Закон за заштита на укажувачите

Овластено лице за прием на пријави доставени заради заштитено внатрешно и надворешно  пријавување во МВР

 

Eвдокија Заркова - Иванова

Evdokija_Zarkova-Ivanova@moi.gov.mk

 

Правилник за внатрешно пријавување