АНКЕТЕН ЛИСТ
за мерење на задоволството на корисниците на услуги на Министерството за внатрешни работи

Со цел за подобрување на квалитетот на нашето работење, Ве молиме да го дадете вашиот придонес со одговор на следните прашања и оценка на степенот на Вашето задоволство од соработката и добиените услуги:

1. Дали сте запознати со надлежностите на МВР?


2. Со којa од наведените стручни служби во МВР остваривте контакт?


3. Дали имате доверба во работењето на МВР?


4. Колку сте задоволни од квалитетот на добиени услуги од стручната служба со која остваривте контакт?5.Колку сте задоволни од односот на вработените во стручната служба со која остваривте контакт?6. Дали МВР преку своето работење обезбедува: (може да се избере повеќе од еден одговор)

7. Дали сте се почувстувале дискриминирани поради односот на вработените во МВР?


(ако одговорот е Да наведете ја причината)

8. Колку сте задоволни од информациите објавени на веб страната на МВР ?9.Ваш предлог или коментар за подобрување на услугите што ги нуди МВР: