Огласи и договори

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Чистење на патишта во зимски услови
 
Сервисирање на возила од донација

Обележување на возила

Обука за полагање на возачки испит за Д категорија
 

Услуги за осигурување на воздухоплови за 2022 година
 
Услуги за одржување противпожарни апарати и хидрантска мрежа
 
 
Разни лиценци за ОИТ (HCL, Domino сервер, CAL...)
 
Агрегати на дизел гориво

Усници за алкотестери

Алат и опрема

Компјутери, печатари, скенери, машини за печатница
 
 
Контрола на квалитет

Чизми

Опрема за кујни, тримери, косилки, останати апарати за одржување и потрошни материјали за тримери и косилки

Храна за службени кучиња

Обука за полагање на возачки испит за Д категорија
 
Потрошни материјали за авто сервис (акомулатори за моторцикли)

Материјали за поправка (столарски, браварски...)
 

Репрезентативен материјал

Масла и мазива, течности, адитиви и други потрошни материјали

Одржување на компјутери, монитори, печатари, скенери
 
Систематски здравствени прегледи за вработени

Собирање, транспортирање и согорување на опасен отпад

Клима уреди
 
Поправка на роло врати и капии и браварски услуги
 
Резервни делови за компјутерска опрема, кабли, потрошен материјал
 
Батерии
 
Подлактици за регулирање на сообраќајот, флуросцентни

Канцелариски мебел и опрема

Тонери и друг потрошен материјал за печатари

Реконструкција на објекти на МВР
 
 
Изнајмување на мултифункционални фотокопирни апарати со вклучено одржување
 
Соларни панели

Канцелариски потрошен материјал

 
Огревни дрва
 
Одржување на агрегати
 
Технички преглед на моторни возила

Чистење на патишта во зимски услови
 
Услуги за исхрана на припадници на ЕСЗ

Потрошни материјали за авто сервис (акомулатори за моторцикли)

Сервисирање на возила од донација
 
Усници за алкотестери

Климатизација на ИКТ центарот во Прилеп

Обука за полагање на возачки испит за Д категорија
 
Опрема за кујни, телевизори, тримери, проектор
 

Овошје и зеленчук

Потрошни материјали за ОКТИВ

Резервни делови за возила

Огревни дрва

Ремени
 
 
Изнајмување возила
 
Клима уреди

Контрола на квалитет
 
Леб, бурек, пици и банички
 
Агрегати на дизел гориво
 
Услуги за одржување противпожарни апарати и хидрантска мрежа
 
Масла и мазива, течности, адитиви и други потрошни материјали
 
Апликација за диспечерски центар

Храна за службени кучиња
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d0802f1d-fe4b-4237-a28d-b10127daec91/1
 
Шпедитерски услуги

Сервис, одржување, калибрација и валидација на инструменти, мерна опрема и лабораториски машини од ОКТИВ

 
Услуги за осигурување на воздухоплови за 2022 година
 
Контрола на квалитет
 
Леб, бурек, пици и банички
 
Агрегати на дизел гориво

Услуги за одржување противпожарни апарати и хидрантска мрежа

Масла и мазива, течности, адитиви и други потрошни материјали
 
Апликација за диспечерски центар
 
Храна за службени кучиња

Шпедитерски услуги
 
Сервис, одржување, калибрација и валидација на инструменти, мерна опрема и лабораториски машини од ОКТИВ
 
Услуги за осигурување на воздухоплови за 2022 година
 
Одржување на агрегати
 
Репрезентативен материјал
 
Технички преглед на моторни возила
 
Лабораториска опрема за ОКТИВ

Собирање, транспортирање и согорување на опасен отпад
 
 
Средства за дезинфекција и заштитни средства
 
Алат и опрема

Чистење на патишта во зимски услови

Услуги за исхрана на припадници на ЕСЗ
 
Изнајмување на мултифункционални фотокопирни апарати со вклучено одржување
 
Обука за полагање на возачки испит за Д категорија

Канцелариски потрошен материјал

Климатизација на ИКТ центарот во Прилеп
 

Теренска униформа
 
Одржување на антенски столбови
 
Канцелариски мебел и опрема
 
Хартија за печатење
https://enabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/cc052ea7-c041-49ed-bcbf-a042b8b3d3ee/1

Шпедитерски услуги
 
 Огревни дрва

Резервни делови за компјутерска опрема, кабли, потрошен материјал
 
Резервни делови за возила
 
 
Леб, бурек, пици и банички
 
 
Систематски здравствени прегледи за вработени
 
Сервисирање на возила од донација

Поправка на роло врати и капии и браварски услуги
 
Подлактици за регулирање на сообраќајот
 
Храна за службени кучиња
 
Материјали за поправка (столарски, браварски...)

Потрошни материјали за авто сервис ( фреон и акомулатори)
 
 
Подлактици за регулирање на сообраќајот
 
Храна за службени кучиња

Материјали за поправка (столарски, браварски...)

Потрошни материјали за авто сервис ( фреон и акомулатори)

Одржување на агрегати
 

Агрегати на дизел гориво

Аудио визуелна опрема за настани
 
Технички преглед на моторни возила
 
 
Сервисирање на возила од донација
 
Масла и мазива, течности, адитиви и други потрошни материјали
 
Собирање, транспортирање и согорување на опасен отпад

Обука за полагање на возачки испит за Д категорија
 
 
Разни лиценци за ОКТИВ (APMED, E-FIT…)
 
Услуги за одржување противпожарни апарати и хидрантска мрежа
 
Летни и зимски панталони и здолништа
 
Капи (летни и зимски)

Климатизација на ИКТ центарот во Прилеп
 
Хартија за печатење
 
Услуги за осигурување на воздухоплови за 2022 година
 
Тонери и друг потрошен материјал за печатари
 
Опасачи
 
Репрезентативен материјал
 
 
Униформи и опрема за воздухопловен персонал

Сервисирање на возила од донација
 
Одржување на санитарна опрема, водоводна и канализациона мрежа
 
Контрола на квалитет
 
Аудио визуелна опрема за настани
 
Потрошен материјал за ДНК анализи
 
Услуги за исхрана на припадници на САЕ
 
 Храна за службени кучиња

Прехрамбени стоки за широка потрошувачка
 
Технички преглед на моторни возила

Одржување на агрегати
 
Канцелариски потрошен материјал

Огревни дрва
 
Услуги за сервисирање системи за ладење и греење
 
Видео надзор и контрола на пристап
 
Чистење на патишта во зимски услови
 
Цивилна облека и обувки

Резервни делови за компјутерска опрема, кабли, потрошен материјал

Леб, бурек, пици и банички

Електрична енергија
 
Калибрација на фонометри
 
Риба

Потрошни материјали за ОКТИВ
 
Аудио визуелна опрема за настани
 
Маици со кратки ракави со јака
 
 Услуги за тековно одржување на објекти на МВР со изведба на градежни, градежно-занатски, занатски, инсталатерски и други работи
 
Светлосно звучна сигнализација за возила
 
Материјали за поправка (столарски, браварски...)

Потрошни материјали за авто сервис
 
Алат и опрема
 
Сервисирање на возила од донација
 
Репрезентативен материјал
 
Подлактици за регулирање на сообраќајот

Агрегати на дизел гориво
 
Геодетски услуги
 
Потрошен материјал за ДНК анализи
 
Услуги за сервисирање и тековно одржување на високопритисна опрема, термотехничка инсталација, хемиско и механичко чистење на котелски единици

Опасачи
 
Калибрација на фонометри
 
Разни лиценци за ОКТИВ (APMED, E-FIT…)

Поправка на роло врати и капии и браварски услуги
 
Сервисирање на виљушкар


Услуги за застаклување на простории и други видови на одржувања, изработка на нови прозорци и врати од алуминиум и ПВЦ
 
 
Уреди за мерење на брзина на возила
 
Услуги за исхрана на припадници на ЕСЗ
 
Одржување на антенски столбови
 
Чевли
Кошули (летни и зимски)
 
 
Систематски здравствени прегледи за вработени
 
Службени легитимации

Флуоросцентни елеци и подлактици

 
 Одржување на радиолинковска ( SDH) мрежа
 
Светлосно звучна сигнализација за возила
 
Сувомеснати производи
 
 
Чистење на патишта во зимски услови
 
Надворешни гуми - пневматици
 
 
Храна за службени кучиња
 
 
Сервисирање на виљушкар
 
Работна облека за приправници
 
Огревни дрва
 
Виндјакни
 
Инвертер клима уреди
 
 Леб, бурек, пици и банички
 
Ремени
 
Лабораториска опрема за ОКТИВ
 
Униформи и опрема за воздухопловен персонал

Сокови (газирани и негазирани)
 
Резервни делови за компјутерска опрема, кабли, потрошен материјал
 
Капи (летни и зимски)
 
Опрема за кујни и тримери
 
Софтвер, лиценци и одржување на софтвер и лиценци за компјутери и компјутерски мрежи


Сервис, одржување, калибрација и валидација на инструменти, мерна опрема и лабораториски машини од ОКТИВ


Услуги за тековно одржување на објекти на МВР со изведба на градежни, градежно-занатски, занатски, инсталатерски и други работи
 
 
Летни и зимски панталони и здолништа
 

Потрошни материјали за авто сервис
 
 
Службени легитимации
 
 
Геодетски услуги
 
 
Услуги за исхрана на припадници на ЕСЗ
 
 
Услуги за ресертификација согласно стандард ISO 9001:2015 
 
 
Услуги за одржување на хигиена во работни и други простории на МВР и АНБ

 
Технички преглед на моторни возила

 
Разни лиценци за ОКТИВ (APMED, E-FIT…)

 
Средства за чистење на оружје

 
Уреди за мерење на брзина на возила
 
 
Контрола на квалитет
 
 
 
Етилометри
 
 
Масла и мазива, течности, адитиви и други потрошни материјали

 
Флуоросцентни елеци и подлактици

 
 Услуги за одржување на хигиена во работни и други простории на МВР и АНБ
 
 
 Одржување на радиолинковска ( SDH) мрежа
 
Образец на меѓународна возачка дозвола
 
 
Потрошен материјал за ДНК анализи
 

Систематски здравствени прегледи за вработени

 
Хотелски услуги и ски билети за ЕСК
 
 

Услуги од оператор на повикувачки центар

www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/32c78395-7cab-48bd-9ece-216fe1ea6361/1

Униформи и опрема за воздухопловен персонал

www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/faf0d383-8523-45f9-bf33-de72e86ff5c4/14

Алат и опрема

www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4b137340-86a5-4478-bb13-3676c9f89e64/1

Чистење на патишта во зимски услови

www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4d2abd7f-fffd-4c69-9685-97bd44d9dff2/1

Резервни делови за компјутерска опрема, кабли, потрошен материјал

www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a33efe7f-5428-4e63-ad7b-ad4277e82d4f/1

Репрезентативен материјал

www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/46f0b6bb-cd3c-4a7d-a069-bf6ad235b780/1

 Услуги за застаклување на простории и други видови на одржувања, изработка на нови прозорци и врати од алуминиум и ПВЦ

www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/0b51f09d-7dd0-4712-8b4f-4fd7bde03aaa/1

Компјутери, печатари, скенери, машини за печатница

www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/0c081a72-e251-43aa-a55e-036bfe3f9117/1

Осигурување на воздухоплови

 www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d9dcc6c0-3a9a-47a6-89ef-bc1ac45034d9/1

Материјали за поправка (столарски, браварски...)

www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/7efe75ef-f5f5-4190-8a21-1169106815a3/1

Услуги за исхрана на припадници на ЕСЗ

www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d2603a43-3e7b-4299-8f03-76884d4c3912/1

Форензички софтвер и хардвер за отпечатоци

 www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b90f1b36-88d8-4d35-855e-6edfb8fe98bd/1

Одржување на антенски столбови

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/e365f9f0-6283-451e-9ac7-1c1997cea790/1

Канцелариски потрошен материјал

www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b7983e1b-f283-4a90-b3af-189d4992d730/1

Агрегати на дизел гориво

www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5cd2b31b-9514-453a-830e-92e75d74ce0f/1

Услуги за технички преглед на моторни возила

www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8f67fcd6-e5e6-4a05-999e-b4829f93f320/14

Регистарски таблици за моторни возила

www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/478fc1f7-8068-486f-8bd9-7f8ad94354a9/1 

Инвертер клима уреди

www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4c14487d-afa0-4242-9815-e1b102d3fd80/1

Сувомеснати производи

www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/e5b5f63b-5b17-409e-9fbf-f9295f64fbf7/1

Репрезентативен материјал за ЕСЗ

 
 
 Опрема за кујни, телевизори, тримери, проектор
 
 
 
 
 
 
 
 
Репрезентативен материјал за ЕСЗ
 
 
 
 
 
 
 
 
Услуги од оператор на повикувачки центар
 
 
 
 
 
 
 

Услуги за извршување на стручни работи од областа на безбедност и здравје при работа

 
 
 
 
 
 
 
 Маици со кратки ракави со јака
 
 
 
 
 
 
 
Униформи и опрема за воздухопловен персонал
 
 
 
 
 
 
 

Техничка опрема за Оддел за односи со јавност и стратешки прашања

 
 
 
 
 
 
 
 
Образец на меѓународна возачка дозвола
 
 
 
 
 
 
 
Хотелски услуги и ски билети за ЕСК
 
 
 
 
 
 
 
 
Средства за чистење на оружје
 
 
 
 
 
 
Аудио визуелна опрема за настани
 
 
 
 
 
 
Алат и опрема
 
 
 
 
 
 
 
Чистење на патишта во зимски услови
 
 
 
 
 
 
 

Резервни делови за компјутерска опрема, кабли, потрошен материјал

 
 
 
 
 
 
 
Репрезентативен материјал
 
 
 
 
 
 
 

 Услуги за собирање, транспортирање и согорување на опасен и медицински отпад

 
 
 
 
 
 
 
 

Услуги за застаклување на простории и други видови на одржувања, изработка на нови прозорци и врати од алуминиум и ПВЦ

 
 
 
 
 
 
 
 
Компјутери, печатари, скенери, машини за печатница
 
 
 
 
 
 
 
 Осигурување на воздухоплови
 
 
 
 
 
 
 
Материјали за поправка (столарски, браварски...)
 
 
 
 
 
 
 
Услуги за исхрана на припадници на ЕСЗ
 
 
 
 
 
 
 
 
Форензички софтвер и хардвер за отпечатоци
 
 
 
 
 
Услуги за технички преглед на моторни возила
 
 
 
 
 
 
Мазут
 
 
 
 
 
 

Надградба на софтвер и одржување Lucia, Regula, IR и MS спектри

 
 
 
 
 
 
Услуги за организиран превоз на полициски службеници
 
 
 
 
 
Услуги за контрола на квалитет
 
 
 
 
Опасачи
 
 
 
 

Техничка опрема за Оддел за односи со јавност и стратешки прашања

 
 
 
 

Услуги за дефектажа и сервисирање на машини за печатница

 
 
 
 
Инвертер клима уреди
 
 
 
 
Прехрамбени стоки за широка потрошувачка
 
 
 
 
 

Софтвер, лиценци и одржување на софтвер и лиценци за компјутери и компјутерски мрежи

 
 
 
 
Одржување на оптички и бакарни кабли
 
 
 
 
 Цивилна облека и обувки
 
 
 
 
 
Систем за печатење и пакување
 
 
 
 

Техничка опрема за Оддел за односи со јавност и стратешки прашања

 
 
 
 

Услуги за одржување на IBM storage и лиценци за IBM софтвери

 
 
 
 
ХТЗ обувки и опрема
 
 
 
 
Потрошен материјал за ДНК анализи
 
 
 
 
Постелнина, перници и ќебиња
 
 
 
 

Маици со кратки ракави со јака за припадници на полиција

 
 
 
 
Резервни делови за возила
 
 
 
 
Изнајмување на опрема за организирање на настани
 
 
 
 
 
 
Услуги од оператор на повикувачки центар
 
 
 
 
 
Опрема за службени кучиња/3
 
 
 
 
 

Сервис, одржување, калибрација и валидација на инструменти, мерна опрема и лабораториски машини од ОКТИВ

 
 
 
 
Услуги за осигурување на воздухоплови
 
 
 
 
 
 
 Млеко и млечни производи
 
 
 
 
 
 
Аудио визуелна опрема за настани
 
 
 
 
 
 
Потрошни материјали за ОКТИВ
 
 
 
 
 
 
Средства за чистење на оружје
 
 
 
 
 
 
Лабораториска опрема за ОКТИВ
 
 
 
 
 

 

 
 


Известување за склучени договори на МВР

Потрошни материјали за ОКТИВ

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/392b1b09-510d-472a-8950-ede104f98250

Потрошни материјали за ОКТИВ

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/9977c8f5-8206-47e1-8e0e-1f10a86969fe

Потрошни материјали за ОКТИВ

 e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/2cc8c891-1a70-438d-9177-e1d5cba13109

Резервни делови за возила

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/9fb84a73-1b88-4753-88cf-4941594cc813

Услуги за осигурување на воздухоплови за 2022 година

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/5a5a4c63-a000-41f0-9521-cb8589352b00

Услуги за исхрана на припадници на ЕСЗ

 e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/cec3fb2b-cc64-49ed-901a-51731b77e063

Високи специјални чизми

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/dd04d1e9-4def-48e6-8f79-79fba13cfb02

Шпедитерски услуги

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/83baf66e-8a04-4482-9e7e-a4a5d5fd7eab

Одржување на санитарна опрема, водоводна и канализациона мрежа

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/976c67f7-34be-4d5f-9970-1cd76b56599f

Средства за дезинфекција и заштитни средства

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/47ef9357-4a73-4572-8a73-57c0a1b1b0d0

Технички преглед на моторни возила

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/6b343060-3944-4907-bafa-baf648026375

Материјали за поправка (столарски, браварски...)

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/76c672cd-9308-4d27-a1d7-5169ad607676

Одржување на агрегати

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/4386d9b3-4c78-46ea-85fd-84c552f29b41

Репрезентативен материјал

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/fbcefa84-33cd-4335-8fa7-e9b055fb677f

Обука за полагање на возачки испит за Д категорија

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/9c21c13d-cb41-48c0-b131-3123a769056d

Средства за дезинфекција и заштитни средства

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/61b2ef1f-987e-40a0-a1ee-8a3077c718f0

Средства за дезинфекција и заштитни средства

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/b6487b5f-0d06-4157-b777-c63aa02bcac1

Систематски здравствени прегледи за вработени

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/0deda06c-910c-4a0e-8a50-7ff4e71a4932

Изнајмување возила

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/043cdc03-b320-4231-9cb8-e23e6662b1a7

Леб, бурек, пици и банички

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/01ceb935-6b1f-462b-9119-fb2ba931c280

Одржување на антенски столбови

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/3a68736e-09fd-4e50-be6c-003d93cd17b0

Тонери и друг потрошен материјал за печатари

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/2196377b-5f0b-4ef0-bd71-f69830f6a4a5

Тонери и друг потрошен материјал за печатари

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/085cb305-99f5-494f-a46e-ffd3aefb12c9

Тонери и друг потрошен материјал за печатари

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/42761199-898a-4b5e-9613-ddd6688077f4

Тонери и друг потрошен материјал за печатари

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/b55d317b-c9eb-476a-9242-12340996744c

Тонери и друг потрошен материјал за печатари

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/2524a802-0c69-4ba7-a0a1-cbdd8ecfd6a8

Тонери и друг потрошен материјал за печатари

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/d3b94da0-2703-42e2-a12a-b923748a4839

Тонери и друг потрошен материјал за печатари

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/8a212c15-5c76-4551-815b-71efd6435b2f

Канцелариски мебел и опрема

 e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/fa646a5a-00db-4efd-b3b2-b9387d4a27a5

Канцелариски потрошен материјал

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/7b3976d6-636f-4133-8490-ef1ec2532a53

Канцелариски потрошен материјал

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/e2cf9793-06d7-405f-a4fa-a68ec7b956b8

Резервни делови за компјутерска опрема, кабли, потрошен материјал

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/232e71d9-57ba-49d9-b275-6c9a5c43e258

 

Канцелариски мебел и опрема

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/65f68865-5fa4-4892-a82a-c2de8ea155be

Хартија за печатење

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/ea7a4fd9-3b63-4fd9-ba89-d1de56c942ea

Канцелариски мебел и опрема

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/94eb31e4-8c18-4167-8635-4e12cb228130

Резервни делови за компјутерска опрема, кабли, потрошен материјал

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/4e68aa4b-8ce4-4ca4-85a3-8b29d9b83a83

 

Резервни делови за компјутерска опрема, кабли, потрошен материјал

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/0a1c02e8-602d-4bd0-bb07-d34518f455ba

 

Резервни делови за компјутерска опрема, кабли, потрошен материјал

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/4b835e7f-53f2-4108-8b9b-3854a2a4c341

 

Потрошни материјали за авто сервис ( фреон и акомулатори)

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/cf5b77d2-5301-4c56-96ad-b06aca42b7a3


Технички преглед на моторни возила

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/88e02ebd-10cd-41fe-a958-28b1ff1d2c60

Храна за службени кучиња

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/627a0a63-e086-49d0-a412-c912093550b7

Контрола на квалитет

 e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/78606490-a5da-43f7-87a9-7b4a4d7de0fa

Потрошни материјали за ОКТИВ

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/45add24b-b62c-4b39-89b3-d6ed96208008

Потрошни материјали за ОКТИВ

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/d7592de3-2a85-4a5b-9f42-af2067ac0431

Потрошни материјали за ОКТИВ

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/b24e6f67-dbae-458f-bfce-82908a3e302e

 Потрошни материјали за ОКТИВ

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/0d48190b-5309-4cbd-a5fa-b018d11b01c2

Потрошни материјали за ОКТИВ

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/76c41c03-71b6-404e-aac9-0793a47c5a8b

Масла и мазива, течности, адитиви и други потрошни материјали

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/13f27fc7-a9c1-41aa-8202-90526cf2158b

Потрошни материјали за ОКТИВ

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/24e24100-481a-414b-8bbd-12ae3cd0d806

Потрошни материјали за ОКТИВ

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/260266f2-4f10-4fce-bd04-7a23ebb187ed

Потрошни материјали за ОКТИВ

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/0836796a-fd58-4f0d-bcca-df0e15055439

Потрошни материјали за ОКТИВ

 e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/79f13d7d-373e-4bab-9f33-3750de104433

Потрошни материјали за ОКТИВ

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/7f1b4c19-ac1e-4827-ae76-f4e83bf54827

Потрошни материјали за ОКТИВ

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/53a7d35f-c3b1-4d10-abf4-7750454021a0

Масла и мазива, течности, адитиви и други потрошни материјали 

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/f55dbc84-5d0a-45a9-9e4b-9de123bb84d6

 Репрезентативен материјал

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/f30d53de-e99b-477c-8251-63f9148599bb

Репрезентативен материјал

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/06dbd52c-7c8b-4dec-94a7-31fb3e6cc1e2

Аудио визуелна опрема за настани

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/113c4e2b-ee76-4600-a0ff-6730c1ee7283

Прехрамбени стоки за широка потрошувачка

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/6427fb80-aafb-4f2b-a8c8-8655686367f2

Прехрамбени стоки за широка потрошувачка

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/f5fc8310-e557-4ae5-9262-dd3e0798d241

Услуги за одржување на хигиена во работни и други простории на МВР и АНБ

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/00fab551-44ea-4e08-a1a1-0211e52edf60

Услуги за одржување на хигиена во работни и други простории на МВР и АНБ

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/9bbfd4a8-7f0b-4e9a-a059-2932f90642c7

Услуги за одржување на хигиена во работни и други простории на МВР и АНБ

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/8b762b27-b34e-4249-acba-a7fcc1b0be1f

Услуги за одржување на хигиена во работни и други простории на МВР и АНБ

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/2f685a22-b5b1-4b96-a021-9577ffbcb7e9

Услуги за одржување на хигиена во работни и други простории на МВР и АНБ

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/69cdd2b7-76dd-41d1-8b2e-0eb81a6a7f9c

Услуги за одржување на хигиена во работни и други простории на МВР и АНБ

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/006d606b-7dc0-47c6-bb22-3f8915761d57

Услуги за одржување на хигиена во работни и други простории на МВР и АНБ

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/006d606b-7dc0-47c6-bb22-3f8915761d57

Услуги за одржување на хигиена во работни и други простории на МВР и АНБ

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/df65c296-f2c7-4185-b637-7e877f15588a

Услуги за одржување на хигиена во работни и други простории на МВР и АНБ

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/aa83ca4c-b440-4e40-ac4c-a105606f2620

Услуги за одржување на хигиена во работни и други простории на МВР и АНБ

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/9cf26598-3847-4ed8-87e8-75dff3d3dc3b

Услуги за одржување на хигиена во работни и други простории на МВР и АНБ

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/6aa377fe-c267-40a8-8191-3f69050c35be

Услуги за одржување на хигиена во работни и други простории на МВР и АНБ

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/abc64b6b-ef76-427c-8729-c273360e50ea

Услуги за одржување на хигиена во работни и други простории на МВР и АНБ

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/a4e181ea-14aa-43e8-bd5f-a9b05dbcfb8a

 

Чистење на патишта во зимски услови

 e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/15a68ef2-bc55-4f1d-971e-a2b5278b76b6

Технички преглед на моторни возила

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/c7d4a211-d464-473b-a0dc-e90842f2b1a2

Услуги за тековно одржување на објекти на МВР со изведба на градежни, градежно-занатски, занатски, инсталатерски и други работи

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/67ce84d6-65ac-48fd-9778-0945aeaf16dd

Систематски здравствени прегледи за вработени

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/6d6e4a9c-974a-4816-9621-0e3d1f11ed56

Сервис, одржување, калибрација и валидација на инструменти, мерна опрема и лабораториски машини од ОКТИВ

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/aee55774-f4ea-43f4-b2d8-d6edf7536342

Сервис, одржување, калибрација и валидација на инструменти, мерна опрема и лабораториски машини од ОКТИВ

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/9d50d8a2-9d25-4881-9eaa-b294eeabb711

Сервис, одржување, калибрација и валидација на инструменти, мерна опрема и лабораториски машини од ОКТИВ

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/2703f6e2-e56d-4722-b189-b30933000515

Сервис, одржување, калибрација и валидација на инструменти, мерна опрема и лабораториски машини од ОКТИВ

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/7eb18d39-01e0-49eb-a5c3-19b15b67ad8c

Услуги за сервисирање и тековно одржување на високопритисна опрема, термотехничка инсталација, хемиско и механичко чистење на котелски единици

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/766ef221-9110-48ba-94cc-2f6d4029b743

Цивилна облека и обувки

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/8c3ebdc9-f520-4a0c-a393-248878974020

Геодетски услуги

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/32b57a3e-3ef4-4dc7-961e-ce5a8f7d2fae

Надворешни гуми - пневматици

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/814c29d3-1fce-465b-8774-3525ce5169fa

Калибрација на фонометри

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/12cf66fb-6002-4f3a-b56f-62ecfcd63cd4

Разни лиценци за ОКТИВ (APMED, E-FIT…)

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/7cadec6c-4abf-409c-8321-f8a2bc14c15d

Услуги за застаклување на простории и други видови на одржувања, изработка на нови прозорци и врати од алуминиум и ПВЦ

e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/0418c52d-5683-494e-a079-e44864b79085

 
Потрошни материјали за ОКТИВ
 
Регистарски таблици за моторни возила
 
Флуоросцентни елеци и подлактици
 
Чевли

Форензички софтвер и хардвер за отпечатоци
 
 Лабораториска опрема за ОКТИВ
 
Резервни делови за компјутерска опрема, кабли, потрошен материјал
 
Резервни делови за компјутерска опрема, кабли, потрошен материјал

Услуги за организиран превоз на полициски службеници


Услуги за организиран превоз на полициски службеници

 
Услуги за организиран превоз на полициски службеници


Услуги за организиран превоз на полициски службеници

 
Мазут


Хотелски услуги и ски билети за ЕСК
 
 
Репрезентативен материјал за ЕСЗ
 
 
Резервни делови за возила
 
 
Печатење на монографија за ЕСЗ
 
 
 
Агрегати на дизел гориво
 
 
 
 
 
Униформи и опрема за воздухопловен персонал
 
 
 
 
 
 
Млеко и млечни производи
 
 
 
 
 
 
 
Средства за дезинфекција и заштитни средства
 
 
 
 
 
 
Средства за дезинфекција и заштитни средства
 
 
 
 
 
 

Услуги за дефектажа, сервисирање, калибрација и верификација на ласерски радари

 
 
 
 
 
 
 
Проектирање на објекти
 
 
 
 Средства за хигиена
 
 
 
 
 
 
Средства за хигиена
 
 
 
 Мотоциклистичка опрема
 
 
 
 
Изнајмување на опрема за организирање на настани
 
 
 
 

Надградба на софтвер и одржување Lucia, Regula, IR и MS спектри

 
 
 
 
 
 
Услуги за организиран превоз на полициски службеници
 
 
 
 
 

 Услуги за организиран превоз на полициски службеници

 
 
 
 Услуги за организиран превоз на полициски службеници
 
 
 
 
 
Услуги за организиран превоз на полициски службеници
 
 
 
 
 
 
Опрема за службени кучиња/3
 
 
 
 
 
 
 

Надградба на софтвер и одржување Lucia, Regula, IR и MS спектри

 
 
 
 
 

Услуги за дефектажа и сервисирање на машини за печатница

 
 
 
 
 
 
 

Изготвување на ревидирана проектна документација и работи за поставување на црево за оптички кабел

 
 
 
 
 
 
Услуги од надзорен орган при вршење на градежни работи
 
 
 
 
 
 
Месо свежо
 
 
 
 
 
Потрошни материјали за ОКТИВ
 
 
 
 
 
Потрошни материјали за ОКТИВ
 
 
 
 
 
 
Потрошни материјали за ОКТИВ