1. (kat. А,A1,B)
Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:

1. Ndalim i obliguar
2. Ndalim komunikacioni në të dyja kahet
3. Rrugë me komunikacion një kahesh
4. Kryqëzim me rrugë me përparësi kalimi
5. Komunikacion në dy kahe
6. Përparësi kalimi për mjetet nga kahja e kundërt
8 pika
2. (kat. А,A1,B)
Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:

1. Vendkalim i shënuar për këmbësorë
2. Ndalim komunikacioni në të dyja kahet
3. Rrugë me përparësi kalimi
4. Punime në rrugë
5. Rrugë me komunikacion në një kahe
6. Ndalim komunikacioni në një kahe
8 pika
3. (kat. А,A1,B)
Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:

1. Kryqëzim i rrugëve me rëndësi të njëjtë
2. Kryqëzim me rrugë dytësore nën kënd të drejtë
3. Përparësi kalimi në raport me automjetet nga kahja e kundërt
4. Kahe e detyruar
5. Rrugë me komunikacion në një kahe
6. Përparësi kalimi për mjetet nga kahja e kundërt
8 pika
4. (kat. А,A1,B)
Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:

1. Ndalim parakalimi i të gjitha mjeteve me veprim motorik
2. Ndalim parakalimi i të gjitha mjeteve me veprim motorik, përveç motoçikletave pa rimorkio dhe mopedëve
3. Shpejtësia më e vogël e lejuar
4. Fëmijë në rrugë
5. Shteg për këmbësorë
6. Zonë e komunikacionit të qetë
8 pika
5. (kat. А,A1,B)
Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:

1. Kryqëzim me rrjedhë rrethore të komunikacionit
2. Ndalim komunikacioni për mjetet gjerësia e përgjithshme e të cilave e kalon gjerësinë e caktuar
3. Gjerësia më e vogël e lejuar
4. Zgjerim për ndalje të detyrueshme të automjeteve
5. Shpejtësia e rekomanduar
6. Rrjedhë rrethore e komunikacionit
8 pika
6. (kat. А,A1,B)
Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:

1. Mbarimi i autostradës
2. Kalim i rrugës përtej hekurudhës me mbrojtës ose gjysmëmbrojtës
3. Kalim i rrugës përtej hekurudhës pa mbrojtës ose gjysmëmbrojtës
4. Autostradë
5. Shteg për këmbësorë
6. Ndalim i ndaljes dhe i parkimit
8 pika
7. (kat. А,A1,B)
Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:

1. Pajisje dimërore (zinxhirë për dëborë)
2. Ndalim kthimi majtas
3. Rrugë me komunikacion në një kahje
4. Rrugë pa dalje
5. Ndalim kthimi djathtas
6. Kryqi i Andreit
8 pika
8. (kat. А,A1,B)
Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:

1. Ndalim i ndaljes dhe i parkimit
2. Lidhje me rrugë dytësore nën kënd të drejtë nga ana e djathtë
3. Anashkalim i detyruar nga ana e djathtë
4. Fëmijë në rrugë
5. Shteg për këmbësorë
6. Ndalim i parkimit
8 pika
9. (kat. А,A1,B)
Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:

1. Stacioni për ndihmë të parë
2. Spital
3. Ndalim komunikacioni për të gjitha mjetet me veprim motorike
4. Rrezik nga akulli (ngricë)
5. Kahe e detyruar
6. Kahe të lejuara
8 pika
10. (kat. А,A1,B)
Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:

1. Kufizimi i shpejtësisë
2. Shteg i ndarë për biçiklistë dhe këmbësorë
3. Mbarim i rrugës me përparësi kalimi
4. Shpejtësia më e vogël e lejuar
5. Rrugë jo e rrafshët
6. Rrugë me përparësi kalimi
8 pika
11. (kat. А,A1,B)
Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:

1. Korsi e posaçme për transport publik të udhëtarëve
2. Përfundim i ndalesës së përdorimit të sinjaleve të zëshme
3. Ndalim i dhënies së shenjave të zëshme
4. Kahe të lejuara
5. Kahe e detyruar
6. Komunikacion në dy kahe
8 pika
12. (kat. А,A1,B)
Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:

1. Rrugë e rezervuar për qarkullim të automjeteve motorike
2. Autostradë
3. Ndalesë komunikacioni për mjetet që transportojnë eksploziv ose disa materie ndezëse
4. Ndalim kthimi gjysmë rrethor
5. Tunel (galeri)
6. Kahe e detyruar
8 pika
13. (kat. А,A1,B)
Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:

1. Kalim i rrugës nëpër hekurudhë me mbrojtëse ose gjysmëmbrojtëse
2. Afrim te kalimi i rrugës përtej hekurudhës me mbrojtëse ose gjysmëmbrojtëse
3. Distanca më e vogël ndërmjet automjeteve
4. Mbyllja e korsisë së komunikacionit
5. Kahe të detyruara
6. Kahe të lejuara
8 pika
14. (kat. А,A1,B)
Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:

1. Emri i i vendbanimit
2. Shteg për biçiklist dhe këmbësorë
3. Objekt rrugor
4. Kthesë e dyfishtë ose më shumë kthesa njëra pas tjetrës prej të cilave e para në të djathtë
5. Shteg për këmbësorë
6. Ndalesë komunikacioni për këmbësorë
8 pika
15. (kat. А,A1,B)
Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:

1. Ndalim parakalimi për automjetet ngarkuese të mallrave
2. Rrjedhë rrethore e komunikacionit
3. Rrugë e rrëshqitshme
4. Bankinë e pacaktuar
5. Udhëtregues për aeroport
6. Udhëtregues
8 pika
16. (kat. А,A1,B)
Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:

1. Ndalim komunikacioni për mjetet lartësia e përgjithshme e të cilave e kalon lartësinë e caktuar
2. Ngushtim i rrugës nga ana e djathtë
3. Shteg për këmbësorë
4. Rreshtim i automjeteve sipas vendbanimeve të emërtuara
5. Ngushtim i rrugës nga ana e majtë
6. Rreshtim i automjeteve
8 pika
17. (kat. А,A1,B)
Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:

1. Kafshë në rrugë
2. Egërsira në rrugë
3. Parashenjë për anashkalim (qarkim)
4. Shteg për kuaj
5. Ndalim kalimi pa u ndalur – doganë
6. Anashkalim i lejuar
8 pika
18. (kat. А,A1,B)
Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:

1. Shpejtësia më e vogël e lejuar
2. Shpejtësi që rekomandohet
3. Rrugë jo e rrafshët –gropa në rrugë
4. Rrugë jo e rrafshët – gunga në rrugë
5. Ndalesë komunikacioni për automjetet, masa e përgjithshme e të cilave e tejkalon masën e caktuar
6. Kufizim i shpejtësisë
8 pika
19. (kat. А,A1,B)
Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:

1. Ndalesë komunikacioni për automjetet ngarkuese të mallrave
2. Zonë në të cilën shpejtësia është e kufizuar
3. Lidhje me rrugë dytësore nën kënd të drejtë nga ana e djathtë
4. Ndalim komunikacioni për të gjitha automjetet me veprim motorik, që tërheqin mjet bashkëngjitës
5. Lidhje me rrugë dytësore nën kënd të drejtë nga ana e majtë
6. Kahe të lejuara
8 pika
20. (kat. А,A1,B)
Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:

1. Kahe e detyruar
2. Korsi për automjete të transportit publik të udhëtarëve
3. Ndalim komunikacioni për këmbësorë
4. Ndalim komunikacioni për automjete që bartin materie të rrezikshme
5. Këmbësorë në rrugë
6. Vendqëndrim për autobus
8 pika
21. (kat. А,A1,B)
Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:

1. Kahe e detyruar
2. Ndalesë për ndalim dhe parkim
3. Rrugë jo e rrafshët – gunga në rrugë
4. Ndalesë për parkim
5. Rrjedhë rrethore e komunikacionit
6. Stacion për ndihmë të parë
8 pika
22. (kat. А,A1,B)
Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:

1. Kahe e detyruar
2. Rrugë me përparësi kalimi
3. Ndalim dhe parkim i detyrueshëm
4. Punë në rrugë
5. Këmbësorë në rrugë
6. Ndalim i detyruar
8 pika
23. (kat. А,A1,B)
Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:

1. Ndalim komunikacioni për mjetet lartësia e përgjithshme e të cilave e kalon lartësinë e përcaktuar
2. Shteg për këmbësorë
3. Ndalim komunikacioni për këmbësorë
4. Ndalim komunikacioni për mjetet gjerësia e përgjithshme e të cilave e kalon gjerësinë e përcaktuar
5. Fëmijë në rrugë
6. Vendkalim i shënuar për këmbësorë
8 pika
24. (kat. А,A1,B)
Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:

1. Kahe të lejuara
2. Lidhje me rrugë dytësore nën kënd të drejtë nga ana e majtë
3. Anashkalim i detyruar nga ana e majtë
4. Zonë e komunikacionit të qetë
5. Këmbësorë në rrugë
6. Ndalim kthimi në të majtë
8 pika
25. (kat. А,A1,B)
Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:

1. Kahe e detyruar
2. Kryqëzim me rrugë dytësore në kënd të drejtë
3. Kryqëzimi i rrugëve me vlerë të njëjtë
4. Ndalim komunikacioni në një kahe
5. Përparësi kalimi në raport me automjetet nga kahja e kundërt
6. Ndalim komunikacioni në dy kahe
8 pika
26. (kat. А,A1,B)
Tabela plotësuese e vendosur nën shenjën e komunikacionit tregon:
Vend ku parkimi është i dedikuar për të gjithë mjetet
Vend ku parkimi është i dedikuar vetëm për persona me aftësi të kufizuar
Vend ku parkimi është me kohë të kufizuar
2 pika
27. (kat. А,A1,B)
Tabela plotësuese e vendosur nën shenjën e komunikacionit tregon:
Gjatësia e teposhtëzës së rrezikshme
Gjatësia e vendosjes së shenjës së komunikacionit dhe vendi ku fillon përpjetëza e rrezikshme
Largësia nga vendosja e shenjës së komunikacionit dhe vendi ku fillon teposhtëzja e rrezikshme
2 pika
28. (kat. А,A1,B)
Tabela plotësuese e vendosur nën shenjën e komunikacionit tregon:
Gjatësia e rrugës me përparësi kalimi
Largësi nga shenja deri te udhëkryqi ku shoferi ju jep përparësi të gjithë automjeteve të cilat lëvizin në rrugën që ai do të hasë
Vend ku fillon rruga me përparësi kalimi
2 pika
29. (kat. А,A1,B)
Vijat e pjerta të vendosura nën shenjën e komunikacionit tregojnë:
Largësi prej 80 metra nga kalimi i rrugës përtej hekurudhës me mbrojtëse ose gjysmëmbrojtës
Largësi prej 160 metra nga kalimi i rrugës përtej hekurudhës me mbrojtëse ose gjysmëmbrojtës
Largësi prej 240 metra nga kalimi i rrugës përtej hekurudhës me mbrojtëse ose gjysmëmbrojtës
2 pika
30. (kat. А,A1,B)
Tabela plotësuese e vendosur nën shenjën e komunikacionit tregon:
Vend ku komunikacioni zhvillohet në drejtim të shigjetave të vendosura
Largësia nga vendi ku fillojnë punimet në rrugë
Gjatësia e pjesës së rrugës ku bëhen punime në rrugë
2 pika
31. (kat. А,A1,B)
Tabela plotësuese e vendosur nën shenjën e komunikacionit tregon:
Koha në të cilën ndalohet parkimi
Koha në të cilën ndalohet parkimi dhe ndalimi në anën e rrugës ku është vendosur shenja e komunikacionit
Koha në të cilën lejohet parkimi në anën ku është vendosur shenja e komunikacionit
2 pika
32. (kat. А,A1,B)
Tabela plotësuese e vendosur nën shenjën e komunikacionit tregon:
Gjatësi e pjesës së rrugës ku vlen ndalim parakalimi
Gjatësi e pjesës së rrugës ku parakalimi është i lejuar
Largësi nga vendi ku fillon ndalimi për parakalim
2 pika
33. (kat. А,A1,B)
Tabela plotësuese e vendosur nën shenjën e komunikacionit tregon:
Mbarim i rrugës me përparësi kalimi
Se lëvizim në rrugë me përparësi kalimi nëse kthejmë djathtas
Se mbetemi në rrugë me përparësi kalimi nëse kthejmë majtas
2 pika
34. (kat. А,A1,B)
Tabela plotësuese e vendosur nën shenjën e komunikacionit tregon:
Kahje në të cilin duhet të lëvizin automjetet e rënda
Ndalohet kthimi majtas vetëm për automjetet e rënda
Ndalohet kthimi gjysmë rrethor të automjeteve të rënda
2 pika
35. (kat. А,A1,B)
Tabela plotësuese e vendosur nën shenjën e komunikacionit tregon:
Vend ku herë pas here ka të reshura dëbore
Fillim i pjesës së rrugës ku ekziston rrezik nga paraqitja e akullit (ngricë)
Fillim i pjesës së rrugës ku ekziston rrezik nga paraqitja e shiut
2 pika
36. (kat. А,A1,B)
Tabela plotësuese e vendosur nën shenjën e komunikacionit tregon:
Pozita gjatë parkirimit të automjetit në rrugën automobilistike
Vend në të cilin nuk është i lejuar parkimi
Vend në të cilin parkimi përkohësisht është i kufizuar
2 pika
37. (kat. А,A1,B)
Tabela plotësuese e vendosur nën shenjën e komunikacionit tregon:
Kahe e ndaluar për komunikacion të veturave
Kahe e detyruar për automjetet motorike ngarkuese
Kahja e detyruar në të cilën duhet të qarkullojnë veturat
2 pika
38. (kat. А,A1,B)
Tabela plotësuese e vendosur nën shenjën e komunikacionit tregon:
Vend në të cilin ka gropa në rrugë
Vend në rrugë ku gjendet paisje për ngadalësim të komuniakcionit (gungë)
Vend në të cilin është i organizuar transporti për fëmijë
2 pika
39. (kat. А,A1,B)
Tabela plotësuese e vendosur nën shenjën e komunikacionit tregon:
Rrugë në të cilën automjetet e udhëtarëve nuk guxojnë të lëvizin me shpejtësi më të vogël se 50 km/h
Rrugë, gjegjësisht pjesë e rrugës në të cilën veturat nuk guxojnë të lëvizin me shpejtësi më të madhe se 50 km/h
Distancë prej më së paku 50 metrash ndërmjet veturave
2 pika
40. (kat. А,A1,B)
Tabela plotësuese e vendosur nën shenjën e komunikacionit tregon:
Vend në të cilin parkimi përkohësisht është i kufizuar
Vend në të cilin parkimi nuk është i lejuar
Pozitë gjatë parkimit të automjetit
2 pika
41. (kat. А,A1,B)
Tabela plotësuese e vendosur nën shenjën e komunikacionit tregon:
Përdorim të detyrueshëm të syzave për diell
Afërsi në një pjesë të rrugës në të cilën mund të hasen persona të verbër
Vend në një pjesë të rrugës ku dukshmëria është e zvogëluar
2 pika
42. (kat. А,A1,B)
Tabela plotësuese e vendosur nën shenjën e komunikacionit tregon:
Afërsi në pjesë të rrugës në të cilën gjendet pajisje për ngadalësimin e komunikacionit (gunga)
Vend në rrugë ku ka gropa
Afërsi në pjesë të rrugës ku ka bankinë të pa caktuar
2 pika
43. (kat. А,A1,B)
Tabela plotësuese e vendosur nën shenjën e komunikacionit tregon:
Pjesë e rrugës ku ndalohet lëvizja e personave të moshuar
Afërsi në një pjesë të rrugës ku mund të paraqiten njerëz më të vjetër dhe të pa aftë
Shteg ku detyrimisht duhet të lëvizin njerëz më të moshuar
2 pika
44. (kat. А,A1,B)
Tabela plotësuese e vendosur nën shenjën e komunikacionit tregon:
Kohë në të cilën është i lejuar komunikacion i automjeteve në një kahe
Kohë në të cilën vlen ndalesa për ndalim dhe parkim
Kohë në të cilën vlen ndalesa për parkim
2 pika
45. (kat. А,A1,B)
Tabela plotësuese e vendosur nën shenjën e komunikacionit tregon:
Gjatësi prej 500 metrash në një pjesë të rrugës ku ka shembje të gurëve
Gjatësi prej 500 metrash në një pjesë të rrugës, në të cilën ekziston rrezik nga shembja e gurëve
Largësi prej 500 metrash nga shenja deri te vendi ku ekziston rreziku nga shembja e gurëve, apo gurë që gjenden në rrugë
2 pika
46. (kat. А,A1,B)
Tabela plotësuese e vendosur nën shenjën e komunikacionit tregon:
Përdorim i detyrueshëm i zinxhirëve për borë në rrotat tërheqëse të automjetit në gjatësi prej 1000 metrash nga vendi i shenjës së vendosur
Largësi prej 1000 metrash nga shenja deri te vendi në rrugë ku ekziston rreziku nga paraqitja e borës
Përdorim i obligueshëm i zinxhirëve gjatë tërë gjatësisë së rrugës
2 pika
47. (kat. А,A1,B)
Tabela plotësuese e vendosur nën shenjën e komunikacionit tregon:
Largësi prej 500 metrash nga shenja deri te vendi ku fillon zhvillimi i komunikacionit në të dyja kahet
Komunikacion në dy kahe në një pjesë të rrugës në gjatësi prej 500 metrash
Gjatësi prej 500 metrash në rrugë në të cilën komunikacioni zhvillohet në një kahe
2 pika
48. (kat. А,A1,B)
Tabela plotësuese e vendosur nën shenjën e komunikacionit tregon:
Gjatësi prej 500 metrash në një pjesë të rrugës, në të cilën vlen ndalesa për parakalim të automjeteve ngarkuese të mallrave
Gjatësi prej 500 metrash në një pjesë të rrugës, në të cilën është i lejuar parakalimi i automjeteve motorike
Gjatësi prej 500 metrash në rrugë, në të cilën komunikacioni zhvillohet në një kahe
2 pika
49. (kat. А,A1,B)
Tabela plotësuese e vendosur nën shenjën e komunikacionit tregon:
Vend ku ndalesa për ndalim vlen për banorët e objektit ku është vënë shenja
Vend ku ndalesa për ndalim dhe parkim vlen për banorët e objektit ku është vendosur shenja
Ndalesa për ndalim dhe parkim nuk vlen për banorët e objektit ku është vendosur shenja
2 pika
50. (kat. А,A1,B)
Tabela plotësuese e vendosur nën shenjën e komunikacionit tregon:
Gropë në një pjesë të rrugës në largësi prej 500 metrash nga shenja e vedosur
Gropë në një pjesë të rrugës në gjatësi prej 500 metrash
Gungë në një pjesë të rrugës në largësi prej 500 metrash nga vendi i shenjës
2 pika
51. (kat. А,A1,B)
Cila shenjë e komunikacionit bën pjesë në grupin e shenjave të rrezikut:
2 pika
52. (kat. А,A1,B)
Cila shenjë e komunikacionit bën pjesë në grupin e shenjave të urdhrave të prera - ndalesë, gjegjësisht kufizim:
2 pika
53. (kat. А,A1,B)
Cila shenjë e komunikacionit bën pjesë në grupin e shenjave të rrezikut:
2 pika
54. (kat. А,A1,B)
Cila shenjë e komunikacionit bën pjesë në grupin e shenjave të urdhrave të prera – ndalesë, gjegjësisht kufizim:
2 pika
55. (kat. А,A1,B)
Cila shenjë e komunikacionit bën pjesë në grupin e shenjave të lajmërimit:
2 pika
56. (kat. А,A1,B)
Cila shenjë e komunikacionit bën pjesë në grupin e shenjave të rrezikut:
2 pika
57. (kat. А,A1,B)
Cila shenjë e komunikacionit bën pjesë në grupin e shenjave të lajmërimit:
2 pika
58. (kat. А,A1,B)
Cila shenjë e komunikacionit bën pjesë në grupin e shenjave të urdhrave të prera - obligim:
2 pika
59. (kat. А,A1,B)
Cila shenjë e komunikacionit bën pjesë në grupin e shenjave të urdhrave të prera – ndalesë gjegjësisht kufizim:
2 pika
60. (kat. А,A1,B)
Cila shenjë e komunikacionit bën pjesë në grupin e shenjave të rrezikut:
2 pika
61. (kat. А,A1,B)
Cila shenjë komunikacioni bën pjesë në grupin e shenjave të rrezikut:
2 pika
62. (kat. А,A1,B)
Cila shenjë komunikacioni bën pjesë në grupin e shenjave të urdhërave të prera – ndalesë, gjegjësisht kufizim:
2 pika
63. (kat. А,A1,B)
Cila shenjë komunikacioni bën pjesë në grupin e shenjave të rrezikut:
2 pika
64. (kat. А,A1,B)
Cila shenjë komunikacioni bën pjesë në grupin e shenjave të urdhërave të prera – ndalesë, gjegjësisht kufizim:
2 pika
65. (kat. А,A1,B)
Cila shenjë komunikacioni bën pjesë në grupin e shenjave për lajmërim:
2 pika
66. (kat. А,A1,B)
Cila shenjë komunikacioni bën pjesë në grupin e shenjave për rrezik:
2 pika
67. (kat. А,A1,B)
Cila shenjë komunikacioni bën pjesë në grupin e shenjave për lajmërim:
2 pika
68. (kat. А,A1,B)
Cila shenjë komunikacioni bën pjesë në gupin e shenjave për urdhëra të prera – obligim:
2 pika
69. (kat. А,A1,B)
Cila shenjë komunikacioni bën pjesë në grupin e shenjave për urëdhëra të prera –ndalesë, gjegjësisht kufizim:
2 pika
70. (kat. А,A1,B)