Слободен пристап до информации

  

Согласно обврските што произлегуваат од  чл.  8  од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (сл. весник на Република Северна Македонија бр. 101/2019),  имателот на информации - МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ на Република Македонија, за службено лице кое ќе посредува при остварувањето на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер, го определува следново лице:

Марија Јаковлеска

 

МИНИСТЕРСТВО  ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

ул. „ Димче  Мирчев„ бр.9, Скопје

 

тел.    02/ 3231 557  mvrjavnost@moi.gov.mk 

 

     

     Упатство за спороведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер 

 

Годишен извештај (2023) за спроведување  на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер

 

Годишен извештај (2022) за спроведување  на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер

 
 Годишен извештај (2021) за спроведување на Законот за слободен пристап до  информации од  јавен карактер во МВР
 

    Годишен извештај (2020) за спроведување на Законот за слободен пристап до  информации од  јавен карактер во МВР

 
 
 
 

 
Листа на информации од јавен карактер со кои располага министерството за внатрешни работи
 

Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на РСМ“ бр.101/2019)


Барање за пристап до информации од јавен карактер
 

Потврда за прием на барање
 

Образец на жалба
 

Потврда за прием на жалба
 

Одлука за утврдување на надоместок за материјалните трошоци
 

 

     

                                     ОДГОВОРИ НА БАРАЊА - ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

 

.Број на странци кои влегле на ГП „Долно Блаце“ и странци кои престојуваат во Скопје, во мај и јуни 2023 (одговорено за 20 дена)

 

Регистрирани кривични дела „злоупотреба на лични податоци“ во периодот 2016-2022 година. (одговорено за 14 дена)

 

 Услови за стекнување со државјанство по член 11. (одговорено за 15 дена)

 

Сообраќајни незгоди во нас. Ченто, Скопје за период јануари-септември 2023 (одговорено за 10 дена)

 

Кривични дела во период 2013 - октомври 2023 (одговорено за 17 дена)


 Кривични дела по член 215 и 215 на подрачје на СВР Охрид за период 2015-2020 година (одговорено за 7 дена)

Привремено одземени возила на подрачје на СВР Штип во 2021, 2022 и до јуни 2023 по Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата (одговорено за 17 дена)

Статистика за кривични дела и сторители за „загрозување на сигурноста“ 2018-30.06.2023 и „демнење“ 15.02.2023-30.06.2023 (одговорено за 12 дена)

 

Статистика за жртви-жени на КД „убиство“ за 2012-2022 год(одоговор 16 дена)

 

Регистрирани КД „незаконит риболов“ во Охридско Езеро од 2013 до 03.2022 (одговор 16 дена)


КД по Закон за игри на среќа за период 2021 до 04.05.2023(одговор за 15 дена)


Инфо за постапување на ПС при сообраќ,незгода(одговор 15 дена)

 

„Пешачка патека“ според ЗБСП(одговор 17 дена)

 

Регистрирани пријави за каснување од куче 2013-2022 (одговорено за 25 дена)

 

Регистрирани КД „незаконит риболов“ за 2021 и 2022 (одговоорено за 13 дена)


Статистика за одржани јавни собири во 2022 година (одговорено за 21 ден)

 

Статистички податоци за вкупен број на прекршоци во сообраќајот за период 2012 до 2021 година(одговорено за 15 дена)

 

Bрој на апликации по електронски и телефонски пат за лични документи за 2022 година (одговорено за 8 дена)

 

Дозволена брзина на автопат Куманово Скопје кај клучка Рафинерија на 30.05.2022(одговорено за 4 дена)

 

Статистички податоци за мигранти од 01.01 до 30.09.2022(одговорено за 13 дена)


Услов за издавање на македонска лична карта на македонски државјанин во странство (одговорено за 1 ден)

 

Статистички податоци за жртви на семејно насилство-жени од 2011 до 2021 год. (одговорено за 11 дена)

 

Статистички податоци за вратени лица во државата според договорите за редамисија од 2019 до 09.2022 год.(одговорено за 6 дена)


Кривични дела со елементи на омраза извршени преку компјутрески систем од 2017 до 08.2022(одговорено за 13 дена)


Статистика за регистрирани кривични дела по член 127 од Кривичниот законик за период од 2011 до 2021 ( одговорено за 8 дена )

 

Податоци околу постапките за јавни набавки (одговорено за 11 дена)

 

Број на одбиени лица за влез-излез во и од државата на полнолетни лица кои не ги исполниле условите од КОВИД 19 протоколите (одговорено за 20 дена)

 

Сообраќајни незгоди  со газење на диви животни на одредени патни правци на подрачје на СВР Битола (одговорено за 14 дена)

 

              Напад врз службено лице од 2014 кога е воспоставена оперативната акција Гора (одговорено за 11 дена)

 

             Податоци за ирегуларна миграција и азил(одговорено за 28 дена)

 

            Услови за стекнување со државјанство по пат на природување (одговорено за 2 дена)

 

        Eвиденција на заведени тужби за бонус плата за 2019 и 2020 година(одговорено за 9 дена)