Родова еднаквост

 

РОДОВО БУЏЕТСКА ИЗЈАВА

 

СТРАТЕГИЈА ЗА РОДОВА ЕДНАКВОСТ 2022-2027

 

Годишен извештај на органите државната управа за напредокот на состојбата на еднаквите можности за жените и мажите за 2023 година

Годишен извештај на органите државната управа за напредокот на состојбата на еднаквите можности за жените и мажите за 2022 година

Годишен извештај на органите на државната управа за напредокот на состојбата на еднаквите можности за жените и мажите“ за 2021 година

 

 Годишен извештај на органите на државната управа за напредокот на состојбата на еднаквите можности за жените и мажите“ за 2020 година

 

Годишен извештај на органите на државната управа за напредокот на состојбата на еднаквите можности за жените и мажите“ за 2019 година

 

Годишен извештај на органите на државната управа за напредокот на состојбата на еднаквите можности за жените и мажите“ за 2018 година

 

Оперативен план за спроведување на активностите од Акцискиот план  за спроведување на Истанбулската конвенција

 

Оперативен план за 2020г. на МВР за спроведување на Нaционалниот оперативен план

   

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА 2019 Година за имплементација на стратегија за родова еднаквост 2013-2020 и националниот акциски план за родова еднаквост 2018-2020 

 ИЗВЕШТАЈ ЗА РОДОВО ОДГОВОРНО БУЏЕТИРАЊЕ ЗА 2022 ГОДИНА

ИЗВЕШТАЈ ЗА РОДОВО ОДГОВОРНО БУЏЕТИРАЊЕ ЗА 2019 ГОДИНА

 

ТРИГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РОДОВО ОДГОВОРНО БУЏЕТИРАЊЕ (2016,2017,2018 ГОДИНА)

 

Реакцијата од интер ресорската советодавна група за еднакви можности на жените и мажите  10.10.2019

 

ЗАКОН ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ НА ЖЕНИТЕ И МАЖИТЕ

 

РЕЗОЛУЦИЈА НА СОВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ 1325 (2000) усвоена на Совет за Безбедност на 31 Октомври 2000

 

СТРАТЕГИЈА ЗА РОДОВА ЕДНАКВОСТ 2021-2026

СТРАТЕГИЈА ЗА РОДОВА ЕДНАКВОСТ 2013-2020

 

АКЦИСКИ ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА КОНВЕНЦИЈАТА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И БОРБА ПРОТИВ НАСИЛСТВОТО ВРЗ ЖЕНИТЕ ДОМАШНОТО НАСИЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА