Телефонски именик

 МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

 

3117-222 ЦЕНТРАЛА МВР

3238-034 СЕКТОР ЗА ГРАНИЧНИ РАБОТИ И МИГРАЦИИ

3111-107 СЕКТОР ЗА ПОЛИЦИЈА И КРИМИНАЛИСТИЧКИ РАБОТИ

3111-231 СЕКТОР ЗА ПРАВНИ РАБОТИ И УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

3118-061 СЕКТОР ЗА ПРЕКРШОЦИ

3220-042 СЕКТОР ЗА АНАЛИТИКА, ИСТРАЖУВАЊЕ И ДОКУМЕНТИРАЊЕ

3127-279 СЕКТОР ЗА ЕВРОПСКА УНИЈА И МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

3298-836 СЕКТОР ЗА ВНАТРЕШНА КОНТРОЛА И ПРОФЕСИОНАЛНИ СТАНДАРДИ

3113-141 СЕКТОР ЗА ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ

3119-042 ЦЕНТАР ЗА СУЗБИВАЊЕ НА ОРГАНИЗИРАН И СЕРИОЗЕН КРИМИНАЛ

3332-998 СЕКТОР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ – СКОПЈЕ

2546-220 ЦЕНТАР ЗА ОБУКА – ИДРИЗОВО

3118-415 СЕКТОР ЗА УПРАВНО НАДЗОРНИ РАБОТИ

3231-144 ЦЕНТРАЛНИ ПОЛИЦИСКИ СЛУЖБИ