НЕДОЗВОЛЕНАТА ТРГОВИЈА СО ДРОГА ВО Р МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ 2001 - 2010 ГОДИНА

 

ДРОГА И ОРУЖЈЕ

НЕДОЗВОЛЕНАТА ТРГОВИЈА СО ДРОГА ВО Р МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ 2001 - 2010 ГОДИНА

  2001   2002   2003   2004   2005  
  РЕГ. КР. Д. ПРИЈ. Стор. РЕГ. КР. Д. ПРИЈ. Стор. РЕГ. КР. Д. ПРИЈ. Стор. РЕГ. КР. Д. ПРИЈ. Стор. РЕГ. КР. Д. ПРИЈ. Стор.
НЕОВЛАСТЕНО ПРОИЗВОДСТВО И ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НАРКОТИЧНИ ДРОГИ,ПСИХОТРОПНИ СУПСТАНЦИИ И ПРЕКУРСОРИ ЧЛ.215 287 400 216 307 306 412 298 407 292 335
ОВОЗМОЖУВАЊЕ НА УПОТРЕБА НАРКОТИЧНИ ДРОГИ И ПСИХОТРОПНИ СУПСТАНЦИИ ЧЛ.216 61 70 66 71 100 105 78 90 98 105
ВКУПНО 348 470 282 378 406 517 376 497 390 440

 

  2006   2007   2008   2009   2010  
  РЕГ. КР. Д. ПРИЈ. Стор. РЕГ. КР. Д. ПРИЈ. Стор. РЕГ. КР. Д. ПРИЈ. Стор. РЕГ. КР. Д. ПРИЈ. Стор. РЕГ. КР. Д. ПРИЈ. Стор.
НЕОВЛАСТЕНО ПРОИЗВОДСТВО И ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НАРКОТИЧНИ ДРОГИ,ПСИХОТРОПНИ СУПСТАНЦИИ И ПРЕКУРСОРИ ЧЛ.215 261 341 368 426 348 423 439 525 494 616
ОВОЗМОЖУВАЊЕ НА УПОТРЕБА НАРКОТИЧНИ ДРОГИ И ПСИХОТРОПНИ СУПСТАНЦИИ ЧЛ.216 54 58 86 91 67 76 112 136 84 97
ВКУПНО 315 399 454 517 415 499 551 661 578 713

 

ЗАПЛЕНЕТИ КОЛИЧИНИ НА ДРОГА

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
марихуана во грамови 99.115,21 29.234,38 180.681,46 570.748,25 203.174,00 408.187,00 231.161,00 133.454,15 700.805,21 459.768,86
хероин во грамови 110.882,48 28.572,22 66.145,14 141.719,20 69.340,00 151.859,00 63.299,00 60.578,76 213.763,00 37.083,94
кокаин вограмови 5.860,10 342 6.502,37 177,25 10.967,45 547 486.742,74 2.292,69 65,46 2.005,44
екстази во таблети 45 18.341 9.649 164 2.857 1.327 4.548 449 2.636 459
амфетамин во таблети 0 0 0 0 0 0 99 1 96 11.155
метаамфетамин во таблети 0 0 0 0 0 0 0 0 2.263 791НЕДОЗВОЛЕНАТА ТРГОВИЈА СО ОРУЖЈЕ ВО Р МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ 2001 - 2010 ГОДИНА

  2001   2002   2003   2004   2005  
  РЕГ. КР. Д. ПРИЈ. Стор. РЕГ. КР. Д. ПРИЈ. Стор. РЕГ. КР. Д. ПРИЈ. Стор. РЕГ. КР. Д. ПРИЈ. Стор. РЕГ. КР. Д. ПРИЈ. Стор.
ИЗРАБОТУВАЊЕ И НАБАВУВАЊЕ ОРУЖЈЕ И СРЕДСТВА НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА КРИВИЧНО ДЕЛО ЧЛ.395 - - - - - - - - 7 7
НЕДОЗВОЛЕНО ИЗРАБОТУВАЊЕ,ДРЖЕЊЕ И ТРГОВИЈА СО ОРУЖЈЕ ИЛИ РАСПРСКУВАЧКИ МАТЕРИИ ЧЛ.396 138 172 153 215 213 238 214 235 355 395
ВКУПНО 138 172 153 215 213 238 214 235 362 402

 

  2006   2007   2008   2009   2010  
  РЕГ. КР. Д. ПРИЈ. Стор. РЕГ. КР. Д. ПРИЈ. Стор. РЕГ. КР. Д. ПРИЈ. Стор. РЕГ. КР. Д. ПРИЈ. Стор. РЕГ. КР. Д. ПРИЈ. Стор.
ИЗРАБОТУВАЊЕ И НАБАВУВАЊЕ ОРУЖЈЕ И СРЕДСТВА НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА КРИВИЧНО ДЕЛО ЧЛ.395 2 2 - - 2 2 1 1 - -
НЕДОЗВОЛЕНО ИЗРАБОТУВАЊЕ,ДРЖЕЊЕ И ТРГОВИЈА СО ОРУЖЈЕ ИЛИ РАСПРСКУВАЧКИ МАТЕРИИ ЧЛ.396 250 279 240 286 248 288 237 270 199 233
ВКУПНО 138 281 240 286 250 290 238 271 199 223

 

ЗАПЛЕНЕТИ КОЛИЧИНИ НА ДРОГА

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
марихуана во грамови 99.115,21 29.234,38 180.681,46 570.748,25 203.174,00 408.187,00 231.161,00 133.454,15 700.805,21 459.768,86
хероин во грамови 110.882,48 28.572,22 66.145,14 141.719,20 69.340,00 151.859,00 63.299,00 60.578,76 213.763,00 37.083,94
кокаин вограмови 5.860,10 342 6.502,37 177,25 10.967,45 547 486.742,74 2.292,69 65,46 2.005,44
екстази во таблети 45 18.341 9.649 164 2.857 1.327 4.548 449 2.636 459
амфетамин во таблети 0 0 0 0 0 0 99 1 96 11.155
метаамфетамин во таблети 0 0 0 0 0 0 0 0 2.263 791НЕДОЗВОЛЕНАТА ТРГОВИЈА СО ОРУЖЈЕ ВО Р МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ 2001 - 2010 ГОДИНА

  2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010  
  РЕГ. КР. Д. ПРИЈ. Стор. РЕГ. КР. Д. ПРИЈ. Стор. РЕГ. КР. Д. ПРИЈ. Стор. РЕГ. КР. Д. ПРИЈ. Стор. РЕГ. КР. Д. ПРИЈ. Стор. РЕГ. КР. Д. ПРИЈ. Стор. РЕГ. КР. Д. ПРИЈ. Стор. РЕГ. КР. Д. ПРИЈ. Стор. РЕГ. КР. Д. ПРИЈ. Стор. РЕГ. КР. Д. ПРИЈ. Стор.
ИЗРАБОТУВАЊЕ И НАБАВУВАЊЕ ОРУЖЈЕ И СРЕДСТВА НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА КРИВИЧНО ДЕЛО ЧЛ.395 - - - - - - - - 7 7 2 2 - - 2 2 1 1 - -
НЕДОЗВОЛЕНО ИЗРАБОТУВАЊЕ,ДРЖЕЊЕ И ТРГОВИЈА СО ОРУЖЈЕ ИЛИ РАСПРСКУВАЧКИ МАТЕРИИ ЧЛ.396 138 172 153 215 213 238 214 235 355 395 250 279 240 286 248 288 237 270 199 233
ВКУПНО 138 172 153 215 213 238 214 235 362 402 252 281 240 286 250 290 238 271 199 223

 

ЗАПЛЕНЕТИ КОЛИЧИНИ НА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
пиштоли и револвери 242 127 134 137 165 141 139 163 152 123
пушки 98 48 42 31 71 48 82 62 105 93
останато оружје 555 125 185 58 228 457 1.291 132 23 1.063
муниција 20.408 5.151 20.396 3.061 21.336 7.724 42.803 9.873 13.252 17.918
експлозив во килограми 27.095 0 84.144 20.460 0 11.351 217 парчиња експлозивно полнење 14.600 и 72 парчиња ТНТ експлозив 0.903 0.357 104.000

Поврзани вести