Сектор за внатрешни работи – Куманово

Контакт телефон за СВР Куманово - 031-416-177,

Контакт телефон за ПС од ОН Куманово - 031 - 414-222,

Контакт телефон на ПС од ОН Крива Паланка - 031-375-157,

Контакт телефон на ПС од ОН Кратово - 031-481- 969,031-481-419, 

Началник на СВР Куманово - Моме Јакимовски; 

Помoшник Началник -Севдаиљ Џафери

Командир на ПС од ОН Куманово - Игор Митевски,

Помошник Командир на ПС од ОН Куманово - Насер Ајдини,

Командир на ПС од ОН Крива Паланка - Стевче Јакимовски,

Помошник Командир на ПС од ОН Крива Паланка - Веско Тасевски,

Функцијата Командир на ПС од ОН Кратово ја извршува Помошник Командир - Горан Антоновски,

Територијален опсек на надлежност на ПС од ОН Куманово се територии на Општините:Куманово, Липково и Старо Нагоричане.
Територијален опсек на надлежност на ПС од ОН Крива Паланка се Општините: Крива Паланка и Ранковце
Територијален опсек на надлежност на ПС од ОН Кратово е територијата на Општина Кратово.

Инспектори за превенција задолжени за контакт со локалните совети во ПС од ОН Куманово се:
Виолета Богдановска, Сељами Исуфи и Зоран Јордановски.

Инспектор за превенција задолжен за контакт со локалните совети во ПС од ОН Кратово - Аце Лампевски

Во ПС од ОН Крива Паланка нема инспектор за превенција.