Слободен пристап до информации

Согласно обврските што произлегуваат од  чл.  8  од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (сл. весник на Република Македонија бр. 13/2006), кој почна да се применува  на  1 септември 2006 година, имателот на информации - МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ на Република Македонија, за службено лице кое ќе посредува при остварувањето на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер, го определува следново лице:

МАРИЈА ЈАКОВЛЕСКА

МИНИСТЕРСТВО  ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

ул. „ Димче  Мирчев„ бр.9, Скопје

 

ДЕЈАНА НЕДЕЉКОВИЌ

тел.    02/ 314 3296  факс: 02/ 314 2550

е – mail:dejana_nedeljkovikj@moi.gov.mk

 
Листа на информации од јавен карактер со кои располага министерството за внатрешни работи
(38 KB), 20.08.2007,

Закон за слободен пристап на информации од јавен карактер
(168 KB), 20.08.2007,

Барање за пристап до информации од јавен карактер
(43 KB), 20.08.2007,

Потврда за прием на барање
(32 KB), 20.08.2007,

Образец на жалба
(47 KB), 20.08.2007,

Потврда за прием на жалба
(33 KB), 20.08.2007,

Одлука за утврдување на надоместок за материјалните трошоци
(47 KB), 20.08.2007,