1. (кат. А,A1,Б)
Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Задолжително запирање
2. Забрана за сообраќај во двете насоки
3. Пат со еднонасочен сообраќај
4. Крстосување со пат со првенство на минување
5. Сообраќај во две насоки
6. Првенство на минување за возила од спротивна насока
8 поени
2. (кат. А,A1,Б)
Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Обележан пешачки премин
2. Забрана за сообраќај во двете насоки
3. Пат со првенство на минување
4. Работи на патот
5. Сообраќај во една насока
6. Забрана за сообраќај во една насока
8 поени
3. (кат. А,A1,Б)
Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Крстосување на патишта со иста важност
2. Крстосување со спореден пат под прав агол
3. Првенство на минување во однос на возилата од спротивна насока
4. Задолжителна насока
5. Пат со еднонасочен сообраќај
6. Првенство на минување за возила од спротивна насока
8 поени
4. (кат. А,A1,Б)
Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Забрана за престигнување на сите возила на моторен погон
2. Забрана за престигнување на сите возила на моторен погон,освен на мотоцикли без приколка и мопеди
3. Најмала дозволена брзина
4. Деца на патот
5. Патека за пешаци
6. Подрачје на смирен сообраќај
8 поени
5. (кат. А,A1,Б)
Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Вкрстосување со кружен тек на сообраќајот
2. Забрана на сообраќајот за возила чија вкупна широчина ја преминува определената широчина
3. Најмала дозволена широчина
4. Проширување за принудно запирање на возила
5. Брзина што се препорачува
6. Кружен тек на сообраќајот
8 поени
6. (кат. А,A1,Б)
Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Завршеток на автопат
2. Премин на пат преку железничка пруга со браници или полубраници
3. Премин на патот преку железничка пруга без браници или полубраници
4. Автопат
5. Патека за пешаци
6. Забрана за запирање и паркирање
8 поени
7. (кат. А,A1,Б)
Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Зимска опрема –синџири за снег
2. Забрана за свртување налево
3. Пат со еднонасочен сообраќај
4. Слеп пат
5. Забрана за свртување надесно
6. Андреин крст
8 поени
8. (кат. А,A1,Б)
Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Забрана за запирање и паркирање
2. Спојување со спореден пат под прав агол од десна страна
3. Задолжително обиколување од десната страна
4. Деца на патот
5. Патека за пешаци
6. Забрана за паркирање
8 поени
9. (кат. А,A1,Б)
Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Станица за прва помош
2. Болница
3. Забрана на сообраќајот за сите возила на моторен погон
4. Опасност од мраз
5. Задолжителна насока
6. Дозволени насоки
8 поени
10. (кат. А,A1,Б)
Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Ограничување на брзината
2. Одвоена патека за велосипедисти и пешаци
3. Завршување на патот со првенство на минување
4. Најмала дозволена брзина
5. Нерамен коловоз-издаденост на патот
6. Пат со првенство на минување
8 поени
11. (кат. А,A1,Б)
Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Сообраќајна лента за возила на јавен превоз на патници
2. Престанок на забраната за давање звучни знаци
3. Забрана за давање звучни знаци
4. Дозволени насоки
5. Задолжителна насока
6. Сообраќај во две насоки
8 поени
12. (кат. А,A1,Б)
Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Пат резервиран за сообраќај на моторни возила
2. Автопат
3. Забрана на сообраќајот за возила што превезуваат експлозив или некои запалливи материи
4. Забрана за полукружно свртување
5. Тунел(галерија)
6. Задолжителна насока
8 поени
13. (кат. А,A1,Б)
Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Премин на пат преку железничка пруга со браници или полубраници
2. Приближување кон премин на патот преку железничка пруга со браници или полубраници
3. Најмало растојание мeѓу возилата
4. Затворање на сообраќајната лента
5. Задолжителни насоки
6. Дозволено обиколување
8 поени
14. (кат. А,A1,Б)
Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Назив на населено место
2. Патека за велосипедисти и пешаци
3. Патен објект
4. Двојна кривина или повеќе кривини едноподруго од кои првата е надесно
5. Патека за пешаци
6. Забрана на сообраќајот за пешаци
8 поени
15. (кат. А,A1,Б)
Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Забрана за престигнување за товарни моторни возила
2. Кружен тек на сообраќајот
3. Лизгав коловоз
4. Неутврдена банкина
5. Патоказ за аеродром
6. Патоказ
8 поени
16. (кат. А,A1,Б)
Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Забрана на сообраќајот за возила чија вкупна висина ја преминува определената висина
2. Стеснување на патот од десна страна
3. Патека за пешаци
4. Престројување на возила со назив на населени места
5. Стеснување на патот од лева страна
6. Престројување на возила
8 поени
17. (кат. А,A1,Б)
Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Животни на патот
2. Дивеч на патот
3. Предзнак за обиколување
4. Патека за коњаници
5. Забрана за минување без запирање –царина
6. Дозволено обиколување
8 поени
18. (кат. А,A1,Б)
Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Најмала дозволена брзина
2. Брзина што се препорачува
3. Нерамен коловоз- вдлабнатини на патот
4. Нерамен коловоз-издаденост на патот
5. Забрана на сообраќајот за возила чија вкупна маса ја преминува определената маса
6. Ограничување на брзината
8 поени
19. (кат. А,A1,Б)
Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Забрана на сообраќај за товарни моторни возила
2. Зона во која е ограничена брзината
3. Спојување со спореден пат под прав агол од десна страна
4. Забрана на сообраќај за сите возила на моторен погон што влечат приклучно возило
5. Спојување со спореден пат под прав агол од лева страна
6. Дозволени насоки
8 поени
20. (кат. А,A1,Б)
Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Задолжителна насока
2. Сообраќајна лента за возила на јавен превоз на патници
3. Забрана на сообраќојот за пешаци
4. Забрана на сообраќајот за возила што превезуваат опасни материи
5. Пешаци на патот
6. Стојалиште за автобус
8 поени
21. (кат. А,A1,Б)
Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Задолжителна насока
2. Забрана за запирање и паркирање
3. Нерамен коловоз - издадености на патот
4. Забрана за паркирање
5. Кружен тек на сообраќајот
6. Станица за прва помош
8 поени
22. (кат. А,A1,Б)
Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Задолжителна насока
2. Пат со првенство на минување
3. Задолжително запирање и паркирање
4. Работи на патот
5. Пешаци на патот
6. Задолжително запирање
8 поени
23. (кат. А,A1,Б)
Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Забрана на сообраќајот за возила чија вкупна висина ја преминува определената висина
2. Патека за пешаци
3. Забрана на сообраќојот за пешаци
4. Забрана на сообраќајот за возила чија вкупна широчина ја преминува определената широчина
5. Деца на патот
6. Обележан пешачки премин
8 поени
24. (кат. А,A1,Б)
Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Дозволени насоки
2. Спојување со спореден пат под прав агол од лева страна
3. Задолжително обиколување од левата страна
4. Подрачје на смирен сообраќај
5. Пешаци на патот
6. Забрана за свртување налево
8 поени
25. (кат. А,A1,Б)
Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Задолжителна насока
2. Крстосување со спореден пат под прав агол
3. Крстосување на патишта со иста важност
4. Забрана за сообраќај во една насока
5. Првенство на минување во однос на возилата од спротивна насока
6. Забрана за сообраќај во двете насоки
8 поени
26. (кат. А,A1,Б)
Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува:
Место каде паркирањето е наменето за сите возила
Место на кое паркирањето е наменето само за инвалидизирани лица
Место на кое паркирањето е временски ограничено
2 поени
27. (кат. А,A1,Б)
Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува:
Должина на опасната надолнина
Должина од поставениот сообраќаен знак и местото каде започнува опасната нагорнина
Оддалеченост од поставениот сообраќаен знак и местото каде започнува опасната надолнина
2 поени
28. (кат. А,A1,Б)
Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува:
Должина на патот со првенство на минување
Оддалеченост од знакот до раскрсницата на која возачот дава предност на сите возила што се движат на патот на кој тој наидува
Место на кое започнува патот со првенство на минување
2 поени
29. (кат. А,A1,Б)
Косите линии поставени под сообраќајниот знак означуваат:
Оддалеченост од 80 метри од преминот на пат преку железничка пруга со браници или полубраници
Оддалеченост од 160 метри од преминот на пат преку железничка пруга со браници или полубраници
Оддалеченост од 240 метри од преминот на пат преку железничка пруга со браници или полубраници
2 поени
30. (кат. А,A1,Б)
Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува:
Место каде сообраќајот се одвива во насока на прикажаните стрелки
Оддалеченост од место каде започнуваат работите на патот
Должина на дел од патот на кој што се изведувааат работи на патот
2 поени
31. (кат. А,A1,Б)
Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува:
Време во кое е забрането запирањето
Време во кое е забрането запирање и паркирање на страната од патот каде е поставен сообраќајниот знак
Време во кое е дозволено паркирање на страната од патот каде е поставен сообраќајниот знак
2 поени
32. (кат. А,A1,Б)
Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува:
Должина на дел од патот на кој важи забраната за престигнување
Должина на дел од патот на кој престигнувањето е дозволено
Оддалеченост од местото каде започнува забраната за престигнување
2 поени
33. (кат. А,A1,Б)
Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува:
Завршеток на патот со првенство на минување
Се движиме на патот со првенство на минување ако свртуваме надесно
Остануваме на пат со првенство на минување ако свртуваме налево
2 поени
34. (кат. А,A1,Б)
Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува:
Насока во која мора да се движат товарните моторни возила
Забрана за свртување налево само за товарни моторни возила
Забрана за полукружно свртување за товарни моторни возила
2 поени
35. (кат. А,A1,Б)
Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува:
Место каде повремено има врнежи од снег
Почеток на дел од патот на кој постои опасност од мраз
Почеток на дел од патот на кој постои опасност од појава на дожд
2 поени
36. (кат. А,A1,Б)
Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува:
Положба при паркирање на возилото на коловоз
Место на кое паркирањето не е дозволено
Место на кое паркирањето е временски ограничено
2 поени
37. (кат. А,A1,Б)
Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува:
Забранета насока за сообраќај на патнички автомобили
Задолжителна насока за товарни моторни возила
Задолжителна насока во која треба да се движат патничките автомобили
2 поени
38. (кат. А,A1,Б)
Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува:
Место на кое има вдлабнатини на патот
Место на патот каде што се наоѓа опрема за смирување на сообраќајот (издадености)
Место на кое има организиран превоз на деца
2 поени
39. (кат. А,A1,Б)
Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува:
Пат на кој патничките автомобили не смеат да се движат со брзина помала од 50 км/час
Пат, односно дел од патот на кој патничките автомобили не смеат да се движат со брзина поголема од 50 км/час
Растојание од најмалку 50 метри помеѓу патничките автомобили
2 поени
40. (кат. А,A1,Б)
Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува:
Место на кое паркирањето е временски ограничено
Место на кое паркирањето не е дозволено
Положба при паркирање на возилото
2 поени
41. (кат. А,A1,Б)
Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува:
Задолжителна употреба на очила за сонце
Близина на дел од патот на кој можат да се појават слепи лица
Место на дел од патот каде видливоста е намалена
2 поени
42. (кат. А,A1,Б)
Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува:
Близина на место на патот каде што се наоѓа опрема за смирување на сообраќајот (издадености)
Место на патот каде има вдлабнатини
Близина на место на патот каде има неутврдена банкина
2 поени
43. (кат. А,A1,Б)
Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува:
Дел од патот каде е забрането движење на постари лица
Близина на дел од патот каде можат да се појават постари и изнемоштени лица
Патека каде задолжително треба да се движат постари лица
2 поени
44. (кат. А,A1,Б)
Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува:
Време во кое е дозволен сообраќај на возилата во една насока
Време во кое важи забраната за запирање и паркирање
Време во кое важи забраната за паркирање
2 поени
45. (кат. А,A1,Б)
Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува:
Должина од 500 метри на дел од патот на кој има одронето камења
Должина од 500 метри на дел од патот на кој постои опасност од прскање на камења
Оддалеченост од 500 метри од знакот до местото каде постои опасност од одрон на камења или камења што се наоѓаат на патот
2 поени
46. (кат. А,A1,Б)
Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува:
Задолжителна употреба на синџири за снег на погонските тркала на возилото во должина од 1000 метри од местото на поставениот знак
Оддалеченост од 1000 метри од знакот до местото на патот на кој постои опасност од појава на снег
Задолжителна употреба на синџири за снег по целата должина на патот
2 поени
47. (кат. А,A1,Б)
Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува:
Оддалеченост од 500 метри од знакот до местото каде започнува одвивање на сообраќајот во двете насоки
Сообраќај во две насоки на дел од патот во должина од 500 метри
Должина од 500 метри на патот на кој сообраќајот се одвива во една насока
2 поени
48. (кат. А,A1,Б)
Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува:
Должина од 500 метри на дел од патот на кој важи забраната за престигнување за товарни моторни возила
Должина од 500 метри на дел од патот на кој престигнувањето на моторните возила е дозволено
Оддалеченост од 500 метри од местото каде започнува забраната за престигнување на товарни моторни возила
2 поени
49. (кат. А,A1,Б)
Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува:
Место каде забраната за запирање се однесува на станарите за објектот каде е поставен знакот
Место каде забраната за запирање и паркирање се однесува за станарите на објектот каде е поставен знакот
Забраната за запирање и паркирање не се однесува за станарите на објектот каде е поставен сообраќајниот знак
2 поени
50. (кат. А,A1,Б)
Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува:
Вдлабнатина на дел од патот на оддалеченост од 500 метри од поставениот сообраќаен знак
Вдлабнатина на дел од патот во должина од 500 метри
Издаденост на дел од патот на оддалеченост од 500 метри од поставениот сообраќаен знак
2 поени
51. (кат. А,A1,Б)
Кој сообраќаен знак припаѓа на групата знаци за опасност:
2 поени