Интегритет
Етички кодекс за однесување на работниците во Министерството за внатрешни работи, бр. 13.1.1 - 91128/1 од 19.11.2020Taтјана Калајџиска - Овластено лице за советување за интегритет и судир на интереси на вработените во МВР