ЗБИРНА АНАЛИЗА ЗА ВКУПНИОТ КРИМИНАЛИТЕТ ПО ОБЛАСТИ И СЕКТОРИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 2010 ДО 2017 ГОДИНА И СПОРЕДБЕНО ЗА 2017 И 2018 ГОДИНА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА.

Поврзани вести