Слободен пристап до информации

  

Согласно обврските што произлегуваат од  чл.  8  од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (сл. весник на Република Северна Македонија бр. 101/2019),  имателот на информации - МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ на Република Македонија, за службено лице кое ќе посредува при остварувањето на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер, го определува следново лице:

ЈОВАН ПЕШЕВСКИ

МИНИСТЕРСТВО  ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

ул. „ Димче  Мирчев„ бр.9, Скопје

 

тел.    02/ 314 3296   mvrjavnost@gmail.com

 

     

     Упатство за спороведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер 

 
 Годишен извештај (2021) за спроведување на Законот за слободен пристап до  информации од  јавен карактер во МВР
 

    Годишен извештај (2020) за спроведување на Законот за слободен пристап до  информации од  јавен карактер во МВР

 
 
 
 

 
Листа на информации од јавен карактер со кои располага министерството за внатрешни работи
 

Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на РСМ“ бр.101/2019)


Барање за пристап до информации од јавен карактер
 

Потврда за прием на барање
 

Образец на жалба
 

Потврда за прием на жалба
 

Одлука за утврдување на надоместок за материјалните трошоци
 

 

     

                                     ОДГОВОРИ НА БАРАЊА - ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР


Статистика за регистрирани кривични дела по член 127 од Кривичниот законик за период од 2011 до 2021 ( одговорено за 8 дена )

 

Податоци околу постапките за јавни набавки (одговорено за 11 дена)

 

Број на одбиени лица за влез-излез во и од државата на полнолетни лица кои не ги исполниле условите од КОВИД 19 протоколите (одговорено за 20 дена)

 

Сообраќајни незгоди  со газење на диви животни на одредени патни правци на подрачје на СВР Битола (одговорено за 14 дена)

 

              Напад врз службено лице од 2014 кога е воспоставена оперативната акција Гора (одговорено за 11 дена)

 

             Податоци за ирегуларна миграција и азил(одговорено за 28 дена)

 

            Услови за стекнување со државјанство по пат на природување (одговорено за 2 дена)

 

        Eвиденција на заведени тужби за бонус плата за 2019 и 2020 година(одговорено за 9 дена)