26 јули 2015

Дисциплински мерки за 12 вработени во МВР

  Во текот на изминатиот период, по спроведена дисциплинска постапка, донесени се 12 решени ја против 12 вработен и во Министерството поради сторени повреди во работењето, согласно одредбите од член 206 став 1 точки  2 и 3 , член 207 став 1 точка   1,2, 8, и 15, и член 208 став 1 точки  1, 3, 10, 11 и 20 од Колективниот договор на МВР. Притоа, на седум вработен и изречена им е мерка  – „парична казна ”, на еден вработен, мерка – „писмено предупредување“ , на еден вработен, мерка – „распоредување“ и на тројца  вработен и, мерка - “отказ “ ,   а станува збор за:

 

Полицаец за БПС во Одделение за БПС, СВР Скопје, изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за еден месец (при преземање мерки со потврда за одземање возачка дозвола одземал возачка дозвола, но направил превид и истата по грешка ја вратил на лицето);

Полицаец за БПС во Одделение за БПС,СВР Скопје, изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за еден месец (при преземање мерки со потврда за одземање возачка дозвола одземал возачка дозвола, но направил превид и истата по грешка ја вратил на лицето);

Полицаец за БПС во ПС за БПС Петровец, изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за три месеци (спиел во службено возило);

Полицаец во ПС ОН Куманово, СВР Куманово, изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 10% од месечната плата за четири месеци (употребил исправа со невистинита содржина);

Полицаец за БПС во Одделение за БПС, СВР Скопје, изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за шест месеци (не дошол на работа и не го оправдал своето отсуство);

Полицаец во ПО Чашка,  СВР Велес,изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 10% од месечната плата за еден месец  (спиел на работното место);

Главен инспектор за ЈРМ во Одделение за полиција, СВР Велес, изречена му е мерка „распоредување на работно место во едно ниво пониско од работното место на кое дотогаш работел работникот“ (ја злоупотребил службената положба и овластување на начин што спречил спроведување на 9 барања за поведување на прекршочна постапка);

Самостоен инспектор - командир на возен парк во ЕБР, изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 10% од месечната плата за три месеци (не ја почитувал хиерархиската поставеност при донесување на одлуки и издавање на наредби);

Полицаец за БПС во ПС за БПС Демир Капија, Единица за безбедност на патниот сообраќај на автопат, изречена му е мерка „писмено предупредување“ (изрекол глоба за сообраќаен прекршок и внел погрешна сума во платниот налог за истиот);

Полицаец за БПСвоПСза БПС Штип, СВР Штип, изречена му е мерка „отказ“(не дошол на работа и не го оправдал своето отсуство три последователни работни дена);

Раководител на сменаво ПС за ГП и ГН Пелинце, РЦ за ГР Север, изречена му е мерка „отказ“ (сторил кривично дело);

Полицаец во ПС за ГН Сопот, РЦ за ГР Север, изречена му е мерка „отказ“ (сторил кривично дело);