Родова еднаквост

Реакцијата од интер ресорската советодавна група за еднакви можности на жените и мажите  10.10.2019

 

 

ЗАКОН ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ НА ЖЕНИТЕ И МАЖИТЕ

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Годишен извештај за напредокот на состојбата на еднаквите можности на жените и мажите

 

Оперативен План  1   2