Слободен пристап до информации

  

Согласно обврските што произлегуваат од  чл.  8  од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (сл. весник на Република Северна Македонија бр. 101/2019),  имателот на информации - МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ на Република Македонија, за службено лице кое ќе посредува при остварувањето на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер, го определува следново лице:

ЈОВАН ПЕШЕВСКИ

МИНИСТЕРСТВО  ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

ул. „ Димче  Мирчев„ бр.9, Скопје

 

тел.    02/ 314 3296   mvrjavnost@gmail.com

 

     

     Упатство за спороведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер 

 

    Годишен извештај (2020) за спроведување на Законот за слободен пристап до  информации од  јавен карактер во МВР

 
 
 
 

 
Листа на информации од јавен карактер со кои располага министерството за внатрешни работи
 

Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на РСМ“ бр.101/2019)


Барање за пристап до информации од јавен карактер
 

Потврда за прием на барање
 

Образец на жалба
 

Потврда за прием на жалба
 

Одлука за утврдување на надоместок за материјалните трошоци
 

 

     

                                     ОДГОВОРИ НА БАРАЊА - ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

 

 

КД и сторители казниви по чл.226 од КЗ за период 2014_2019 и во ОА„Гора“ за период 2014_март 2021(одговорено за 13 дена)

 

 

Ограничување на брзина на движење на патен правец Прилеп-Градско ,кај клучка „Фариш“ на 03.04.2021(одговорено за 1 ден)

 

 

 


 

Одговор за Издадени државјанства за период од 22.12.2020 до 15.03.2021  (одговорено за 1 ден)

 

 

 

 

Преглед на странски државјани -  малолетници кои престојувале во Прифатниот центар за странци во 2019 година

 

 

 

 

 

 

Статистички податоци за регистрирани кривични дела „силување“ за период од јануари до ноември 2020(одговорено за 14 дена)

 

 

 

 

 

Одговор за камери за во автомобили (одговорено за 5 дена) 

 

Статистички податоци за изречени казни за неносење на заштита на лицето за септември-декември 2020(одговорено за 12 дена)

 

 

 Статистички податоци за престој на странци за период јануари-јули 2020( одговорено за 4 дена)

 

 

 

 

 Статистички податоци за баратели на азил за 2019 и до август 2020(одговорено за 9 дена)

 

 

 

 

  Понуди од фирми до МВР за набавка на лична заштитна опрема за период од март до септември 2020( одговорено за 10 дена)

 

 

 

 

 

Статистички податоци за  илегални мигрнти за период од 2017 до јануари-септември 2020 (одговорено за 13 дена)

 

 

 

 

 

Одговор за извршено обезбедување на настан (одговорено за 14 дена)

 

 

 

 

 

Одговор согласно Законот за оружје  (одговорено за 8 дена)

 

 

 

 

 

Одговор за користење за 2020 на постојаната и тековн резерва за непредвидени случаи и спроведени постапки од итност како резултат на Ковид 19( одговорено за 14 дена)

 

 

 

 

  Статистички податоци за откриени и спречени мигранти за период 2016-29.02.2020- (одговорено за  16 дена)

 

 

 

   Статистички податоци за кривични дела и сторители на КД„силување“ за период 2015 до март 2020- (одговорено за 11 дена)

 

 

  Статистички податоци за 2017,2018 и 2019 за КД чл.144 ст.4, чл.149.чл.149а,чл.157,чл.193,чл.193а,чл.251,чл.251а,чл.251б,чл.2(одговорено за 2 дена)

 

 

 

 

 

Статист. со КД„семејно насилство“ за период 2019 и првиот квартал од 2020

 

(одговорено за 12 дена)

 

 

 

 

 

 

 

Постапка за добивање на регистарски ознаки согласно Закон за возила

 

(одговорено за 15 дена)

 

 

 

 

 

 

 

Податоци за прекршочни предмети во Одделение за прекршоци Велес-Комисија за прекршоци за период 2014 до 2018 (одговорено за 5 дена

 

)

 

 

 

 

 

 

 

 Податоци за кривични дела и сторители, заплени на дрога по вид и количина по чл.215 и 216 од КЗ за период 2010 до 2019 ( одговорено за 9 дена)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одговор на барање„Во кој законски или подзаконски акт е наведен начинот на постапување на полицискиот службеник во сообраќајни незгоди со повреди (одговорено за 9 дена)

 

 

 

 

 

 

 

Одговор на барање„Активностите на Заедничките истражни тимови“ (одговорено за 16 дена)

 

 

 

 

 

Одговор на барање „Табеларни прикази со статистички податоци за кривични дела поврзани со изборите и гласањето“ (одговорено за 13 дена) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одговор на барање „Табеларни прикази со статистички податоци за број на странци со пријавен престој во РСМ“-  (одговорен за 21 ден)

 

 

 

 

 

Одговор на барање „Табеларен приказ со статистички податоци за кривично дело  незаконит риболов“ ( одговорен за 11 дена)

 

 

 

 

 

Одговор на барање „Податоци за одржани јавни собири во 2019“ ( одговорен за 9 дена)

 

 

 

 

 

 Одговор на барање „Податоци за мигранти 3“ ( одговорен за 20 дена)

 

 

 

 

 

Одговор на барање „Податоци за мигранти 2“ (одговорен за 20 дена)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одговор на барање „Податоци за мигранти 1“ (одговорен за 20 дена)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одговор на барање „Податоци за мигранти“(одговорен за 20 дена

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одговор на барање „Податоци за каснувања од кучиња скитници на територија на Град Скопје“  (одговорен за 8 дена)

 

 

 

 

 

Одговор на барање „Податоци за издадени налози за службени моторни возила во МВР во текот на едн месец“-  (одговорен за 8 денa)