10 јануари 2016

Донесени 59 решенија по спроведена дисциплинска постапка против вработени во Министерството

  Во текот на месец декември, по спроведена дисциплинска постапка, донесени се 59 решени ја против 59 вработен и во Министерството поради сторени повреди во работењето, согласно одредбите од член 206 став 1 точк и   2, 3 и 4, член 207 став 1 точк и  1,2,4 и 8, член 208 став 1 точки 1,3,4,10,11,12,14 и 20 и член 209 став 1 точки 3,4 и 5 од Колективниот договор на МВР. Притоа, на 46 вработен и изречена им е мерка  – „ парична казна ” , на пет вработени - мерка „писмено предупредување“, на четири вработени - мерка „запирање на постапката“ , на двајца вработени – мерка „распоредување“ и на двајца вработени – мерка „отказ“, а станува збор за:

Водич на безбедносен реон во ПС ОН Свети Николе, СВР Штип, изречена му е мерка „писмено предупредување“ (пред да ја утврди фактичката состојба, од негова страна била спроведен постапка за порамнување и бил изготвен платен налог по член 11 став 1 од ЗППЈРМ, наместо по член 11 став 3 од истиот закон);

Полицаец во ПС ОН Битола, изречена и е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за шест месеци (не пријавила и не го предала кај сменоводителот мобилен телефон, што и бил предаден од такси возач);

Командир во ПО за БПС Струга, СВР Охрид, изречена му е мерка „запирање на постапката“ (неутврдена одговорност);

Полицаец во ПС за ГН Гошинце, РЦ за ГР Север, изречена му е мерка „запирање на постапката“ (неутврдена одговорност);

Полицаец во ПС за ГН Гошинце, РЦ за ГР Север , изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за еден месец (кај него се пронајдени предмети кои потекнуваат од Прифатниот центар за странци);

Полицаец во ПС за ГН Гошинце, РЦ за ГР Север, изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за еден месец (кај него се пронајдени предмети кои потекнуваат од Прифатниот центар за странци);

Полицаец во ПС за ГН Гошинце, РЦ за ГР Север, изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за еден месец (кај него се пронајдени предмети кои потекнуваат од Прифатниот центар за странци);

Полицаец за БПС во Одделение за БПС, СВР Скопје, изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за шест месеци (не бил на работа, а со полициска униформа влегол во казино);

Помошник командир во ПС ОН Берово, СВР Штип , изречена му е мерка „распоредување едно ниво пониско“ (во работно време, во униформа влегол во угостителски објект);

Полицаец во ПС ОН Кичево, СВР Охрид , изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за пет месеци (во својство на сведок дал лажен исказ пред Основниот суд Кичево);

Полицаец во ПС за ГП и ГН Богородица, РЦ за ГР Југ , изречена му е мерка „запирање на постапката“ (поради неможност истата да се спроведе. На работникот, работниот однос му престанал поради донесување на правосилна пресуда, со која е осуден на казна затвор повеќе од 6 (шест) месеци);

Полицаец во ПС ОН Ѓорче Петров, СВР Скопје , изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за шест месеци (неоправдано применил физичка сила врз младо лице);

Виш референт-самостоен техничар во ОЗР, СВР-Куманово , изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за шест месеци (не почитувал наредба на старешината на начин што остварил прекувремени работни часови, без да извести старешина);

Помошник командир на ПСОН-Бит Пазар, СВР-Скопје, изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за еден месец (вербално се расправал со друг Полицаец за време на работа);

Водич на безбедносен реон во ПСОН-Бит Пазар, СВР-Скопје , изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за четири месеци (вербално се расправал со помошник командирот и не му овозможил да изврши контрола во евиденциите кои ги води);

Полицаец во ПС за ГН-Танушевци, РЦ за ГР-Север , изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за шест месеци (додека извршувал работни задачи како обезбедување на прифатниот центар за странци, дозволил да побегне лице странски државјанин);

Полицаец во ПС за ГП и ГН-Меџитлија, РЦ за ГР-Југ , изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за шест месеци (со цел да го оправда своето отсуство од работа го злоупотребил боледувањето);

Полицаец во Единица за ЈРМ и интервенции, СВР-Скопје , изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за три месеци ( с о вулгарни зборови навредувал полициски службеници кои вршеле обезбедување на спортски натпревар);

Полицаец во ПСОН-Свети Николе, СВР-Штип , изречена му е мерка „ писмено  предупредување “ (направил погрешна квалификација на прекршок и издал погрешен платен налог);

Полицаец ПСОН-Свети Николе, СВР-Штип, изречена му е мерка „ писмено  предупредување “ (направил погрешна квалификација на прекршок и издал погрешен платен налог);

Инспектор за превенција во ПО-Галате, СВР-Тетово , изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за три месеци (не постапил по наредба на стрешина и не присуствувал на работен состанок);

Полицаец во ПСОН-Ресен, СВР-Битола , изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за шест месеци (не се придржувал кон наредбата за вршење служба и истиот при контрола не бил затекнат на предвиденото место);

Командир на ПС за ГП и ГН-Стење, РЦ за ГР-Запад изречена му е мерка „распоредување едно ниво пониско “ (ја злоупотребил службената положба и овластување така што имал сознанија за премин на државната граница од страна на лица кои имаат двојно државјанство а живеат во Р.Албанија, а кои со трактори превезувале сено за ранење на стоката, мебел и други материјали, не презел мерки за спречување на истото );

Полицаец во ПС за ГП и ГН-Стење, РЦ за ГР-Запад , изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за шест месеци (го пречекорил даденото овластување и без да го евидентира тракторот и лицето кое го управува, како и без да изврши проверка на истите, дозволил да остварат излез од РМ);

Полицаец во ПС за ГП-Аеродром Александар Велики Скопје, РЦ за ГР-Север , изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за еден месец (не побарала критичниот ден кога го започнала боледувањето, да биде опфатен во Извештајот за привремена спреченост од работа);

Полицаец во ПСОН-Крива Паланка, СВР-Куманово , изречена му е мерка „отказ“ ( з а себе прибавил против правна имотна корист);

Виш инспектор за превенција во ПС ОН Битола , изречена му е мерка „отказ“   (неоправдано изостанал од работа три последователни дена);

Полицаец во Одделение за обезбедување а резиденцијални објекти и други објекти од државен интерес , изречена му е мерка „писмено  предупредување“ (за време додека извршувал работни задачи од делот на обезбедувањето не излегол веднаш штом ги забелажал колегите);

Полицаец во ЕБР , изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за еден месец (учествувал во нарушување на јавен ред и мир);

Полицаец од ПС ОН Драчево, изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за три месеци (не учествувал на гаѓање);

Полицаец од ПС ОН Драчево, изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за три месеци (не учествувал на гаѓање);

Полицаец во Одделение за обезбедување на објекти од посебно значење , изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за шест месеци (доцнел на работа);

Полицаец во ПС ОН Струмица , изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за шест месеци (во униформа седел во казино);

Водич на безбедносен реон ПО за БПС Кочани, СВР Штип , изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за шест месеци (патувал во странство без одобрение на непосреден старешина);

Полицаец за БПС Одделение за БПС, СВР Скопје , изречена му е мерка „п исмено  предупредување “ (не доставил писмено известување за привремена спреченост за работа);

Полицаец за БПС Одделение за БПС, СВР Скопје , изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за еден месец (не санкционирал лице кое сторило сообраќаен прекршок);

Полицаец за БПС Одделение за БПС, СВР Скопје , изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за еден месец (не бил затекнат по време и место предвидено во наредбата за вршење на служба);

Полицаец за БПС Одделение за БПС, СВР Скопје , изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за еден месец (не бил затекнат по време и место предвидено во наредбата за вршење на служба);

Полицаец за БПС Одделение за БПС, СВР Скопје , изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 10% од месечната плата за четири месеци (работните задачи ги извршувал без соодветна опрема);

Полицаец за БПС Одделение за БПС, СВР Скопје , изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 10% од месечната плата за четири месеци (работните задачи ги извршувал без соодветна опрема);

Полицаец во ПС за ГН Рогачево, РЦ за ГР Север , изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за еден месец (бил неуреден во поглед на носењето на униформата);

Полицаец во ПС за ГН Рогачево, РЦ за ГР Север , изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за два месеци  (несовесно ги извршувал работните обврски);

Полицаец во ПС за ГН Рогачево, РЦ за ГР Север , изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за два месеци (несовесно ги извршувал работните обврски);

Полицаец во ПС за ГН Рогачево, РЦ за ГР Север , изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за два месеци (несовесно ги извршувал работните обврски);

Полицаец во ПС за ГН Рогачево, РЦ за ГР Север , изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за два месеци (несовесно ги извршувал работните обврски);

Полицаец во ПС за ГН Рогачево, РЦ за ГР Север , изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за два месеци (несовесно ги извршувал работните обврски);

Полицаец во ПС за ГН Гошинце, РЦ за ГР Север , изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за три месеци (поради невнимание дозволил да избегаат двајца странски државјани од Прифатниот центар);

Полицаец во ПС за ГН Гошинце, РЦ за ГР Север , изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за три месеци (поради невнимание дозволил да избегаат двајца странски државјани од Прифатниот центар);

Полицаец во ПС за ГН Рогачево, РЦ за ГР Север , изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за еден месец (го напуштил работното место);

Раководител на смена во ПС за ГН Рогачево, РЦ за ГР Север , изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за еден месец (го напуштил работното место);

Полицаец во ПС за ГН Рогачево, РЦ за ГР Север , изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за еден месец (го напуштил работното место);

Полицаец во ПС ОН Куманово, СВР Куманово , изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за шест месеци (избегнувал лекарски преглед заради утврдување на работна способност);

Помлад инспектор за општ криминалитет во НК за КР Гостивар, СВР Тетово , изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за шест месеци (ненавремено изготвувал Записници за извршен увид на обезбедено место на настан);

Помлад полицаец во ЕБР , изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за шест месеци (испукал куршум со маневарска муниција без дозвола на претпоставениот старешина);

Самостоен полицаец во ЕБР , изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за три месеци (натерал лице да прави 20 склекови пред други лица);

Полицаец во ЕСЗ , изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за шест месеци (учествувал во нарушување на јавен ред и мир);

Полицаец во ПС ОН Тетово, СВР Тетово , изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 10% од месечната плата за еден месец (го напуштил работното место);

Полицаец во ПС ОН Тетово, СВР Тетово, изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 10% од месечната плата за еден месец (го напуштил работното место);

Полицаец во ПСОН-Охрид, СВР-Охрид, изречена му е мерка „Запирање на постапката“ (неутврдена одговорност).