Јавни прашања за полагање на испити во државните институции

 

Линк  Јавни прашања за полагање на испити во државните институции

 

 

Литература за полагање на испит во Автошколи и Испитни центри

 

 

- Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата (Службен весник на Република Македонија број 169/15, 226/15, 55/16 , 11/18 и 83/18),

- Правилник за сообраќајни знаци, опрема и сигнализација на патот (“Службен весник на РМ“ бр. 47/10, 117/16, 74/11 и 31/11),

 - Правилник за знаците што на учесниците во сообраќајот на патиштата им ги даваат полициските службеници на Министерството за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија” бр. 169/15 и 226/15),

 - Правилник за програмата за проверка на знаење на кандидат за возач, (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/17) , - Закон за возила (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/08, 53/11, 123/12, 153/12, 70/13, 164/13, 138/14, 154/15, 192/15, 39/16 и 161/19),

- Правилник за техничките барања за системите, составните делови, самостојните технички единици, опремата, димензиите и вкупните маси и оснотото оптеретување на возилата (“Службен весник на РМ“ бр. 21/10),

- Правилник за технички преглед на возила (“Службен весник на РМ“ бр. 81/10),

 - Правилник за задолжителна опрема на возилото, велосипедот и запрежното возило за безбедно учество во сообраќајот на патиштата, како и на трактори за безбедно изведување на земјоделски односно шумски работи (“Службен весник на РМ“ бр. 31/10) и

- Психологија и култура во сообраќајот од проф. д-р Елена Ачковска-Лешковска и проф. д-р Виолета Арнаудова, Министерство за образование и наука на РМ, 2014,

 - Основи на транспорт и сообраќај од Г. Стојиќ, Министерство за образование и наука на РМ, 2010,

- Педагошко водење и инструирање на специјалистичко образование од сообраќајна струка, за занимање: возач инструктор-специјалист, Скопје 2011