Родова еднаквост

 

Годишен извештај на органите на државната управа за напредокот на состојбата на еднаквите можности за жените и мажите“ за 2019 година

 

Реакцијата од интер ресорската советодавна група за еднакви можности на жените и мажите  10.10.2019

 

ЗАКОН ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ НА ЖЕНИТЕ И МАЖИТЕ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Оперативен План  1   2