АНКЕТЕН ЛИСТ
за мерење на задоволството на корисниците на услуги на Министерството за внатрешни работи

Со цел за подобрување на квалитетот на нашето работење, Ве молиме да го дадете вашиот придонес со одговор на следните прашања и оценка на степенот на Вашето задоволство од соработката и добиените услуги:

1. Пол


2. Возраст
3. Дали сте задоволни од соработката со Министерството за внатрешни работи?4. По кој пат ги користите услугите на Министерството за внатрешни работи?5. Дали услугата од Министерството за внатрешни работи е дадена во законски предвидениот рок?


6. Дали и колку сте задоволни од квалитетот на услугите добиени од Министерството за внатрешни работи?7. Дали и колку сте задоволни од начинот на комуникацијата со овластеното службено лице во Министерството за внатрешни работи?8. Дали и колку сте задоволни од обезбедената услуга од овластеното службено лице на Министерството за внатрешни работи?9. Дали и колку сте задоволни од навремено обезбедена услуга?10. Предлог за подобрување на соработката и услугите давани од страна на Министерството за внатрешни работи и Ваш коментар (доколку имате)