АНКЕТЕН ПРАШАЛНИК
ЗА МЕРЕЊЕ НА ЗАДОВОЛСТВОТО НА КОРИСНИЦИТЕ НА ГРАЃАНСКИ УСЛУГИ ОД НАДЛЕЖНОСТ НА МВР – ОДДЕЛ ЗА ГРАЃАНСКИ РАБОТИ

Заради подобрување на квалитетот на нашето работење, Ве молиме да го дадете Вашиот придонес со одговор на следните прашања:

Локација:

Ве молиме означете ја постапката:
1. Колку сте задоволни од пристапот и комуникацијата на вработените?2. Колку сте задоволни од добиените информации за условите, текот и рокот на постапката?3. Како ги оценувате просторните и работните услови во кои ја добивте услугата?4. Дали побараната услуга ја добивте во законски предвидениот рок?


5. Ве молиме наведете ги причините за задоволството или незaдоволството од добиената услуга:

Ви благодариме за соработката