Интегритет 

 

ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИТЕТ


 

 

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИТЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 2023-2025

(MK)   (ALB)   (ENG)


 

ИЗВЕШТАЈ ЗА 2023 ГОДИНА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НААКЦИОНИОТ ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕНА ПЛАНОТ ЗА ИНТЕГРИТЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 2023-2025

 

RAPORTI I VITIT 2023 MBI REALIZIMIN E PLANIT T· VEPRIMIT P·R ZBATIMIN E PLANIT P·R INTEGRITET T· MINISTRIS· S· PUN·VE T· BRE

 

2023 Annual Report for Implementing Integrity Action Plan

 

АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПЛАНОТ ЗА ИНТЕГРИТЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 2023-2025 

 

Упатство за спречување судир на интереси

Упатство за постапување со подароци, погодности и гостопримствата

 

                

 

 


Етички кодекс за однесување на работниците во Министерството за внатрешни работи, бр. 13.1.1 - 91128/1 од 19.11.2020

 

 Етички кодекс за дополнување на Етичкиот кодекс за однесување на работниците во Министерството за внатрешни работи бр23.1.1-48461/1 од 20.05.2021

 


Цветанка Цурева -  Алексовска - Овластено лице за советување за интегритет, примање на подароци и судир на интереси на вработените во МВР

cvetanka_cureva@moi.gov.mk