Слободен пристап до информации

  

Согласно обврските што произлегуваат од  чл.  8  од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (сл. весник на Република Северна Македонија бр. 101/2019),  имателот на информации - МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ на Република Македонија, за службено лице кое ќе посредува при остварувањето на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер, го определува следново лице:

ЈОВАН ПЕШЕВСКИ

МИНИСТЕРСТВО  ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

ул. „ Димче  Мирчев„ бр.9, Скопје

 

тел.    02/ 314 3296   mvrjavnost@gmail.com

 

     

     Упатство за спороведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер 

  

 
    
 
 
 

 
Листа на информации од јавен карактер со кои располага министерството за внатрешни работи
 

Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на РСМ“ бр.101/2019)


Барање за пристап до информации од јавен карактер
 

Потврда за прием на барање
 

Образец на жалба
 

Потврда за прием на жалба
 

Одлука за утврдување на надоместок за материјалните трошоци
 

 

     

                                     ОДГОВОРИ НА БАРАЊА - ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

 


 

Статистички податоци за изречени казни за неносење на заштита на лицето за септември-декември 2020(одговорено за 12 дена)

 

Статистички податоци за престој на странци за период јануари-јули 2020( одговорено за 4 дена)

 

Статистички податоци за баратели на азил за 2019 и до август 2020(одговорено за 9 дена)

 

Понуди од фирми до МВР за набавка на лична заштитна опрема за период од март до септември 2020( одговорено за 10 дена)

 

Статистички податоци за  илегални мигрнти за период од 2017 до јануари-септември 2020 (одговорено за 13 дена)

 

Одговор за извршено обезбедување на настан (одговорено за 14 дена)

 

Одговор согласно Законот за оружје  (одговорено за 8 дена)

 

Одговор за користење за 2020 на постојаната и тековн резерва за непредвидени случаи и спроведени постапки од итност како резултат на Ковид 19( одговорено за 14 дена)

 

 

 

Статистички податоци за откриени и спречени мигранти за период 2016-29.02.2020- (одговорено за  16 дена)

 

 

Статистички податоци за кривични дела и сторители на КД„силување“ за период 2015 до март 2020- (одговорено за 11 дена)

 

 Статистички податоци за 2017,2018 и 2019 за КД чл.144 ст.4, чл.149.чл.149а,чл.157,чл.193,чл.193а,чл.251,чл.251а,чл.251б,чл.2 (одговорено за 2 дена)

 

Статист. со КД„семејно насилство“ за период 2019 и првиот квартал од 2020(одговорено за 12 дена)

 

Постапка за добивање на регистарски ознаки согласно Закон за возила(одговорено за 15 дена)

 

Податоци за прекршочни предмети во Одделение за прекршоци Велес-Комисија за прекршоци за период 2014 до 2018 (одговорено за 5 дена)

 

 Податоци за кривични дела и сторители, заплени на дрога по вид и количина по чл.215 и 216 од КЗ за период 2010 до 2019 (одговорено за 9 дена)

 

Одговор на барање„Во кој законски или подзаконски акт е наведен начинот на постапување на полицискиот службеник во сообраќајни незгоди со повреди (одговорено за 9 дена)

 

Одговор на барање„Активностите на Заедничките истражни тимови“ (одговорено за 16 дена)

 

Одговор на барање „Табеларни прикази со статистички податоци за кривични дела поврзани со изборите и гласањето“ (одговорено за 13 дена) 

 

 

Одговор на барање „Табеларни прикази со статистички податоци за број на странци со пријавен престој во РСМ“-  (одговорен за 21 ден)

 

Одговор на барање „Табеларен приказ со статистички податоци за кривично дело  незаконит риболов“ ( одговорен за 11 дена)

 

Одговор на барање „Податоци за одржани јавни собири во 2019“ ( одговорен за 9 дена)

 

 Одговор на барање „Податоци за мигранти 3“ ( одговорен за 20 дена)

 

Одговор на барање „Податоци за мигранти 2“ (одговорен за 20 дена)

 

 Одговор на барање „Податоци за мигранти 1“ (одговорен за 20 дена)

 

Одговор на барање „Податоци за мигранти“(одговорен за 20 дена

)

 

 

Одговор на барање „Податоци за каснувања од кучиња скитници на територија на Град Скопје“  (одговорен за 8 дена)

 

Одговор на барање „Податоци за издадени налози за службени моторни возила во МВР во текот на едн месец“-  (одговорен за 8 денa)

 

  Одговор на барање за поднесени кривични пријави  од РЦ за ГР, спречување обиди за криумчарење  мигранти , спречени обиди за незаконски  влез во РСМ и откриени КД трговија со луѓе и трговија со дете 01. 01. 2019-30.06.201

9 (одговорено за 23 дена)

 

 

  Одговор на барање за број на мажи и жени сопственици на возачка дозвола и возила од 2014 до 2018 за територијата на општина Охрид и РСМ 

(одговорено за 18 дена)

 

 

 

 

 

 Одговор на барање за број на регистрирани хибридни и електрични возила во 2018 година

 (одговорено за 26 дена)

 


 

 Одговор на барање за потпишани менаџерски договори со директор и заменик директор на УБК

 (одговорено за 8 дена)

 


 

 Одговор на барање за регистрирани КД и сторители против половата слобода и половиот морал за период од 2015 до 2017

 (одговорено за 14 дена)

 


 Одговор на барање за регистрирани кривични дела по чл_251 од Кривичниот законик во периодот 2006-08.2019. 

(одговорено за 14 дена)

 

 

 

  Одговор на барање податоци за регистрирани кривични дела против природата и животната средина во период од 2010 до 08.2019

 (одговорено за 26 дена)

 

 

 

Одговор на барање за ангажирани работници во МВР преку Агенции за привремени вработувања во календарската 2019 година (одговорено за 13 дена)