07 јануари 2017

Згрижен бездомник во соработка со центарот за социални грижи

 

На иницијатива на министерот за внатрешни работи д-р Агим Нухиу, денес (07.01) во соработка со градскиот центар за социјална работа беше згрижено едно лице - бездомник - којшто деновиве поради екстремно ниските температури бил засолнет во еден од влезовите на станбените објекти во близина на ПС Центар. Лицето од страна на полициски и социјални службеници е однесен во Центарот за згрижување на бездомни лица во Момин Поток. Истовремено, министерот Нухиу иницираше и во наредниот период полициските службеници да посветат внимание на бездомни лица во насока на нивно згрижување, особено сега кога временските услови се директна закана по нивниот живот. 

 

Me iniciativë të Ministrit të Punëve të Brendshme D-r Agim Nuhiu, sot (07.01) në bashkëpunim me Qendrën për Punë Sociale, u strehua në person , i cili këto ditë për shkak të temperaturave shumë të ulëta ishte strehuar në një prej hymjeve të ndërtesave në afërsi te SP Qendër. Personi në fjalë nga ana e nëpunësve policorë dhe atyre social u dërgua në Qendrën për strehim të të pastrehurve në Momin Potok. Njëkohësisht, ministri Nuhiu inicoi që edhe në periudhën që vijon nëpunësit policorë t’ju kushtojnë vëmendje personave të pastrehur me qëllim strehimin e tyre, e veçanërisht tani kur kushtet kohore janë kërcënim i dretpërdrejtë për jetën e tyre.


 

Today (07.01) at the initiative of the Minister of Interior Agim Nuhiu, Phd. and in cooperation with the city social work centre one homeless person has been taken care of. This person took shelter in one of the entrances of the residential buildings near the Centar Police Station due to the extreme cold weather. The homeless person has been taken to the Center for Accommodation of Homeless Persons in Momin Potok by police officers and social workers. At the same time, Minister Nuhiu instructed the police officers to pay special attention to the homeless persons in terms of taking care of them in the forthcoming period, especially now when the weather conditions are direct threat to their lives.