРЕДБА на Основен суд Куманово од 27.02.2002 година за кривично дело по член 418 (засновање ропски однос и превоз на лица во ропски однос) од КЗ на РМ.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Љутвији Реџеп

  I СЕ БАРА ПО НАРЕДБА на Основен суд Куманово од 27.02.2002 година за кривично дело по член 418 (засновање ропски однос и превоз на лица во ропски однос) од КЗ на РМ.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Ибраими Сабедин

  I СЕ БАРА ПО НАРЕДБА:1.Основен суд Куманово од 14.04.2000 година за кривично дело по член 123 (убиство) од КЗ на РМ.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Боцевски Ацо

  БОЦЕВСКИ АЦО викан “Циган”. Се бара по наредба на Основен суд Скопје І од 30.06.1998 година за издржување казна затвор во траење од 15 години за извршено кривично дело по член 123 (убиство) од КЗ на РМ.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Бајрамовски Хамди

  БАЈРАМОВСКИ ХАМДИ викан »КОМАНДАНТ БРЕЗА«. Се бара по наредба од Основен суд Скопје –ІІ од 21.09.2003 година за сторено кривично дело по чл.237 од КЗ на РМ и други кривични дела.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Алија Реџаи

  Се бара по наредба на Основен суд Скопје 2 за сторено кривично дело „Неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги , психотропни супстанци и прекурози“ по чл.215 од КЗ за издржување на казна затвор од 12 години .

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Шабани Садик

  Се бара по наредба на Основен суд Скопје 2 за сторени кривични дела „ Тешки кражби“ по чл.236 од КЗ за издржување на казна затвор од 10 години

   

  НАЦИОНАЛНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Лабовски Иљо

  Се бара по наредба на Основен суд Струга за сторено кривилно дело „Измама“ по чл.247 од КЗ за издржување на казна затвор од 7 години.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Сириниќи Африм

  Се бара по наредба на Основен Суд Скопје , поради поради сторено кривично дело „Тешки Кражби“ по член 236 од КЗ за што е осуден на казна затвор во траење од 7 години.

   

  МЕЃУНАРОДНА ПОТЕРНИЦА

 • img

  Имеровски Фатих

  Се бара по наредба на Основен Суд Битола , поради сторено кривично дело „Убиство” по член 123 од КЗ , за што е осуден на казна затвор во траење од 10 години.

   

  НАЦИОНАЛНА ПОТЕРНИЦА