Интегритет
Етички кодекс за однесување на работниците во Министерството за внатрешни работи, бр. 13.1.1 - 91128/1 од 19.11.2020

 

 Етички кодекс за дополнување на Етичкиот кодекс за однесување на работниците во Министерството за внатрешни работи бр23.1.1-48461/1 од 20.05.2021

 


Цветанка Цурева -  Алексовска - Овластено лице за советување за интегритет, примање на подароци и судир на интереси на вработените во МВР

cvetanka_cureva@moi.gov.mk