Слободен пристап до информации

Согласно обврските што произлегуваат од  чл.  8  од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (сл. весник на Република Македонија бр. 13/2006), кој почна да се применува  на  1 септември 2006 година, имателот на информации - МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ на Република Македонија, за службено лице кое ќе посредува при остварувањето на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер, го определува следново лице:

ДИМЕ ГАШТАРСКИ

МИНИСТЕРСТВО  ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

ул. „ Димче  Мирчев„ бр.9, Скопје

 


тел.    02/ 314 3296 

е – mail: mvrjavnost@gmail.com 

 
Листа на информации од јавен карактер со кои располага министерството за внатрешни работи
(38 KB), 20.08.2007,

Закон за слободен пристап на информации од јавен карактер
(168 KB), 20.08.2007,

Барање за пристап до информации од јавен карактер
(43 KB), 20.08.2007,

Потврда за прием на барање
(32 KB), 20.08.2007,

Образец на жалба
(47 KB), 20.08.2007,

Потврда за прием на жалба
(33 KB), 20.08.2007,

Одлука за утврдување на надоместок за материјалните трошоци
(47 KB), 20.08.2007,