Родова еднаквост

 

 

Годишен извештај на органите на државната управа за напредокот на состојбата на еднаквите можности за жените и мажите“ за 2020 година

 

Оперативен план за 2020г. на МВР за спроведување на Нaционалниот оперативен план

 

Извештај за Родово одговорно буџетирање за 2019 година

Годишен извештај на органите на државната управа за напредокот на состојбата на еднаквите можности за жените и мажите“ за 2019 година

 

Реакцијата од интер ресорската советодавна група за еднакви можности на жените и мажите  10.10.2019

 

ЗАКОН ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ НА ЖЕНИТЕ И МАЖИТЕ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Оперативен План  1   2