Покарактеристични кривични дела од областа на економскиот криминал во периодот 2001-2010 година

 

 

Во областа на економскиот криминал, најзастапено е кривичното дело "злоупотреба на службената положба и овластување", кое во најголем број е регистрирано во 2003 година. За одбележување е и дека од 2008 година се зголемува бројот на откриени дела од компјутерски криминал и измамите при добивање кредит.

  2001   2002   2003   2004   2005  
  РЕГ. КР. Д ПР. КР. Д. РЕГ. КР. Д ПР. КР. Д. РЕГ. КР. Д ПР. КР. Д. РЕГ. КР. Д ПР. КР. Д. РЕГ. КР. Д ПР. КР. Д.
ЗЛОУПОТРЕБА НА СЛУЖБЕНАТА ПОЛОЖБА И ОВЛАСТУВАЊЕ ЧЛ.353 168 200 178 221 854 1130 504 631 275 346
ДАНОЧНО ЗАТАЈУВАЊЕ ЧЛ.279 111 125 84 91 109 134 96 125 114 178
ОШТЕТУВАЊЕ И НЕОВЛАСТЕНО НАВЛЕГУВАЊЕ ВО КОМПЈУТЕРСКИ СИСТЕМ ЧЛ.251 - - 2 2 1 3 7 7 2 1
ИЗМАМА ПРИ ДОБИВАЊЕ КРЕДИТ ИЛИ ДРУГА ПОГОДНОСТ ЧЛ.249 3 3 2 3 3 3 1 1 28 31

 

  2006   2007   2008   2009   2010  
  РЕГ. КР. Д ПР. КР. Д. РЕГ. КР. Д ПР. КР. Д. РЕГ. КР. Д ПР. КР. Д. РЕГ. КР. Д ПР. КР. Д. РЕГ. КР. Д ПР. КР. Д.
ЗЛОУПОТРЕБА НА СЛУЖБЕНАТА ПОЛОЖБА И ОВЛАСТУВАЊЕ ЧЛ.353 291 360 477 742 367 567 290 466 246 432
ДАНОЧНО ЗАТАЈУВАЊЕ ЧЛ.279 35 68 40 65 67 107 54 89 50 107
ОШТЕТУВАЊЕ И НЕОВЛАСТЕНО НАВЛЕГУВАЊЕ ВО КОМПЈУТЕРСКИ СИСТЕМ ЧЛ.251 2 4 7 11 20 30 63 73 36 43
ИЗМАМА ПРИ ДОБИВАЊЕ КРЕДИТ ИЛИ ДРУГА ПОГОДНОСТ ЧЛ.249 10 10 25 39 88 168 67 136 74 121                     
                     
                     
                     
                     
                     

Поврзани вести