Упатство и постапка за одделни права (барања) на странците

I. Влез на странец во Република Македонија

II. Одобрување на привремен престој

III. Постапка по жалба на решението за одобрување на привремен престој и решението за престанок на одобрениот привремен престој

IV. Одобрување на  постојан престој

V. Пасош за странец и патен лист за странец

VI. Стекнување на македонско државјанство

VII. Термините во Законот и Правилниците  на англиски јазик

VIII. Список на докази, потврди, уверенија на македонски и  англиски јазик