PYETËSORI ANKETUES
PËR MATJEN E KËNAQËSISË TË SHFRYTËZUESVE TË SHËRBIMEVE CIVILE NGA KOMPETENCAT E MPB-së- DEPARTAMENTI PËR GJENDJEN CIVILE

Për shkak të përmirësimit të cilësisë nga puna e jonë, Ju lutemi të jepni ndihmën tuaj me përgjigje të pyetjeve në vijim:

Lokacioni:

Ju lutemi shënoni procedurën:
1. Sa jeni të kënaqur nga qasja dhe komunikimi i të punësuarve?2. Sa jeni të kënaqur me informatat e pranura për kushtet, rrjedhën dhe afatet e procedurës?3. Si i vlerësoni ambientet dhe kushtet në punë në të cilën e morët shërbimin?4. A e morët shërbimin e kërkuar në afatin e përcaktuar me ligj?


5. Ju lutemi theksoni arsyet sa jeni të kënaqur ose të paknaqur nga shërbimi i pranuar:

Ju faleminderit për bashkëpunimin