CSCA за македонски е-пасош

CSCA за македонски е-пасош

 

Овој документ содржи информации за македонскиот CSCA-МК со кој управува Министерството за внатрешни работи на РСМ. Последната верзија на овој документ е достапна на оваа интернет страна.

Што е CSCA-MK

Според спецификациите подготвени од Меѓународната организација за цивилно воздухопловство (ICAO), податоците на чипот во патните исправи мора да бидат електронски потпишани. Секоја држава воспоставува свој давател на доверлива услуга за управување со сертификати за електронско потпишување (создавање, валидација, верификација и отповикување на сертификати), односно CSCA (Country Signing Certificate Authority)кој издава сертификати за системите за електронско потпишување на биометриските патни исправи(Document Signer).

Давател на доверливата услуга за CSCA-MK е Министерството за внатрешни работи на РСМи се издаваат сертификати за електронски потписи на биометриските патни исправииздадени од Република Северна Македонија.

Контакт информации за  CSCA-МК

Официјална интернет страна на македонскиот CSCA e: http://mvr.gov.mk/csca

Префериран начин за комуникација со CSCA-MK е преку е-пошта на адреса csca-mk@moi.gov.mk

Поштенска адреса за контакт:

Министерство за внатрешни работи на РСМ

Димче Мирчев бр.9

1000 Скопје, РСМ

Информации за јавнитe клучeви на CSCA-MK

CSCA-МК користи парови на клучевиза да се издаде сертификатот Document signer за електронско потпишување на податоците во патните исправи.

Карактеристично име на CSCA-MK (Distinguished name) е:

C = MK, O = GOV, OU = MOI, CN = CSCA MKD

Сертификатите за јавните клучеви на CSCA-MKсе енкодирани во DER формат и се достапни за симнување како ZIP архиви.

  

CSCA сертификатиза електронско потпишување

 

CSCA_MKD_1/2020 self-signed

SubjectKeyIdentifier

6c:32:20:e4:31:7b:ce:da:a2:6a:ee:d2:3e:4c:3c:4c:c7:d5:f6:29

Issuer

CSCA MKD

Subject

CSCA MKD

Valid from

23.12.2020 to 22.03.2036

Signature algorithm

RSASSA-PSS

Key length

4096 bits

SHA256

DB:87:4E:B0:9F:0A:85:23:64:53:BD:78:6F:B1:65:7A:0C:9B:3E:D8:2F:41:C9:F6:92:5A:35:8B:99:43:0F:C6

SHA1

AE:5F:14:31:6B:AA:A4:61:29:A9:F5:1F:69:F0:2B:20:D0:BA:50:02   

 

 

MK_CSCA_Macedonia-CSCA_MKD_Link

SubjectKeyIdentifier

6c:32:20:e4:31:7b:ce:da:a2:6a:ee:d2:3e:4c:3c:4c:c7:d5:f6:29

Issuer

CSCA Macedonia

Subject

CSCA MKD

Valid from

23.12.2020 to 14.06.2032

Signature algorithm

RSASSA-PSS

Key length

4096 bits

SHA256

EE:76:07:88:35:BE:C1:61:5F:BD:83:B9:18:61:7E:A6:A6:2E:F7:46:A1:66:BA:3F:BB:3A:2F:B8:9E:61:3B:4B

SHA1

05:86:53:D6:0A:70:31:AF:8D:EA:4C:E7:52:4C:E0:0C:5A:B1:A4:89  

 

 

MK_CSCA_Macedonia_3

SubjectKeyIdentifier

9e:b4:d9:b0:20:7a:9e:29:f0:0d:1d:3b:42:d5:9d:c6:a9:79:91:0c

Issuer

CSCA Macedonia

Subject

CSCA Macedonia

Valid from

14.03.2017 to 14.06.2032

Signature algorithm

sha256RSA

Key length

3072 bits

SHA256

FA:F3:98:0E:69:CF:FF:26:73:A2:7D:02:76:B4:72:C3:62:47:97:E1:1B:D9:5F:A3:66:F6:AC:3E:2E:3D:14:77

SHA1

A7:30:EC:AB:1D:D3:9A:11:53:FC:F2:31:47:58:D5:EA:68:FB:BF:1B  

 

 

MK_CSCA_Macedonia_2

SubjectKeyIdentifier

e5:68:fa:77:45:de:3b:d1:33:68:a7:a6:c7:02:1a:7b:7c:08:2a:94

Issuer

CSCA Macedonia

Subject

CSCA Macedonia

Valid from

19.03.2012 to 19.06.2027

Signature algorithm

sha256RSA

Key length

3072 bits

SHA256

60:55:BC:FB:63:0D:30:D1:41:19:4D:9F:F5:76:0D:30:FD:FC:8B:00:02:BE:BE:3A:FE:50:CF:BA:27:DE:AD:3A

SHA1

93:6C:A1:97:C8:F9:BB:07:1B:3C:3A:AD:C2:25:40:3C:DB:DC:58:3E

 

 

MK_CSCA_Macedonia_1

SubjectKeyIdentifier

95:46:fb:00:73:32:7b:e9:51:e8:0c:4f:d0:6f:6d:3d:4e:66:8d:7b

Issuer

CSCA Macedonia

Subject

CSCA Macedonia

Valid from

28.03.2007 to 28.06.2022

Signature algorithm

sha256RSA

Key length

3072 bits

SHA256

3A:E0:00:0F:AC:8C:6C:03:5C:9A:21:48:22:B0:43:17:85:4D:92:F8:A7:AB:23:48:AD:F6:DA:A6:AC:FA:ED:15

SHA1

00:36:71:57:B2:AC:9A:5F:48:29:64:45:B6:82:96:25:12:B7:AD:DC

 

Податоци за отповикани сертификати / Certificate Revocation List (CRL)

Листата за отповикани сертификати на CSCA-MK (Certificate Revocation List)

Преземи листа